Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 20
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การรวบรวมและประเมินลักษณะกลุ่มพันธุ์ข้าวเล้าแตก Thai Agricultural
Anuchat Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Kissana Sattayagul.
Lao Taek is a traditional glutinous rice variety being grown by farmers in the northeast and some parts in the north of Thailand. It becomes popular because of its ability to give high yield, which related to high number of grains per panicle and high number of panicles per hill. It is questionable that Lao Taek might have genetic diversity among different growing areas. Collection of 6 genetic stocks from Ubon Ratchathani, Yasothorn, Sakon Nakorn and Nan were conducted during 2008-2010. These stocks were evaluated for their agronomic characteristics and yield performances in comparison with 3 accessions from the National Rice Germplasm Bank in Ubon Ratchathani Rice Research Center (URRC) in 2012 wet season. The results showed that agronomic...
Tipo: Collection Palavras-chave: Low Taek; Glutinious rice; Traditional rice; Northeastern region; Thailand; ข้าวเหนียว; ข้าวเล้าแตก; ข้าวพื้นเมือง; เกษตรกร; ลักษณะประจำพันธุ์; ศักยภาพการให้ผลผลิต; ผลผลิต; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5349
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวเหนียว 4 พันธุ์ Thai Agricultural
Boondit Varinruk; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikum.
Tipo: Collection Palavras-chave: Glutinous rice; Yield potential; ข้าวเหนียว; ศักยภาพการให้ผลผลิต; วันปลูก; วิธีปลูก; อัตราปุ๋ย; ปุ๋ยไนโตรเจน; การแตกกอ; ผลผลิต.
Ano: 2003 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/123456789/3110
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การจัดเขตศักยภาพการปลูกข้าวของประเทศไทย: ทางเลือก โอกาส และความท้าทาย Thai Agricultural
Chitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Piyaphan Srikum; Sommai Lertna; Waraporn Vongboon; Nopadon Prayoonsook; Duangporn Witoonjit; Yupin Rammanee; Kingkaew Kunket.
Zoning of rice production potential in Thai rice area has been conducted from 2000 to 2013. The objectives of the project were 1) to define the potential of rice area in Thailand in term of soil suitability and productivity, 2) to create map of rice production zoning with appropriate recommendation. Methodology to run the project consisted of secondary data collection, field survey, crop cutting, field experiment, and mapping. The research found that total of 12.6 M ha of rice areas in Thailand it was suitable for rice production about 8.2 M ha. Rice soil was more fertile in the central plain as compared to other region. Most of the farmer grew recommended rice varieties. There were three major groups of growing rice variety, jasmine rice, white rice, and...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Rice; Zoning area; Rice production; Alternative; Land capability; Agricultural potential; Land use; Production technology; Soil fertility; GIS; ข้าว; พื้นที่การจัดเขต; การผลิตข้าว; ศักยภาพการผลิต; การทำแผนที่; การใช้ที่ดิน; ความอุดมสมบูรณ์ของดิน; เทคโนโลยีการผลิต; ข้าวหอม; ข้าวขาว; ข้าวเหนียว; การเพิ่มผลผลิต.
Ano: 2013 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5709
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Thai Agricultural
Jongjai Mapakhe.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว ดำเนินการในแปลงเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ 3 จังหวัด ฤดูนาปี พ.ศ.2556 ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ใช้ข้าวพันธุ์ทดสอบ 2 ชุด คือ ข้าวเหนียว และ ข้าวเจ้า มีวิธีการประเมินความชอบในลักษณะทางการเกษตร พบว่า ชุดข้าวเหนียวพันธุ์ กข10 และ ข้าวเจ้าสายพันธุ์ KKN01041-23-2-1-1 เป็นพันธุ์ที่ได้รับคะแนนความชอบจากเกษตรกรสูงสุด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะลำต้นแข็งแรง แตกกอดี กอตั้ง ใบสวย รวงมีขนาดใหญ่ ยาว ระแง้ถี่ การติดเมล็ดสม่ำเสมอ จำนวนเมล็ดต่อรวงมาก และเมล็ดสวย ขณะที่วิธีการประเมินความชอบในลักษณะทางกายภาพและเคมีของเมล็ด ดำเนินการใน 4 จังหวัด...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Farmer participatory; Farmer preferences; Promising rice line; Irrigated rice; North-eastern; Thailand; Sticky rice; Glutinous rice; Non-glutinous rice; ข้าว; ความพึงพอใจของเกษตรกร; การมีส่วนร่วมของเกษตรกร; ข้าวนาชลประทาน; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; สายพันธุ์ดีเด่น; ข้าวเหนียว; ข้าวเจ้า; ประเทศไทย.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5632
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ผลของสารละลายเบสต่อลักษณะของข้าวเหนียวหุงสุก Thai Agricultural
Kamolrut Tritawisarp; Sukanya Anupapsamosorn; Kunyarat Reepholkul; Sanguansri Charoenrein.
Several Thai traditional starch-based foods use alkali treatment to improve their quality and characteristics. However, limited information is available on how alkali changes the product quality. Therefore, the objective of this research was to investigate the effect of alkali treatment on appearance and texture of cooked glutinous rice. Glutinous rice kernels were soaked in 1N sodium carbonate (Na2CO3) or potassium hydroxide (KOH) for 24 h at room temperature. Sample soaked in water was used as a control. Cooked alkali treated glutinous rice had more yellow color and lower gelatinization temperature than the control. Moreover, they also had lower hardness and stickiness than the control (P< 0.05). KOH had more pronounce effect than Na2CO3. The...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Starch; Glutinous rice; Base solution; Texture; Alkali; Sodium carbonate; Potassium hydroxide; ข้าวเหนียว; แป้งข้าว; สารละลายด่าง; เนื้อสัมผัส; โซเดียมคาร์บอเนต; โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5389
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
อิทธิพลด้านการจัดการต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ในจังหวัดมหาสารคาม Thai Agricultural
Orawan Srisompun; Suparat Chitchamnong; Sakunkarn Simla; Naris Sinsiri; Wantana Sinsiri.
This study aims to measure the technical efficiency score and management factors that affect glutinous rice production of farmers in rainfed area of Maha Sarakham Province. Cross-section data of wet season farmers in Maha Sarakham for 2011/12 crop year is used by purposive sampling. There are two soil groups, soil group no. 24 and no.40 totaling 120 household samples. The study uses Stochastic Frontier Production Function indicated that human labour, machine labour, fertiliser and seeds that are the main factors in glutinous rice production and the glutinous rice yield in the area exhibit increasing returns to scale. The technical efficiency score show that farmers can grow glutinous rice 43.13% lower than their highest potential. Hence farmers can...
Tipo: Collection Palavras-chave: Glutinous rice; Production efficiency; Management characteristics; Stochastic frontier analysis; ข้าวเหนียว; ประสิทธิภาพการผลิต; ปัจจัยการผลิต; การวิเคราะห์ขอบเขตเชิงเฟ้นสุ่ม; พื้นที่นาน้ำฝน; รูปแบบการจัดการฟาร์ม.
Ano: 2013 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5579
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Accumulation of gamma-aminobutyric acid (GABA) in non-waxy and waxy rice germ during water soaking Thai Agricultural
Patcharee Tungtrakul; Warunee Varanyanond; Vipa Surojanametakul; Ladda Wattanasiritham.
Rice germ contains protein, vitamins, minerals, dietary fiber and gamma-aminobutyric acid (GABA). GABA has been proved to be effective for lowering the blood pressure of human being. It has neurotransmission functions and tranquilizer effects. determination of GABA in rice germ and brown rice were investigated by using low-amylose, high-amylose and waxy rice cultivars. Percentage of germ weight showed no relation to the GABA content. The amount and patterns of the GABA accumulation varied depending on the cultivar. GABA content in most of rice varieties increased during incubation. The accumulation of gamma-aminobutyric acid (GABA) in non-waxy and waxy rice germ during water soaking were determined by using 14 different cultivars. Water soaking can enrich...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Accumulation; GABA; Rice germ; Gamma-aminobutyric acid; Waxy rice; ข้าวเจ้า; ข้าวเหนียว; คัพภะ; กรดแกมมา-แอมิโนบิวเทริก; การแช่น้ำ.
Ano: 2006 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5140
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู: จากธนาคารเชื้อพันธุ์สู่นาเกษตรกร Thai Agricultural
Payapbhubes Markkool.
ข้าวเหนียวที่ใช้ในการประกอบอาหารประเภทของหวานที่มีคุณภาพดีที่สุด คือข้าวเหนียวเขี้ยวงู ซึ่งในระบบการค้าปัจจุบัน โรงสีใช้ข้าวพันธุ์กข6 มาดัดแปลง โดยเพิ่มจำนวนครั้งของการขัดสีและขัดมัน ทำให้เมล็ดข้าวสารมีขนาดเล็ก เรียวยาว สวยงาม ส่งขายให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ทำให้ได้ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวลดลง แต่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงส่งผลให้ข้าวสารของข้าวเหนียวเขี้ยวงูมีราคาแพง การใช้แนวทางโดยการพัฒนาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม โดยผ่านขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งจะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภค มีทางเลือกที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และตามที่กรมการข้าวได้มีการรวบรวมพันธุกรรมข้าวไว้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ในอดีต...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Glutinous rice; Genebank; Farmers; Land varieties; Klaw-ngu glutinous rice; ข้าวเหนียว; ธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว; ชาวนา; พ้นธุ์พื้นเมือง; พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5584
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
PRE02008-CRI-18-2-1-1: ข้าวเหนียวนาชลประทานเพื่อการค้า ภาคเหนือตอนบน Thai Agricultural
Payapbhubes Markkool; Kornsiri Srinil; Nutcharin Jungkun; Kunlaya Bunsa-nga; Piyapan Srikum; Danai Juntakad; Maywiga Nanglae; Jarun Luelert; Kakanang Punyalue; Kulchana Kessuwan; Adul Sittiwong; Pichanun Kunghae; Karnjana Pibul; Punnipa Yajai; Premrudee Pintaya; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Pitchatorn Ruangdat; Kanittha Aonpiam; Siwapong Narubarn; Nongnut Pradits; Punnee Jitta.
Growing rice in dry season in the upper northern region is depend upon two significant factors including, the varietal acceptance which high yield, disease and insect resistance and high market demand. The program on research and development of irrigated rice in the upper northern region has carried out the project and developed the new rice promising line, namely PRE02008-CRI-18-2-1-1 which is glutinous rice and insensitive to photoperiod. This line was obtained from single cross, PRE93001-8-1-2-1-1/ PRE1. The average yield is 854 kg/rai which are 2 and 4 % greater than SPT1 and RD14,respectively whereas the maximum yield potential reaches 984 kg/rai in wet season and 1,110 kg/rai in dry season at Phrae and Chiangrai province, respectively. This line is...
Tipo: Collection Palavras-chave: Glutinous rice; Insensitive to photoperiod; High yield; Commercial; Upper northern region; ข้าวเหนียว; ไม่ไวต่อช่วงแสง; ผลผลิตสูง; การค้า; ภาคเหนือตอนบน.
Ano: 2015 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5919
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือตอนบน Thai Agricultural
Payapbhubes Markkool; Poj Watjanaphum; Walaiporn Sanwong; Preeda Seangyai; Jittakorn Nuankaew; Kanjana Piboon; Punnipa Yajai; Adul Sittiwong; Sakul Mulkum; Premrudee Pintaya; Pairoj Chotinisakorn; Siwapong Narubarn; Nongnut Pradits; Suteera Mulsri.
Some parts of an irrigated area in the upper northern region, rice cultivation will be done in both dry and wet seasons. Glutinous rice varieties are still preferable for farmers due to high yield and suitability for people’s cultural consumption. To enhance the growth of rice production, the researchers of Rice Research Center in the region have been conducted the research and development on rice varietals improvement continuously to gain the desirable new varieties. The results showed the dominated 2 new promising glutinous rice lines, PRE96016- SPT-25-2-2-1-1 and PRE98002-PAN-B-1-3-3, by crossing method of IET 12011/SML and KKNLR75051-PMI-68-1/PHRAE1 for each lines respectively. Both lines showed the potential of the highest (948 and 934 kg/rai...
Tipo: Collection Palavras-chave: Rainfed lowland rice; Rice breeding; Upper northern region; ข้าวเหนียว; สายพันธุ์ดีเด่น; ข้าวนาน้ำฝน; การปรับปรุงพันธุ์; คุณภาพเมล็ด; ผลผลิต; ภาคเหนือตอนบน.
Ano: 2011 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/123456789/3092
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ซิวแดง: ข้าวเหนียวท้องถิ่น Thai Agricultural
Phannee Chitta.
ข้าวไร่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเกษตรกรในเขตเกษตรที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะประชากรที่ทำการเกษตรและอาศัยอยู่บนที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ข้าวไร่ที่ปลูกมีลักษณะเป็นพันธุ์พื้นบ้านและมักจะมีพันธุ์แต่ละท้องถิ่นเป็นของตนเอง เป็นการปลูกเพื่อบริโภค ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่เพียงพอกับการบริโภคตลอดทั้งปี จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการปลูกข้าวไร่เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ซิวแดง เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวท้องถิ่น ทำการคัดเลือกและนำมาปรับปรุงพันธุ์ ตามโครงการพัฒนาข้าวในเขตเกษตรล้าหลัง ตั้งแต่ปี 2531-2535 และนำเข้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ในเขตภาคเหนือตอนบนตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Sew Daeng; Glutinous Rice; Locality rice; Upland rice; ซิวแดง; ข้าวเหนียว; ข้าวเหนียวท้องถิ่น; ข้าวไร่; การเปรียบเทียบพันธุ์; ผลผลิต; คุณภาพการสี; คุณภาพการหุงต้ม; ความต้านทานต่อโรคไหม้.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5655
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ Thai Agricultural
Pradit Karuwanna; Malai Boonyaratanakornkit; Chakamas Wongkhalaung.
Steamed glutinous rice was used as the raw material_ for aleohol fermentation. Rice koji from the mixed cultures of Aspergillris o?yzae KM 24 and Rhi_zopus o"yzae Kl4 25 were used insbead of Luk_pang. Yeast starter of Saccharomyces cerevisiae Ky UT was cuLtivated in sterile koii extracr for 24 h. Fermentafion was made at 22-z3oc. The mixture of rice koji, steamed rice, water and lactic acid were added into the fermentation vats for 1 , 2 and, J tirnes (with the same total amount at the final). The rat,e of fermentaf,ion, viable cell_ count, total acidity (as l-actic acid) and yiel_d of alcohol were analysed and compared. ft was found that 15.11, 15.41 and 15.87% of aLcohol_by volume were yierc in r0, 12 and 13 days for one time, two times and three times...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Alcohol; Fermentation; Glutinous Rice; Koji; Aspergillus oryzae; ข้าวเหนียว; การหมักแอลกอฮอล์; แอลกอฮอล์; โคจิ; เชื้อรา.
Ano: 1984 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5128
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ข้าวเหนียวต้านทานแมลงบั่วสายพันธุ์ดีเด่น PRE04012-20-1-1-1 Thai Agricultural
Premrudee Pintaya; Kakanang Punyalue; Adul Sitthiwong; Pannipa Yajai; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Pitchanan Kunghair; Yawvaluck Kanyamee; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Pichatorn Rueangdej; Payapbhubes Markkool; Nootjarin Jungkhun; Kornsiri Srinil; Sivapong Naruebal; Nongnuch Pradit; Silawan Chantharabutt; Phannee Jitta.
Gall midge is a major problem in the upper Northern part, a glutinous rice line PRE04012-20-1-1-1 was derived from a single cross between Sahm Samai and PRE96011-SPT-1-2-2-1-1 since 2004. The farmer field trials had tested in 2011-2013. In the wet season the high potential yield was 1,043 kg/rai while the average yield was 703 kg/rai which is non significant different from 710 kg/rai of RD14 and 704 kg/rai of SPT1. In the dry season the high potential yield was 916 kg/rai while the average yield of PRE04012-20-1-1-1 and SPT1 were 714 kg/rai, but lower than RD14 (759 kg/rai) by 6 percent. The fertilizer test showed on the maximum yield of 780 kg/rai at the nitrogen level 20.4 kg. The line performed gall midge resistance (R-MS in green house, R-S in field...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Glutinous rice; Non-photoperiod sensitive; Variety; Plant breeding; Selection; Pest resistance; Gall midge; Yields; Quality; Farmer adoption; Upper north region; ข้าวเหนียว; ข้าวไม่ไวต่อแสง; พันธุ์; การปรับปรุงพันธ์ุ; การคัดเลือกพันธุ์; การต้านทานแมลงศัตรูพืช; แมลงบั่ว; ปริมาณผลผลิต; คุณภาพเมล็ดข้าว; การยอมรับของเกษตรกร; ภาคเหนือตอนบน.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5657
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
PRE04012-20-1-1-1 : ข้าวเหนียวต้านทานแมลงบั่วสายพันธุ์ดีเด่น Thai Agricultural
Premrudee Pintaya; Kakanang Punyalue; Adul Sitthiwong; Pannipa Yajai; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Pitchanan kunghair; Yawvaluck Kanyamee; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Pichatorn Rueangdej; Payapbhubes Markkool; Nootjarin Jungkhun; Kornsiri Srinil; Sivapong Naruebal; Nongnuch Pradit; Silawan Chantharabutt; Phannee Jitta.
Rice Gall midge (Orseolia oryzae (Wood-Mason)) is a major problem in the upper Northern part, a glutinous rice line PRE04012-20-1-1-1 was derived from a single cross between Sahm Samai and PRE96011-SPT-1-2-2-1-1 since 2004. The farmer field trials had tested in 2011-2013. In wet season, high potential yield was 1,043 kg/rai while the average yield was 703 kg/rai which was non significant different from 710 kg/rai of RD14 and 704 kg/rai of SPT1. In dry season, the high potential yield was 916 kg/rai while the average yield of PRE04012-20-1-1-1 and SPT1 were 714 kg/rai, but lower than RD14 (759 kg/rai) by 6 percent. In addition, this line can produce maximum yield of 780 kg/rai at 20.4 kg N/rai. This line performed better gall midge resistance (R-MS in green...
Tipo: Collection Palavras-chave: Glutinous rice; Non-photoperiod sensitivity; Rice gall midge resistance; The upper north Thailand; Irrigated rice; ข้าวเหนียว; ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง; ต้านทานแมลงบั่ว; ภาคเหนือตอนบน; นาชลประทาน.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5900
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังติดสารเสพติดในสัตว์ทดลอง Thai Agricultural
Siriluk Verasakul; Samur Thanoi; Sutisa Thanoi.
Pre-germinated brown rice (PGBR) is known to contain abundant nutrients such as oryzanl, dietary fibers, vitamin E, B1, B3, B6, magnesium, antioxidant, and gamma aminobutyric acid (GABA). In the mammalian nervous system, GABA is an inhibitory neurotransmitter that its activation modulates the release of several neurotransmitters including glutamate. Glutamate neurotransmission plays an important role in learning and memory and its alteration has been reported in drug addiction. However, little is known about the effect of PGBR on the brain functions even though many studies have focused on the process of GABA improvement in PGBR and claimed that PGBR can affect brain functions. Moreover, there are no studies about the effects of PGBR on the brain after...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Pre-germinated rice; Purple glutinous rice; Glutinous rice; Dextromethorphan; Behavior; Substance abuse; ข้าวงอก; ข้าวเหนียวสีม่วง; ข้าวเหนียว; พฤติกรรม; สารเสพติด; การติดสารเสพติด; สัตว์ทดลอง.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5400
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
KKN04203-NKI-14-2-6-1:ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Thai Agricultural
Somjai Saleeto.
Irrigated rice breeding project for Northeast Thailand was carried out to improve non-photosensitive glutinous rice variety for blast disease and gall midge resistant. The selected promising line; KKN04023-NKI-14-2-6-1, was finally obtained. The promising line was selected from the population of the cross between PTT97100-B-116-3-3 and KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 which PTT97100-B-116-3-3 was used as female parent and KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 as male parent. This line is non-photosensitive glutinous rice. The harvesting time is about 131 days after sowing, plant height was 120 cm. The average yield of this line grown in Rice Research Center paddy fields was 614 kg/rai and on farmers field was 684 kg/rai. Rice hull color was brown, unmilled grain length was...
Tipo: Collection Palavras-chave: Glutinous rice; Non-photosensitive; Blast resistance; Gall midge resistance; Northeast Thailand; ข้าวเหนียว; ไม่ไวต่อช่วงแสง; ต้านทานโรคไหม้; ต้านทานแมลงบั่ว; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
Ano: 2015 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5904
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
KKN04023-NKI-14-2-6-1: ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Thai Agricultural
Somjai Saleeto.
Irrigated rice breeding project for Northeast Thailand was carried out to improve photoperiod insensitive glutinous rice variety for blast disease and gall midge resistant. The selected promising line; KKN04023-NKI-14-2-6-1, was finally obtained. The promising line was selected from the population of the cross between PTT97100-B-116-3-3 and KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 which PTT97100-B-116-3-3 was used as female parent and KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 as male parent. This line is photoperiod insensitive glutinous rice. Its harvesting time is about 131 days after sowing, plant height was 120 cm. The average yield of this line grown in Rice Research Center paddy fields was 614 kg/rai and on farmers field was 684 kg/rai. Rice hull color was brown, grain length of...
Tipo: Collection Palavras-chave: Glutinous rice; Photoperiod insensitive; Blast resistance; Gall midge resistance; Promising rice line; Irrigated rice; Northeast Thailand; ข้าวเหนียว; ไม่ไวต่อช่วงแสง; ต้านทานโรคไหม้; ต้านทานแมลงบั่ว; ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น; ข้าวนาชลประทาน; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
Ano: 2015 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5941
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ผลผลิตของข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข6 ยีนไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย Thai Agricultural
Suphansa Petchin; Varaporn Saengthong; Pravit Phutanon; Lukana Watanachiwakul.
The study on the yield of 4 lines of glutinous RD 6 (photoperiod sensitive tall (Hd1Hd1Sd1Sd1); photoperiod sensitive semi-dwarf (Hd1Hd1sd1sd1),non-photoperiod sensitive tall (hd1hd1Sd1Sd1) and non-photoperiod sensitive semi-dwarf (hd1hd1sd1sd1), was conducted during the rice paddy season of 2008 in Maejo University (Chiang Mai province) using the Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. The 4 lines consisted of F3 generation resulting from a cross between BC4F1-51-501-6211-2255 which contained the genotype Hd1hd1Sd1Sd1 that resulted from the “Project on Glutinous Rice Improvement of RD6 for Non-Photoperiod Sensitivity by Molecular Marker-Assisted Backcrossing for Off-Season Planting”, and BC3F1-127-412-2630 with genotype Hd1Hd1Sd1sd1...
Tipo: Collection Palavras-chave: Glutinous rice; RD6; Photo sensitive; Photo nonsensitve; Tall plants; Semi dwarf plants; ข้าวเหนียว; พันธุ์กข6; ข้าวไวต่อช่วงแสง; ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง; พันธุ์ต้นเตี้ย; ผลผลิต; ลักษณะทางการเกษตร.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5330
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ เเละใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก Thai Agricultural
Varaporn Sangtong; Natdanai Subsomboon; Jetsarun Suwanthanee; Suphasuda Inbualuang; Anurak Polyieam; Jirapha Pano; Benjawan Lhakawee.
ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง สายพันธุ์แม่โจ้ 2 เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลก ใหม่ เพราะได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นพันธุ์รับ และ ข้าวเหนียวพันธุ์กข6 เป็นพันธุ์ให้ ด้วยวิธีผสมกลับ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (molecular marker-assisted backcrossing; MAB) โดยผสมข้าวเจ้า (WxWx) พันธุ์ปทุมธานี 1 (พันธุ์รับ) กับข้าวเหนียว(wxwx) พันธุ์ กข6 (พันธุ์ให้) ต่อจากนั้นนำ F1 (Wxwx) ผสมกลับไปหาข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 (พันธุ์รับ) จำนวน 4 ครั้ง แต่ละครั้งของการผสมกลับ ใช้เครื่องหมายโมเลกุล คือ wx marker ซึ่งเฉพาะกับ อัลลีลเด่น Wx : ข้าวเจ้า และ อัลลีลด้อย wx : ข้าวเหนียว ช่วยคัดเลือกต้น BCnF1 ที่มียีโนไทป์เป็น Wxwx...
Tipo: Collection Palavras-chave: Maejo 2; Pathum Thani 1; Non glutinous rice; Glutinous rice; Molecular marker; ข้าวเจ้า; พันธุ์ปทุมธานี 1; พันธุ์แม่โจ้ 2; ข้าวเหนียว; การปรับปรุงพันธุ์; เครื่องหมายโมเลกุล; วิธีผสมกลับ; การคัดเลือกพันธุ์.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5589
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ผลการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและน้ำต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำเหนียวพันธุ์พื้นเมือง Thai Agricultural
Wannapa Kamtuy; Benjavan Rerkasem; Sananee Jamjod; Nattinee Phatarakul; Chanakan Prom-u-thai.
Tipo: Collection Palavras-chave: Yield; Anthocyanin; Purple rice; Glutinious rice; Local rice varie; Nitrogen fertilizers; Water mangement; ข้าวก่ำ; ข้าวเหนียว; ข้าวพื้นเมือง; แอนโทไซยานิน; ปุ๋ยไนโตรเจน; การจัดการน้ำ; ผลผลิต.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5371
Registros recuperados: 20
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional