Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAno

Imprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 16
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch Naturalis
Jongh, S.E. de.
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch. bloeit tijdens de winterslaap van vele floristen en wordt daardoor veelal minder aandachtig bestudeerd dan andere indigenen van vergelijkbare algemeenheid van voorkomen. Het is daarom wellicht gewenst er aan te herinneren dat zij in twee uiterlijk nog al verschillende vormen voorkomt. Vrouwelijke planten hebben talrijke hoofdjes in een vooral in de vruchttijd lang uitgerekte bloeiwijze. De hoofdjes bevatten elk vele vrouwelijke bloemen, zonder meeldraden, met goed ontwikkeld vruchtbeginsel, een zeer lange stijl en twee draadvormige stempels. De bloemkroon bestaat uit een buis met niet of slecht ontwikkelde kroonslippen. Bovendien bevinden zich in het midden van het hoofdje één of meer steriels, schijnbaar...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1956 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534264
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aubrieta deltoidea (L.) DC Naturalis
Jongh, S.E. de.
Vlak bij de oude kerk van Wassenaar staat een „deftig gebouw met verdieping, waarvan de middenpartij boven de houten kroonlijst prijkt met het in zandsteen uitgehouwen wapen van de heerlijkheid Wassenaar – Zuidwijk.” 1) Het is het uit de eerste helft der 18e eeuw stammende voormalig Raad-, Baljuws- of Rechthuis. Erachter ligt een grote tuin, die voor de voorbijganger onzichtbaar blijft. Wel loopt vlak naast het huis een steeg, maar deze is door een, tientallen meters lange, hoge oude muur van de tuin afgesloten. Vermoedelijk kweekt men in deze tuin, onder andere, Aubrieta deltoidea, want de steegzijde van de muur is daarmee rijkelijk begroeid. Deze begroeiing beperkt zich niet tot enige over de rand van de muur heenhangende exemplaren, doch men vindt ze,...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1957 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534242
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een standhoudende aventief-plant Naturalis
Jongh, S.E. de.
Of adventieve planten minder, evenveel of zelfs wellicht meer belangstelling verdienen dan indigene is een onderwerp waarover even lang en doelloos gesproken kan worden als over de vraag of het technisch toegankelijk worden van kern-energie de mensheid overwegend gevaar don wel nut zal opleveren. Indien echter een adventieve plant stand hordt en, tijdelijk of zelfs blijvend, deel gaat uitmaken van de flora van een bepaalde streek, dan pleegt de belangstelling onverdeeld te zijn. Voorbeelden hiervan zijn wel door ieder van ons te geven. Op het oude Pothoofd te Deventer stonden (en staan wellicht nog?) exemplaren van een kennelijk winterhard geworden Sisymbrium wolgense Bieb., terwijl op, enige kilometers afstand dezelfde soort adventief pleegt voor te komen...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1957 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534212
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Equisetum arvense L Naturalis
Jongh, S.E. de.
Er behoeft nauwelijks aan herinnerd te worden dat Equisetum arvense L. in bet voorjaar vruchtbare stengels pleegt te ontwikkelen en dat de onvruchtbare stengels, die er heel anders uitzien, pas daarna boven de grond komen, om tot in de herfst groen te blijven. Een enkele maal geschiedt het, dat in de nazomer opnieuw vruchtbare stengels uit de wortelstok ontspringen. Het voorkomen daarvan werd o.a. tijdens de Unio Schiermonnikoog (op 24 aug. 1956) nog eens vastgesteld. Dit op zich zelf zou geen mededeling in ons correspondentieblad wettigen. Merkwaardig genoeg om daarin kort vastgelegd te worden scheen ons echter de volgende ervaring. Op 18 sept. 1955 werd aan een wegberm, vlak buiten de bebouwde kom van Leiden, een vegetatie van sporendragende exemplaren...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1957 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534273
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een waarschijnlink zeer oude vindplaats van Galanthus nivalis L Naturalis
Jongh, S.E. de.
In ons land is Galanthus nivalis L. „vrij algemeen, doch steeds verwilderd” (Bekn. Schoolflora, 8e druk). Het blijft daarbij in het midden gelaten van hoe lang geleden zulk een verwildering stamt. In sommige gevallen (De Kaagoevers; de omgeving van Leimuidon) is de situatie ter plaatse van die aard, dat men aan een zeer grijs verleden gaat denken. Het begrip verwildering zou dan nog slechts inhouden, dat de plant oorspronkelijk verwilderd is en in deze zin ware het ook van toepassing op sommige andere soorten, die men als regel niet verwilderd noemt. Werkelijke datering is bij ons weten echter nergens mogelijk en daarmee blijft het probleem onopgelost. Wij willen daarom iets meedelen over een vindplaats ten opzichte waarvan althans een vaag vermoeden van...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1957 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534145
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Korte mededelingen Naturalis
Jongh, S.E. de.
Tolmiea menziesii Torr. et Gray. Naar aanleiding van Van der Ploeg’s beschoutwingen over de voor hem kennelijk onverwachte winterhardheid van Tolmiea menziesii Torr. et Gray kan ik mededelen, dat wij een aantal jaren geleden (naar schatting ca. 10 jaar) een kamerexemplaar van deze soort afdankten door het in de tuin te zetten. Sedertdien gedijt het daar, alle inmiddels vorlopen winters ten spijt, tenminste zo goed als tevoren binnenskamers.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1958 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534204
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fritillaria meleagris L Naturalis
Jongh, S.E. de.
Hen inwoner van Leiden met belangstelling voor floristiek loopt gevaar om te versomberen. Hij heeft in zijn omgeving de min of meer vaste vindplaatsen van een hoogst bescheiden aantal zeldzame planten, waarmee hij eventuele gasten van elders desgewenst, in het juiste seizoen, kan confronteren, maar overigens leeft hij vrijwel te midden van een tot wanhoop drijvende cultuursteppe, enkele moeilijk toegankelijke terreinen (Kaaggebied!) niet te na gesproken. Wanneer zulk een florist zijn gedrukte stemming eens extra wil accentueren bladert hij in Molkenboer en Kerbert’s Flora Leidensis. Hij verneemt daaruit hoe anders zijn ervaringen zouden zijn uitgevallen indien hij omstreeks 1840 geleefd had. (Zijn gemoedstoestand brengt mee, dat hij daarbij liefst over het...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1959 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534175
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Korte mededelingen Naturalis
Bolman, Joh.; Jongh, S.E. de.
Chenopodium bonus-henricus L. Naar aanleiding van een publicatie in Corr.bl. no. 17 kan ik berichten, dat ik Chenopodium bonus-henricus jaren geleden óók aan de Noordelijke Lekdijk bij Culemborg heb gevonden. Tot mijn spijt kan ik niet meer precies zeggen, wanneer dat geweest is. Het is vermoedelijk kort na 1945, doch wellicht ook kort voor 1940 of in de eerste oorlogsjaren geweest. Ik vermoed, dat de vindplaats welke genoemd wordt, dezelfde is als destijds de mijne. Elders in het fluviatiele gebied, dat ik tussen Zaltbommel – Culemborg en Tiel zeer vaak bezocht, heb ik de plant nimmer aangetroffen.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1961 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/534233
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over het inburgeren van adventieven Naturalis
Jongh, S.E. de.
Several adventitious and ornamental plants have become naturalized in the Netherlands, but a more detailed history of their naturalization is only known of a few of them. In order to get more data on species that are naturalizing at present or will do so in the future, the author asks the readers of Gorteria to communicate all data concerning those species to the editors of this periodical.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1962 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527805
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Montia fontana L. in een stadstuintje Naturalis
Jongh, S.E. de; Hegnauer, R..
The authors mention the occurrence of a terrestrial form of Montia fontana subsp. rivularis in a garden at Leiden. As this form much resembles typical specimens of subsp. fontana the differences between the two subspecies are discussed.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1963 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527017
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een straat als floristisch oogstterrein Naturalis
Jongh, S.E. de.
The author mentions a number of interesting plants, found in the immediate neighbourhood of his home in the town of Leyden. They are mainly adventitious species that partly have been introduced with dune sand used for the laying out of streets, partly with thrown-away birdseed or with goods for the warehouse of a neighbouring grocery shop. Some other species have escaped from cultivation.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1965 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527810
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Korte mededelingen Naturalis
Visser, A. de; Jongh, S.E. de; Ploeg, D.T.E. van der.
Ophioglossum vulgatum in westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Op de z.g. Plaat ten zuiden van Oostburg bij Bakkersdam, die ongeveer 10 jaar geleden werd afgegraven, heeft zich een „explosie” van enige duizenden planten van Orchis incarnata en O. praetermissa (soort + variëteit) gevestigd. Twee jaar geleden vond ik daartussen enkele planten van Orchis militaris. Er bleek dit jaar nu ook een vrij rijke populatie van Ophioglossum vulgatum voor te komen.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1966 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/528191
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Veronica sublobata M. Fischer in Nederland? Naturalis
Jongh, S.E. de.
A form of Veronica hederifolia L. s. lat., clearly distinguishable from the well-known form of arable land and occurring in the Netherlands in woods, thickets or sometimes along roads is most possibly identical with V. sublobata M. Fischer. Knowledge of the chromosome number of the Dutch material is necessary for a decisive judgment.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1968 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527992
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Korte mededeling Naturalis
Beek, A. van de; Jongh, S.E. de; Muller, F.M..
Het belang van de bramen voor floristieken vegetatiekunde in Nederland. In de in het begin van deze eeuw verschenen monografie der Europese bramen van H. Sudre worden ruim 700 grote en kleine soorten vermeld. Sinds vele jaren houdt zich een kleine groep Nederlandse floristen, leden der Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, met de studie der bramen in ons land bezig. Tot dusver zijn reeds ca. 300 der door Sudre vermelde soorten in ons land aangetroffen, waarmede is aangetoond, dat Nederland voor deze plantengroep een belangrijk gebied is.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1971 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526785
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De variabiliteit van Veronica hederifolia L. in Nederland Naturalis
Jongh, S.E. de; Kern, J.H..
The variation and distribution of Veronica hederifolia in the Netherlands is more thoroughly discussed than in the preliminary paper bij DE JONGH (1968). It is shown that only two of the five taxa distinguished by M. Fischer occur, V. hederifolia L. and V. sublobata M. Fischer. The earlier records for V. triloba Opiz refer to V. sublobata. In a rather large number of specimens the combination of morphological characters typical of the two indigenous taxa was not found. Therefore the authors agree with Hartl that Fischer’s microspecies do not deserve specific rank. The correct names on subspecific level appear to be V. hederifolia L. subsp. hederifolia, and V. hederifolia L. subsp. lucorum (Klett & Richt.) Hartl. The distribution of the latter...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1971 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527286
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De variabiliteit van Veronica hederifolia L. in Nederland. Aanvullende gegevens Naturalis
Jongh, S.E. de; Kern, J.H..
An additional study on chromosome numbers of 41 specimens of Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia and subsp. lucorum (Klett. & Richt.) Hartl. by W. M. Luyt (Laboratory for Experimental Plant taxonomy, Leiden) revealed, that 2n=54 and 2n=36 respectively for most specimens from the Netherlands; in only two specimens 2n=28 was found.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1973 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527638
Registros recuperados: 16
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional