Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Thai Agricultural
País:  Thailand
Título:  โครงการพระราชดำริในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
The royal project under responsibility Ayutthaya Rice Research Center
Autores:  Kritkamol Paothong
Sa-ing Cimleg
Pichet Cinpahut
Apichat Lawanpasert
Data:  2015-05-06
Ano:  2013
Palavras-chave:  The royal project
Transfer technology
Seed production
Ayutthaya province
Angthong province
Ayutthaya Rice Research Center
Farmer
Demonstration
โครงการพระราชดำริ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.อ่างทอง
เกษตรกร
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
การส่งเสริมเกษตร
การสาธิต
การแลกเปลี่ยนความรู้
การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาการเกษตร
โครงการส่วนพระองค์
Resumo:  Ayutthaya Rice Research Center responsibility rice areas in Ayutthaya and Angthong provinces during 2011-2012 were 1,010,000 rai. Ayutthaya Rice Research Center focus on varietal development for rainfed rice, ,deep water rice and floating rice and varietal development for Irrigated lowland rice and through seed production and transfer technology to farmer. The Royal project were main 3 projects in Ayutthaya and Angthong provinces. 1. Sri buathong royal project in Angthong provinces 2. Nong Jedsent royal project in Angthong provinces and 3. Nong Ngou-haou royal project in Ayutthaya provinces. This objective were helpful farmer all of project for seed production 70 tons/year and transfer technology 800 – 1,000 farmers per year. The main objective this project for helpful farmers sustainable and efficiency in Ayutthaya and Angthong provinces and nearby community to understand how to used pesticide safety and management to decrease production cost.

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง มีพื้นที่การทำนารวมทั้ง 2 จังหวัดถึง 1,010,000 ไร่ ซึ่งมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งข้าวขึ้นน้ำ ข้าวน้ำลึก และข้าวนาสวน รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร และงานสำคัญอีกภารกิจคืองานโครงการในพระราชดำริ ซึ่งในส่วนที่ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบอยู่นั้นมี 3 โครงการหลักคือ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง และ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองงูเห่า ต.หนองระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในท้องถิ่นรวมทุกโครงการไม่น้อยกว่าปีละ 70 ตัน อีกทั้งให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้การทำนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรวมถึงให้มีแปลงต้นแบบหรือแปลงสาธิตอย่างชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงรวมทุกโครงการปีละ 800 – 1,000 คน และที่สำคัญโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปปฏิบัติได้จริง สามารถพึ่งพาตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้ ดังวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ตั้งไว้
Tipo:  PhysicalObject
Idioma:  Thailandês
Identificador:  [Proceeding of rice research conference 2012: Rice research center groups in central, eastern and western region], Bangkok (Thailand), p. 296-305

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5673

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2555, กรุงเทพฯ, หน้า 296-305
Formato:  315 p.
Direitos:  ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสาร นี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional