Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Thai Agricultural
País:  Thailand
Título:  หมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว: จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน
Community model to reduce the cost of rice production: Transfer from research communities
Autores:  Chalermchart Luechaikham
Data:  2015-05-11
Ano:  2013
Palavras-chave:  Rice production
Cost
Model community
Reducing costs
Technology transfer
Participation processes
Agricultural extension
Rice Department
การผลิตข้าว
ต้นทุนการผลิต
ชุมชนต้นแบบ
การลดต้นทุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้าว
พันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง
เขตชลประทาน
เทคโนโลยีการผลิต
การเรียนรู้
การส่งเสริมการเกษตร
การมีส่วนร่วมของชุมชน
กรมการข้าว
Resumo:  Strategy of the Rice Department of State 2554 - 2557 in the second strategy to enhance production efficiency. To reduce production costs, farmers are key indicators of this strategy. Rice Department village community project to reduce the underlying cost of rice production.In key areas throughout the country 20 provinces to transfer technology to reduce production costs to farmers to build a model community to reduce the cost and expand into a wider following. The steps taken by the converter learn to reduce production costs, Rice Village, 20 rai in order to select the right technology to reduce costs in the area are farmers, 50 of whom were co-decision and co-learning in the block. To plot their next expansion.Used to further reduce the cost of rice production in the area of 300 rai to learn to reduce the cost of rice production.At Suphanburi province.By SuphanBuri Rice Research Center. At the Long ton Village, Moo 9, TambonTungkhok, Songphinongdistrict. Suphanburi.Using technology to reduce the cost of the first six.Plowing rice straw fermentation broth biological at about 7-10 days 2. Use seeds from the Rice Department. 3. Use the seeds from 20 kg / rai. 4 fertilizer according to the soil 5. Use wet and dry, and 6.Agents and biologics for controlling disease and insect pests of rice. Learn the result of the conversion. Can reduce the cost of agricultural inputs, seeds, chemical fertilizer is a chemical disease and insect pests of rice at a certain level. Reduce production costs of farmers to an average 969 Baht/rai to 19.4 % when compared to the lower cost per ton of paddy to reduce costs on average 1,971 baht / ton, equivalent to 9.31 % and the yield of rice increased. the average of 18.7 % of the net income only increased the average yield increase of 2,280 Bath/ rai and the total cost of production decreases with the increase in the average net income of 3,249 Bath/ rai, equivalent to 31.3 %

ยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว พ.ศ. 2554 - 2557ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ กรมการข้าวจึงจัดทำโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญทั่วประเทศ 20 จังหวัด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกรโดยตรงเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนให้ขยายสู่วงกว้างต่อไป มีขั้นตอนดำเนินการโดยจัดทำแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว หมู่บ้านละ 20 ไร่ เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้นทุนในแต่ละพื้นที่ โดยมีเกษตรกร 50 คนเป็นผู้ร่วมตัดสินใจและร่วมเรียนรู้ในแปลงดังกล่าว แล้วไปขยายผลในแปลงของตนเองต่อไป โดยใช้แปลงส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวพื้นที่ 300 ไร่ ผลการดำเนินงานในแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ดำเนินการที่บ้านลองตอง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุน 6 เทคโนโลยี ประกอบด้วย 1. การไถกลบฟางข้าวแล้วหมักด้วยน้ำหมักชีวภาพ พด.2 เวลาประมาณ 7- 10 วัน 2. การใช้ข้าวพันธุ์ดีจากกรมการข้าว 3.การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม 20 กิโลกรัม/ไร่ 4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5. การใช้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง และ 6. การใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว ผลจากการทำแปลงเรียนรู้ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตของเกษตรกร คือ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าวได้ในระดับหนึ่ง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลงได้เฉลี่ย 969 บาท/ ไร่ คิดเป็น 19.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นต้นทุนที่ลดลงต่อตันข้าวเปลือกสามารถลดต้นทุนลงได้เฉลี่ย 1,971 บาท/ตัน คิดเป็น 31.9 เปอร์เซ็นต์ และทำให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 18.7 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉพาะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,280 บาท/ไร่ และยิ่งรวมกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงด้วยทำให้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,249 บาท/ไร่ คิดเป็น 31.3 เปอร์เซ็นต์
Tipo:  PhysicalObject
Idioma:  Thailandês
Identificador:  [Proceeding of rice research conference 2012: Rice research center groups in central, eastern and western region], Bangkok (Thailand), p. 285-295

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5683

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2555, กรุงเทพฯ, หน้า 285-295
Formato:  315 p.
Direitos:  ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสาร นี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional