Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 1
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ข้าวหอมที่สูง "บือเนอมู" Thai Agricultural
Satid Pinmanee.
พันธุ์ข้าว “บือเนอมู” เป็นพันธุ์ข้าวเจ้านาปี ปลูกในสภาพนาขั้นบันได พันธุ์หนึ่งของชาวนาไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) มีความหมายว่า “ข้าวที่มีกลิ่นหอม” เป็นพันธุ์ท้องถิ่นได้มาจากการคัดเลือกพันธุ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษในอดีต และยังเก็บรักษาไว้เป็นพันธุ์ปลูกจนถึงปัจจุบัน หากได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้บริสุทธิ์และพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะเป็นการเพิ่มมูลค่า ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมที่สูงบือเนอมูให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ สำหรับพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอนาคต โดยมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การรวบรวมพันธุ์ข้าวหอมที่สูง บือเนอมู จาก 4 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แม่อาย เชียงดาว ไชยปราการ และ แม่แจ่ม จำนวน 48 ตัวอย่าง 2)...
Tipo: Collection Palavras-chave: Beu Ner Moo; Rce terrace; Pure line selection; Rice yield; Aromatic rice; ข้าวหอม; บือเนอมู; การปรับปรุงพันธุ์ให้บริสุทธิ์; นาขั้นบันได; ผลผลิต; สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์; การรวบรวมพันธุ์; การคัดเลือกพันธุ์; การจัดทำฐานข้อมูล.
Ano: 2011 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/123456789/3078
Registros recuperados: 1
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional