Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 58
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativní zemědělství - informační bulletin č.10 Organic Eprints
Urban, Jiri; Merta, Vlastimil; Plisek, Bedrich; Moudry, Jan; Vogtmann, Hartmut; Tabach, Arnost; Kvapilik, Jindrich; Pavelkova, Jirina.
Témata informačního bulletinu č.10 jsou: Ovocnářský ekologický podnik pana Jiřího Kargra, Ekologické ovocnářství, dojmy ze Švýcarska, úvahy o našich možnostech, Hrách v ekologickém zemědělství, Pěstování sladovnického ječmene pro výrobu biopiva, Vyvýšený záhon, Biozahrádka, Biologická ochrana ovocných stromů v sadech, Horské ekologické hospodářství Marianne a Paula Waldera.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 1994 URL: http://orgprints.org/21921/1/Bulletin%20%C4%8D.10.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Konverze na ekologické hospodaření a projektování ekologických farem Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Kalinova, Jana.
Publikace je zaměřena na konverzi na ekologické zemědělství a projektování ekologických farem. První část publikace se zaměřuje na přechodné období (konverzi) a obsahuje vymezení základních pojmů, předpoklady a plánování přechodu na ekologické hospodaření a zásady registrace ekologicky hospodařících subjektů. Druhá část je zaměřena na vlastní projektování ekologických farem, zákony vztahující se k projektování ekologického hospodaření, postup pro registraci ekologické farmy, doporučenou osnovu popisu ekologického podniku a seznam možných výjimek při projektování ekologického hospodaření.
Tipo: Book Palavras-chave: "Organics" in general; Environmental aspects.
Ano: 2000
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství, učebnice pro školy i praxi. I. díl. Základy EZ, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin Organic Eprints
Urban, Jiri; Sarapatka, Borivoj; Cizkova, Stanislava; Dukat, Vojtech; Diviš, Jiří; Hejatkova, Kvetuse; Hejduk, Stanislav; Hluchy, Milan; Hrabe, Frantisek; Hradil, Radomil; Machac, Radek; Moudry, Jan; Plisek, Bedrich; Pokorny, Eduard; Prazan, Jaroslav; Rozsypal, Roman; Sedlo, Jiri; Sarapatkova, Hana; Škeřík, Josef; Teksl, Milan; Veverka, Antonín.
První učebnice ekologického zemědělství v České republice. Obsahuje základy filosofie a praxe v ekologickém zemědělství, zaměřené na rostlinnou produkci a v samostatné kapitole informuje o biodynamickém zemědělství.
Tipo: Book Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/21924/1/881b04bf9fd9a9b3c1256fc000501538_OpenDocument
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Analýza ekologického hospodaření na orné půdě Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Rozsypal, Roman.
Studie je zaměřena na posouzení struktury ekologicky hospodařících podniků a na indikaci faktorů ovlivňujících rozvoj ekologického zemědělství na orné půdě. Analýza struktury zemědělských podniků byla provedena na dvou testovacích souborech. Bylo prokázáno, že s přibývající nadmořskou výškou roste extenzita hospodaření, výrobní struktura podniku se zjednodušuje (zatravnění v kombinaci s chovem skotu BTPM). Při konverzi na ekologické zemědělství přistupují až ke stoprocentnímu zatravnění, což vyvolává utlumení produkčních zemědělských funkcí. S rostoucí nadmořskou výškou klesá podíl orné půdy. V nedostatečné míře jsou zastoupeny zlepšující plodiny (brambory, pícniny na orné půdě a luskoviny). Existence řady ekologicky hospodařících podniků závisí na...
Tipo: Book Palavras-chave: Farming Systems; Crop husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kontrola a certifikace bioprodukce Organic Eprints
Moudry, Jan; Kalinova, Jana; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.).
Odborná monografie se zabývá problematikou kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. Nejprve pojednává o systému inspekce v Evropské unii. Následuje rozbor certifikačního systému v České republice. Popsány jsou druhy kontrol a vlastní průběh certifikace. V textu je dále uveden systém certifikace bioprodukce a nastíněn stručný vývoj certifikačních procesů. V přílohách pak čtenář nalezne výtahy z nejdůležitějších právních norem.
Tipo: Book Palavras-chave: Values; Standards and certification.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Půdní úrodnost, výživa a hnojení rostlin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.).
Odborná monografie se zabývá problematikou půdní úrodnosti, výživy a hnojení v ekologickém zemědělství. Nejprve popisuje faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin, v dalších částech se potom věnuje přímo půdě, půdní úrodnosti zpracování půdy a střídání plodin v osevním postupu jako hlavním vlivům na půdní úrodnost. Kniha také zahrnuje zásady výživy a hnojení v ekologickém zemědělství. V tabulkách je uveden přehled povolených hnojiv v ekologickém zemědělství.
Tipo: Book Palavras-chave: Crop husbandry; Soil.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Základní principy ekologického zemědělství Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Kalinova, Jana.
Publikace se zabývá základními principy ekologického zemědělství. V první části je rozebrán trvale udržitelný rozvoj, jeho dimenze a programy a trvale udržitelné zemědělství, charakteristika, členění a porovnání agroekosystémů. Druhá část je zaměřena na ekologické zemědělství a zahrnuje vymezení základních pojmů, popis cílů a principů ekologického zemědělství, jeho vývoj v České republice, Evropské Unii a ve světě a akční plán rozvoje venkova pro Českou republiku.
Tipo: Book Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Kalinova, Jana.
Skripta předkládají problematiku pěstování hlavních plodin na orné půdě a trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství. Pěstování rostlin je rozděleno do skupin dle hospodářského významu (obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, okopaniny, olejniny, pícniny a meziplodiny na orné půdě). U každé skupiny plodin student nalezne informace o významu pěstování plodiny a její vhodnosti pro ekologické zemědělství, hlavní agrotechnické zásady (osevní postup, výživa a hnojení, příprava pozemku, osivo a odrůdy, předpěstování sadby, regulace plevelů, ochrana rostlin, sklizeň a posklizňová úprava) a ekonomika pěstování.
Tipo: Book Palavras-chave: Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds Root crops.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/20814/1/P%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_rostlin_EZ_%2D_skripta.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Chov zvířat v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Kalinova, Jana.
Publikace se zabývá chovem hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství. V první části jsou popsány obecné zásady a předpisy vztahující se k chovu zvířat. Další část je zaměřena na plemena a krmení hospodářských zvířat a chovatelské technologie. Ve třetí části je podrobněji rozebrán chov jednotlivých druhů hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství.
Tipo: Book Palavras-chave: Animal husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Marketing bioprodukce Organic Eprints
Moudry, Jan; Moudry, Jan (Jr.); Konvalina, Petr; Kalinova, Jana.
Publikace se zabývá problematikou marketingu bioprodukce. Charakterizuje model plánovacího procesu v marketingu (analýza současné situace na trhu, stanovení marketingových cílů a vhodné strategie a její hodnocení). Dále charakterizuje trh s biopotravinami (otázky poptávky, cen, informovanosti a nabídky) a definuje základní formy prodeje bioprodukce.
Tipo: Book Palavras-chave: Community development; Farm economics; Markets and trade; Food systems.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ekologické zemědělství Organic Eprints
Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Kalinova, Jana.
Publikace předkládá problematiku ekologického zemědělství. Je rozdělena na pět hlavních částí. Základní principy ekologického zemědělství rozebírají problematiku trvale udržitelného rozvoje a zahrnují vymezení základních pojmů, popis cílů a principů ekologického zemědělství, jeho vývoj v České republice, Evropské Unii a ve světě. Část věnovaná pěstování rostlinje rozdělena na problematikupěstování hlavních plodin na orné půdě a trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství. Pěstování rostlin je rozděleno do skupin dle hospodářského významu (obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, okopaniny, olejniny, pícniny a meziplodiny na orné půdě). Zahradnictví předkládá zásady pěstování hlavních druhů zeleniny. Jsou zdůrazněny zásady základní agrotechniky...
Tipo: Book Palavras-chave: "Organics" in general; Farming Systems; Animal husbandry; Crop husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.).
Odborná monografie se zabývá problematikou ochrany rostlin proti škodlivým organismům v ekologickém zemědělství. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých skupin škůdců, chorob i plevelů a udává hlavní příznaky poškození které hlavní skupiny škůdců a chorob způsobují. Hlavní část monografie se zabývá metodami regulace škodlivých činitelů. Publikace obsahuje i odkazy na další zdroje informací a podává přehled významných i potenciálně nebezpečných plevelů. Na závěr je uveden příklad regulace chorob, škůdců a plevelů v porostu pšenice v ekologickém systému hospodaření.
Tipo: Book Palavras-chave: Crop husbandry.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Posklizňová úprava, skladování a zpracování rostlinných bioproduktů Organic Eprints
Kalinova, Jana; Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.).
Odborná monografie se zabývá problematikou posklizňové úpravy, skladování a zpracování rostlinných produktů v ekologickém zemědělství. Nejprve popisuje požadavky a postup při posklizňové úpravě produktů a to především u zrnin a okopanin. V další části se potom věnuje podmínkám a zásadám pro jejich skladování. Pozornost je věnována zásadám, které je nutné dodržovat při zpracování bioproduktů a při jejich přepravě. Monografie zahrnuje zásady i příklady omezení, které platí při produkci biopotravin na bázi rostlinných surovin obecně či při zpracování přímo na farmě.
Tipo: Book Palavras-chave: Food systems.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Šlechtění a hodnocení vhodnosti odrůd pšenice seté(Triticum aestivum L.) pro ekologické a low input systémy hospodaření Organic Eprints
Konvalina, Petr; Zechner, E.; Moudry, Jan.
Podíl orné půdy stejně jako obilnin v ekologickém zemědělství v České republice je nízký. Z tohoto důvodu nejspíše v dohledné době nebude ustaven oficiální systém testování odrůd pro ekologické systémy hospodaření. Je proto nezbytné vytvořit jednoduchý metodický postup, který umožní otestování odrůd pšenice seté např. na úrovni farmy. Předkládaná metodika definuje ideotyp odrůdy pro ekologické zemědělství. Vlastní metodický postup je rozdělen na čtyři části: morfologické, biologické, hospodářské a jakostní znaky. U každého hodnoceného znaku uživatel nalezne kód, jméno, popis, v kombinaci s významem pro ekologické zemědělství. Každý znak může být vyjádřen individuálně v kategorii skupin znaků nebo jako suma (vyjádřená jako odrůdové číslo). Metodika je...
Tipo: Book Palavras-chave: Crop husbandry Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Právní normy a dotace v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Kalinova, Jana.
Publikace předkládá stručný přehled mezinárodních právních předpisů, ze kterých vychází legislativa ČR, která upravuje ekologické hospodaření v našich podmínkách.Charakterizována je společná zemědělská politika EU. Následuje přehled dotačních titulů s jejich charakteristikou, o které může ekologicky hospodařící zemědělec požádat. Důraz je kladen na dotační tituly SAPS, TOP-UP, LFA a Agroenvironmentalní programy ČR.
Tipo: Book Palavras-chave: Values; Standards and certification Knowledge management.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Zahradnictví (pěstování polní zeleniny v ekologickém zemědělství) Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Kalinova, Jana.
Publikace se zabývá agrotechnikou vybraných druhů zeleniny, které jsou vhodné pro pěstování v ekologickém zemědělství. Nejprve jsou zdůrazněny zásady základní agrotechniky (osevní postup, výživa a hnojení, příprava pozemku, osivo a odrůdy, předpěstování sadby, regulace plevelů, ochrana rostlin, sklizeň a posklizňová úprava). V druhé části textu jsou uvedeny konkrétní příklady pěstování vybraných plodin (rané brambory, zelí hlávkové, mrkev, cibule kuchyňská, hlávkový salát). V přílohách jsou pak uvedeny příklady biologické ochrany.
Tipo: Book Palavras-chave: Crop husbandry; Vegetables.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EU a národní kulturní dědictví Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.); Moudry, Jan; Kalinova, Jana.
Odborná monografie se zabývá problematikou vztahu Evropské unie a rozvoje venkova. V první části je definována problematika marginálních oblastí a významu hospodaření v nich. Následně jsou definovány funkce zemědělství a popsán evropský model multifunkčního zemědělství. Stručně jsou popsány možnosti rozvoje venkova. Závěr publikace je doplněn o příklady realizovaných projektů v zahraničí.
Tipo: Book Palavras-chave: Values; Standards and certification.
Ano: 2007
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Selection of Bread Wheat Varieties for Organic Farming, Baking Quality Being Emphasized Organic Eprints
Konvalina, Petr; Capouchova, Ivana; Moudry, Jan (Jr.); Zdrhova, I.; Sramek, Jan; Moudry, Jan; Sterba, Z..
Organic methods growing bread wheat may have negative effects on the technological value, especially in the case of the crucial crude protein content. The aim of paper is to identify diferences in quality of 8 varieties recomended in conventional or organic conditions in Austria and 2 strains. Obvious effect of year on the quality, set up in statistics, was confirmed for qualitative parametres. The correlation analysis also provides similar figures. Effect of the year in a negative correlation to crude protein content (r=-0,66), whereas in a positive correlation to starch content (r=0,78) and falling number (r=0,86). Effect of the variety is represented by unclear correlation coefficients. Correlation analysis of selected qualitative parametrs of wheat...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop husbandry Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2008
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Distribution and use of grasslands in the Czech Republic and biodiversity of invertebrates Organic Eprints
Moudry, Jan (Jr.); Bohac, Jaroslav; Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Kolarova, Pavlina.
In the Czech Republic the major focus of organic farming lies in permanent grasslands management. Animal production is mostly focused on non-milk pasture beef-raising on almost the whole farm area. By contrast conventional farms do not grass sufficiently, even in areas with higher elevation. This fact is influenced by subvention programmes motivating farmers to fulfil the agroenvironmental function of agriculture using grassing, however there is no support for agriculture on arable land. Permanent grasslands are predominantly used for beef grazing. Large areas are harvested too, which affects biodiverzity. Grasslands utilized for pasture are rich in biodiversity which enhance ecosystem services. The effect of grassland management on the different taxa and...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pasture and forage crops; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/21032/1/Moudry_%2D_Distribution[1]...2008.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství Organic Eprints
Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Kalinova, Jana; Capouchova, Ivana; Stehno, Zdenek.
V metodice je zpracována problematika pěstování obilnin a pseudoobilnin jako hlavních tržních plodin ekologického zemědělství v ČR. První část zahrnuje obecné zásady pěstování rostlin (obilnin a pseudoobilnin). Zpracovány jsou základní legislativní normy a dotační tituly. Dále je důraz kladen na volbu vhodných druhů a odrůd. Významná je část věnovaná výživě a hnojení, osevním postupům, regulaci škodlivých činitelů, ale také finalizaci celoroční práce farmáře a to sklizni a posklizňové úpravě bioprodukce. V části věnované pěstování konkrétních druhů je kladen důraz na pěstování pšenice seté (ozimé i jarní formy), opomíjeny ale nejsou ani další pluchaté pšenice jako je špalda, dvouzrnka nebo jednozrnka. Další druhy jsou reprezentovány ječmenem, tritikalem,...
Tipo: Book Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/20810/1/9.f.g_metodika.pdf
Registros recuperados: 58
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional