Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 1
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู: จากธนาคารเชื้อพันธุ์สู่นาเกษตรกร Thai Agricultural
Payapbhubes Markkool.
ข้าวเหนียวที่ใช้ในการประกอบอาหารประเภทของหวานที่มีคุณภาพดีที่สุด คือข้าวเหนียวเขี้ยวงู ซึ่งในระบบการค้าปัจจุบัน โรงสีใช้ข้าวพันธุ์กข6 มาดัดแปลง โดยเพิ่มจำนวนครั้งของการขัดสีและขัดมัน ทำให้เมล็ดข้าวสารมีขนาดเล็ก เรียวยาว สวยงาม ส่งขายให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ทำให้ได้ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวลดลง แต่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงส่งผลให้ข้าวสารของข้าวเหนียวเขี้ยวงูมีราคาแพง การใช้แนวทางโดยการพัฒนาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม โดยผ่านขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งจะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภค มีทางเลือกที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และตามที่กรมการข้าวได้มีการรวบรวมพันธุกรรมข้าวไว้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ในอดีต...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Glutinous rice; Genebank; Farmers; Land varieties; Klaw-ngu glutinous rice; ข้าวเหนียว; ธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว; ชาวนา; พ้นธุ์พื้นเมือง; พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5584
Registros recuperados: 1
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional