Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 57
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forskellige systemers forventede produktionsmæssige, økonomiske og miljømæssige resultater Organic Eprints
Hermansen, J.E.; Andersen, B.H.; Bak, S.; Giersing, M.; Kongsted, A.G.; Lauritsen, H.B.; Møller, F.; Nørgaard, N.H.; Tvedegaard, N..
Selv om der de sidste fire år har været en kraftig stigning i den økologiske svineproduktion i Danmark, udgør den økologiske slagtesvineproduktion mindre end 0,5% af den totale slagtesvineproduktion, og erfaringsgrundlaget for gennemførelsen af den økologiske svineproduktion er derfor spinkelt. I mange tilfælde er svineproduktionen indrettet således, at søerne holdes på friland, mens slagtesvinene året rundt opstaldes i stalde med tilhørende udearealer, og det er for sådanne systemer, at videngrundlaget er bedst.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/21615/4/21615.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Velfærdsvurderingsrapporter fra økologisk ægproduktion. Rapport fra afdelingen for Husdyrsundhed og Velfærd, Danmarks Jordbrugsforskning Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Horsted, K.; Hermansen, J.E..
En af grundideerne i den økologiske fødevareproduktion er princippet om god dyrevelfærd for husdyrene, og det er et område der er kommet stadig mere fokus på i de senere år. Dyrenes velfærd afhænger i høj grad af sammenspillet mellem dyr, system og den daglige pasning, og der forventes derfor en stor variation i dyrenes velfærd fra bedrift til bedrift. Husdyrenes velfærd kan betragtes som et produktionsmål på linie med produktivitet, produktkvalitet og bedriftens miljøpåvirkning, og det er derfor nødvendigt for ægproducenten at have en metode til vurdering af hønernes velfærd på flokniveau. En velfærdsvurdering skal beskrive velfærden i flokken i hele produktionsperioden vha. en række forskellige registreringer. De data, der indsamles til brug i en...
Tipo: Report Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/5963/1/5963.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Velfærdsvurderingsrapporter, økologisk ægproduktion. Rapport fra afdelingen for Husdyrsundhed og Velfærd Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Horsted, K.; Hermansen, J.E..
Det generelle indtryk af flokkens sundhedstilstand er god: holdet har en lav dødelighed, en høj læggeprocent, meget få gulvæg, en god vægtudvikling, bortset fra et enkelt fald, ingen tegn på fjerpilning eller problemer med fodhelse. Strøelsens beskaffenhed har en indflydelse på udviklingen af fodbylder, sygdomsudviklingen, mulighederne for god fjerpleje, aktivering mv. Hos driftsgren 182-1 har strøelsen været af en meget høj kvalitet hele produktionsperioden igennem, dvs. med et meget lavt gødningsindhold i øverste lag, store mængder sand, ingen skorpedannelse eller fugt. Der er dog tilsyneladende en opformering af blodmider i sommer/efterår. Der er god adgang til reder, vand og sandbad, dog er siddepindene og foderstrengen noget...
Tipo: Report Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/5960/1/5960a.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Use of range area, plumage condition and mortality Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Hermansen, J.E..
Use of range area, plumage condition and mortality.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5962/1/5962.ppt
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic livestock systems: characteristics and challenges for improvement Organic Eprints
Hermansen, J.E.; Kristensen, T.; Ronchi, B..
There is generally a growing interest for organically produced food in Europe and North America, although in some countries the interest is stagnating. Organic animal productions in some countries make up to 10% of total production. The development of organic farming is driven by a mutual interest among: farmers who are sceptical towards the methods of conventional farming or aim for possible premium prices; consumers perceiving the products to be safer; and authorities seeing organic farming as a tool to reduce environmental load of the livestock farming systems. Existing evidence shows that levels of production experienced in organic production are often moderately reduced compared to conventional production or in some cases considerable lower (piglets...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/6095/1/6095.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forbedrede udearealer i økologisk ægproduktion Organic Eprints
Hermansen, J.E.; Horsted, K.; Hegelund, L.; Frantzen, C.; Johansen, N.F..
Med henblik på at styrke forsknings- og udviklingsindsatsen inden for økologisk fjerkræproduktion, blev det muligt med finansiering fra Direktoratet for FødevareErhverv, i 2001 at påbegynde udviklingsprojektet ”Fjerkræets udearealer ved økologisk produktion”. Projektet tog udgangspunkt i en række interessetilkendegivelser fra fjerkræproducenter og andre interesserede indenfor økologisk fjerkræproduktion, og projektet blev planlagt i et samarbejde mellem • Brancheforeningen for Økologiske Æg- og Fjerkræproducenter • Dansk Erhvervsfjerkræ • Landsforeningen for Økologisk Jordbrug • Landskontoret for Fjerkrærådgivning og • Danmarks JordbrugsForskning som koordinerende partner Det var en grundlæggende ide i projektet at tage udgangspunkt i de medvirkende...
Tipo: Report Palavras-chave: Poultry.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/9117/1/9117.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Slagtesvin på græs - produktionsmæssige muligheder og miljømæssige risici Organic Eprints
Hermansen, J.E.; Eriksen, J.; Oksbjerg, N..
Slagtesvin på friland er et reelt alternativ til den nuværende mest almindelige indendørsproduktion ud fra et produktions- og kødkvalitetsmæssigt synspunkt. Men det er dog også klart, at produktionen indebærer en betydelig risiko for miljømæssige ulemper i form af et stort N-tab til omgivelserne.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/9981/1/fnytt_JEH.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Outdoor production of slaughter pigs requires an optimized management to mitigate N pollution Organic Eprints
Eriksen, J.; Hermansen, J.E..
In Danish outdoor pig production the sows are usually kept on grassland, while their progeny are transferred at weaning to indoor housing with access to an outdoor concrete pen. It may seem paradoxical that a large part of meat consumed from outdoor systems comes from pigs that during the majority of their life have been prevented from natural behaviour such as rooting, digging and grazing. The explanation is the drawbacks of rearing growers outdoors including huge space demand, high work expenditure, high feed consumption and high environmental costs due to nutrient losses to aquifers and the atmosphere caused by high nutrient load and difficulty maintaining grass cover. However, it may be questioned if pigs reared indoors comply with consumers’...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5482/1/5482.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Slagtesvin på friland kræver optimeret driftsledelse for at mindske miljøbelastningen Organic Eprints
Eriksen, J.; Hermansen, J.E..
Ved produktion af svin på friland er det almindeligt at have søerne på græs, mens smågrisene ved fravænning sættes på stald med adgang til et betondækket udeareal. Det kan forekomme paradoksalt at en stor del af det økologiske svinekød stammer fra grise, som hovedparten af deres liv ikke har haft mulighed for naturlig adfærd i form af at rode, grave og græsse. Når producenterne vælger ikke at have slagtesvin på friland hænger det blandt andet sammen med en række forventede negative effekter, såsom et stort arealkrav, stor arbejdsbelastning, stort foderforbrug og stort tab af næringsstof til omgivelserne. Der kan imidlertid stilles spørgsmål ved om den indendørs produktion af slagtesvin svarer til forbrugernes forventninger om dyrevelfærd i økologiske...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5481/1/5481.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Different standing crops for organic layers Organic Eprints
Horsted, K.; Hermansen, J.E..
In typical organic egg production systems nearly all the feed is imported and fed inside the henhouse. Moreover, most of the hens stay inside the house or predominantly use the area just in front of the hen house. In consequence many systems are exposed to an unacceptable accumulation of nutrients in the most utilized areas in the hen yard. It is the hypothesis that this drawback can be affected if the feeds for a higher degree are based on foraging within the hen yard. The purpose of this study was to estimate the effect of including standing crops in the hen yard on feed intake, production parameters, recirculation of nutrients in the system and the welfare of the poultry. Two experiments with different standing crops for laying hens were conducted...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Health and welfare; Feeding and growth.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5619/1/5619.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Potential loss of nutrients from different rearing strategies for fattening pigs on pasture Organic Eprints
Eriksen, J.; Hermansen, J.E.; Strudsholm, K.; Kristensen, K..
Nutrient load and distribution on pasture were investigated with fattening pigs that: 1) spend a proportion of or their entire life on pasture, 2) were fed either restrictively or ad libitum, and 3) were weaned at different times of the year. The N and P retention in pigs decreased the longer they were kept on pasture. The contents of soil inorganic N and exchangeable K were significantly raised compared to the soil outside the enclosures but with no differences between treatments. Pig grazing did not affect extractable soil P. Regular moving of huts, feeding and water troughs was effective in ensuring that nutrients were more evenly distributed on the paddocks. Grass cover, as determined by spectral reflectance, was not related to the experimental...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Pigs; Air and water emissions.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10041/1/10041.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk ægproduktion: Produktion, sundhed, ernæring og næringsstofhusholdning Organic Eprints
Hegelund, L.; Hermansen, J.E.; Sørensen, J.T.; Horsted, K..
Økologisk ægproduktion har bidt sig fast som en af Danmarks største økologiske fødevaresucceser målt som andel produceret og solgt økologisk. Økologisk ægproduktion er efter økologisk mælkeproduktion den vigtigste animalske økologiske produktion i Danmark. Det er imidlertid en produktionsform, der er følsom overfor kritik. I forbrugernes øjne er økologiske æg et alternativ til æg fra burægproduktion, som primært er kritiseret for manglende dyrevelfærd. Det er derfor vigtigt, at den økologiske ægproduktion kan dokumentere en tilfredsstillende dyrevelfærd. Dette aktualiseres af, at traditionel burægsproduktion er under udfasning i EU og at økologisk ægproduktion i fremtiden skal konkurrere mod nye alternative indhusningsformer med fokus på dyrevelfærd. I den...
Tipo: Report Palavras-chave: Poultry.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/9115/1/9115.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of nose ringing and stocking rate of pregnant and lactating outdoor sows on exploratory behavior, grass cover and nutrient loss potential Organic Eprints
Eriksen, J.; Studnitz, M.; Strudsholm, K.; Kongsted, A.G.; Hermansen, J.E..
Nose ringing of outdoor sows is practiced to reduce grass sward damage for environmental reasons but conflicts with natural behaviour considerations. We investigated effects of ringing pregnant and lactating outdoor sows on foraging and explorative behaviour, grass cover and nutrient deposition. The experiment included both ringed and unringed sows. For unringed sows the paddocks were either used continuously throughout the experiment or divided into two and sows were moved half way through the experimental period leaving the first used paddock for regrowth. Ringing did not prevent the sow’s rooting, but rooting was less pronounced, when sows were ringed. On average, ringing increased grass cover from 14 to 38% and from 64 to 81% in paddocks with pregnant...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Pigs; Air and water emissions.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10043/1/10043.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk kvalitet skal retførdiggøre merpris Organic Eprints
Hermansen, J.E.; Horsted, K..
I projektet: Kvalitet og integritet i økologiske æg-, kyllinge- og svinekødsprodukter undersøges strategier for mere forskelligartet svine- og kyllinge-produktion.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Poultry; Pigs.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/14769/1/14769.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategies for a diversified organic pork production Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Claudi-Magnussen, C.; Hermansen, J.E.; Andersen, B.H..
Possible reasons for the low market share of organic pork may be heavy price competition with conventional produced pork products combined with no or small distinctive characteristics in appearance and quality, both regarding eating quality (flavour, tenderness) and ethical quality (production methods). The overall aim of this study is to identify strategies for a diversified organic pork production with high credibility and superior eating quality based on pigs foraging in the cropping system, use of a traditional breed and no castration. Preliminary results indicate that the use of a traditional breed, the Danish Black-Spotted pig, might be a way to produce pork, which in appearance differ from conventional pork and at the same time improve the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Breeding and genetics.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/12094/1/Kongsted_12094_ed.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Produktion af kyllinger i frugtplantage kan give større spiseoplevelse Organic Eprints
Horsted, K.; Hermansen, J.E.; Allesen-Holm, B.H..
Produktion af slagtekyllinger i frugtplantage åbner en spændende mulighed for større spiseoplevelse for den kvalitetsbevidste forbruger. Sensorikbedømmelser af brystkødet fra to typer slagtekyllinger, JA757 og New Hampshire viste en markant forskellig sensorisk profil. Hvor JA757 fik bedre score i visse lugt og smagsegenskaber, opnåede New Hampshire bedre score i teksturegenskaber som f.eks. mørhed og saftighed. For begge afstamninger var smagen og lugten af frisk kylling lavere ved højere slagtealder.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14767/1/14767.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A diversified organic pork production – presentation of a concept based on seasonal outdoor rearing of very small entire males Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Hermansen, J.E.; Claudi-Magnussen, C.; Andersen, B.H..
The risk of boar taint in entire males is supposed to increase with increased age and weight. Thus, a method to reduce this risk may be to slaughter the pigs at a low age and weight. This strategy is investigated as part of a new concept for organic pig production. It is hypothesised that organic pork has to differ markedly from conventional in order to overcome the heavy price competition. A seasonal outdoor rearing system based on production of small entire males, large female pigs and sows slaughtered after their first litter is believed to be a feasible strategy for producing organic pork with high credibility and superior eating quality. The study included a traditional breed, the Danish Black-Spotted. 17 gilts farrowed in April. Within the first week...
Tipo: Proceedings Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14807/1/14807.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The mating behavior and reproduction performance in a multi-sire mating system for pigs Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Hermansen, J.E..
An important aim of organic animal production is to allow natural animal behaviour. Regarding reproduction techniques, artificial insemination is permitted but natural mating is preferred. The outdoor multi-sire system, where the sows are placed in large paddocks with a group of boars, is one example of a service system, which complies well with the organic ideals of facilitating natural animal behavior. However, very little knowledge is available about such system. Seven groups of in total of 47 sows and 31 boars were observed to study the mating behavior in an outdoor multi-sire mating system and the subsequent reproduction results. The time of start of courtship, behavior and the cause of disruption if the courtship was terminated, were recorded each...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/18472/1/18472.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategies for a diversified organic pork production Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Claudi-Magnussen, C.; Hermansen, J.E.; Andersen, B.H..
Possible reasons for the low market share of organic pork may be heavy price competition with conventional produced pork products combined with no or small distinctive characteristics in appearance and quality, both regarding eating quality (flavour, tenderness) and ethical quality (production methods). The overall aim of this study is to identify strategies for a diversified organic pork production with high credibility and superior eating quality based on pigs foraging in the cropping system, use of a traditional breed and no castration. Preliminary results indicate that the use of a traditional breed, the Danish Black-Spotted pig, might be a way to produce pork, which in appearance differ from conventional pork and at the same time improve the...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14772/1/14772.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afrika – Fremtidens Økologiske Kontinent? Organic Eprints
Egelyng, H.; Vaarst, M.; Hermansen, J.E.; Høgh-Jensen, H..
Afrikanske bønders forbrug af fossil energi er lavt – og deres forurening med nitrat, sprøjtegifte og klimagasser er begrænset.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Community development.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14814/1/Afrika_fremtidens_okologiske_kontinent.pdf
Registros recuperados: 57
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional