Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนดินเค็มและมีคุณภาพการหุงต้มดี Thai Agricultural
Duangjai Suriyaarunroj; Apichart Vanavichit; Somvong Tragoonrung; Theerayut Toojinda.
Breeding for salt tolerant rice has been done for a decade. However, most of salt tolerant lines which have been released carry inferior cooking qualities compared to KDML105, an aroma good cooking quality rice of Thailand. To develop salt tolerant and good cooking quality rice, molecular marker assisted selection in backcross breeding program was initiated in 2001. Two RILs, FL496 and FL530 selected from mapping population of IR29 x Pokkali were used as salt tolerant donors. KDML105 as recipient was cross pollinated with these 2 donors to develop F1 and cross back to KDML105 to develop BC1F1. Three markers ; RM140, B1.1-1 and B1.1-11 flanking salt tolerant QTLs spanning 33 cM and two markers; RM00 and 10L03FW for amylose content and aroma scent were used...
Tipo: Collection Palavras-chave: Salt tolerant rice; Molecular markers; Cooking quality; Yield; ข้าวทนเค็ม; โมเลกุลเครื่องหมาย; คุณภาพการหุงต้ม; ผลผลิต; การปรับปรุงพันธุ์.
Ano: 2007 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5301
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏ สมบัติเชิงเคมี-กายภาพและสมบัติการหุงต้มของเมล็ดข้าวโดยการวิเคราะห์ภาพ Thai Agricultural
Maturada Jinoros; Somkiat Prachayawarakorn; Somchai Soponronnarit.
After harvesting paddy needs to pass through several processing steps before edible grain kernels are obtained. These processes inevitably affect the kernel quality, both in terms of the physical physicochemical and cooking properties. A number of techniques have thus been proposed to evaluate the various quality attributes of rice kernels. Image analysis is one of the promising techniques for analysis of rice kernel appearances with fast and accurate results. Image-analysis results may also be related to the physicochemical and cooking properties of the kernels. This research explored possible relationships between appearances obtained via image analysis and selected physicochemical and cooking properties of rice kernels. In addition to the basic apparent...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Amylose content; Hardness; Parboiled rice; Translucency; Water uptake; Cooking quality; ปริมาณแอมิโลส; ความแข็ง; ข้าวนึ่ง; ความโปร่งแสง; การดูดน้ำ; คุณภาพการหุงต้ม.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5438
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความหนืดของแป้งและคุณภาพการหุงต้มระหว่างการเก็บรักษาของสายพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Thai Agricultural
Grissana Sudtasarn; Ranee Kenlueam.
Study on changes of starch viscosity and cooking quality of northeastern rainfed lowland rice lines aims to gather basic information on grain quality for each promising line in order to plan for further product development. In 2012, the experiment was conducted on 6 promising lines, which include 5 non-glutinous lines, i.e. UBN03007-47-7-9-7-80-54, UBN03007-47-7-7-26-35-19, UBN03005-6-3-26-10-21-27, UBN02123-50(R)-B-3, UBN03005-6-3-26-10-49-10 and 1 glutinous line; RGD05282-3-3. After harvesting, paddy of each line was dried to 14% moisture content and then kept in granary storage. Samples were taken once a month and analyzed for grain chemical quality and starch viscosity. The results showed that, after 8-month storage, there was no change in amylose...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Rainfed lowland rice; Preservation; Viscosity properties; Northeastern; ข้าวนาสวนนาน้ำฝน; คุณสมบัติความหนืด; คุณภาพการหุงต้ม; การเก็บรักษา; สายพันธุ์; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
Ano: 2013 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5538
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ซิวแดง: ข้าวเหนียวท้องถิ่น Thai Agricultural
Phannee Chitta.
ข้าวไร่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเกษตรกรในเขตเกษตรที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะประชากรที่ทำการเกษตรและอาศัยอยู่บนที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ข้าวไร่ที่ปลูกมีลักษณะเป็นพันธุ์พื้นบ้านและมักจะมีพันธุ์แต่ละท้องถิ่นเป็นของตนเอง เป็นการปลูกเพื่อบริโภค ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่เพียงพอกับการบริโภคตลอดทั้งปี จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการปลูกข้าวไร่เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ซิวแดง เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวท้องถิ่น ทำการคัดเลือกและนำมาปรับปรุงพันธุ์ ตามโครงการพัฒนาข้าวในเขตเกษตรล้าหลัง ตั้งแต่ปี 2531-2535 และนำเข้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ในเขตภาคเหนือตอนบนตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Sew Daeng; Glutinous Rice; Locality rice; Upland rice; ซิวแดง; ข้าวเหนียว; ข้าวเหนียวท้องถิ่น; ข้าวไร่; การเปรียบเทียบพันธุ์; ผลผลิต; คุณภาพการสี; คุณภาพการหุงต้ม; ความต้านทานต่อโรคไหม้.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5655
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ดอกข่า: ข้าวไร่พื้นเมืองพันธุ์ดีในภาคใต้ Thai Agricultural
Boonsuk Shunliang; Chochat Suankool; Marisa Songkrirat; Rachanij Panichakit; Uaichai Boonyanupong; Chanasirin Kinmanee; Rujira Preecha.
Development of local rice variety at Krabi Rice Research Center is an experiment under local upland rice breeding program in the southern region for compensating rubber trees and oil palms. One hundred and twenty rice varieties that farmers grow in the southern region were selected to study since 2008 until now. The aims of this study are to record the characteristics, categorize, investigate, select pure rice seed, compare production and test on using nitrogen fertilizer. The result showed that this variety, Dokkha, is photoperiod sensitive. It has 332 kg per rai, straight clum 150 cm plant height and 145 - 150 days maturity, green leaves, 8 seeds per panicle, straw colored husk, 20.74 % amylose content and susceptible to rice blast disease. For...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Dokkha rice; Upland rice; Local rice variety; ข้าว; ดอกข่า; ข้าวไร่; ข้าวพื้นเมือง; ลักษณะประจำพันธุ์; ผลผลิต; คุณภาพเมล็ด; คุณภาพการหุงต้ม.
Ano: 2013 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5607
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
พญาลืมแกง: มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมืองไทย Thai Agricultural
Jaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Atthapol Suwanwong; Pisan Konghakod; Kittiphong Phengrat; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Weerasak Homsombat; Kritsana Sudthasan; Pannee Jitta; Supatthana Bureerat; Wilailak Sukprakan.
This activity was carried out during 2009 – 2012 under the project on research and development of upland rice for the upper Northeastern Thailand by KKN_RRC, CPA_RRC, SKN_RRC, UDN_RRC, NRM_RRC, NKI_RRC and UBN_RRC. Ten accessions of Pa-yah Leum Gaeng collected from farmers’ fields and 1,458 other upland rice accessions from the NRGB were evaluated for their adaptation and farmers acceptance on agronomic characteristics, grain quality and eating quality. The selected Pa-yah Leum Gaeng are glutinous upland rice with erected plant type, moderately strong stem and long-slender leaf with light green color. The internode color is yellow. The flowering date is about September 20th. The average number of panicles per hill is 9 – 10 while an average yield is 357...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Thai miracle rice; Upland rice; Traditional rice; Rainfed rice; Quality rice; Pa-yah Leum Gaeng; ข้าวมหัศจรรย์; ข้าวไร่; ข้าวพื้นเมือง; ข้าวนาน้ำฝน; ข้าวคุณภาพดี; พันธุ์พญาลืมแกง; ลักษณะทางการเกษตร; คุณภาพเมล็ด; คุณภาพการหุงต้ม.
Ano: 2013 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5597
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
รูปแบบการตัดต่อ mRNA ที่ intron 6 ถึง 9 ของยีน soluble starch synthase IVb ในข้าวไทย Thai Agricultural
Siriphorn Rotarayanont; Pawini Dankittikool; Chutima Saesea; Bhutri Sornboon; Tawatchai Wichayapol; Jaruwan Oonnankart.
SSSIVb gene, which is the group of Soluble Starch Synthase enzyme, concerns to synthesis amylopectin in the seed of rice. In this research, we will examine the process of mRNA splicing intron 6, 7, 8 and 9 of SSSIVb gene and observe the expression of gene in development of seed at 5, 10 and 15 days after flowering (DAF) in 5 varieties of the rice which are RD10, Chai Nat 1, Niew Phrae 1, San-pah-tawng 1 and Suphan Buri 60. All of those varieties have different quality of cooking. From the experimental, we found that Chai Nat 1 had splicing in 5 DAF rice seeds but no expression in 10 and 15 DAF rice seeds. In Suphan Buri 60 had splicing in 10 DAF rice seeds but no expression in 5 and 15 DAF rice seeds. And RD 10, Niew Phrae 1, San Pah Tawng 1 had splicing...
Tipo: Collection Palavras-chave: Rice; MRNA; Splicing; Starch synthase gene; Amylopectin; Cooking quality; ข้าว; MRNA; การตัดต่อยีน; ยีนสร้างแป้ง; อมิโลเพคติน; คุณภาพการหุงต้ม; การแสดงออกของยีน.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5351
Registros recuperados: 7
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional