Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit en de terreinbeherende organisaties Naturalis
Tooren, B.F. van; Lucas, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364860
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in de overzeese gebiedsdelen Naturalis
Hoetjes, P.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364858
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in het natuurbeheer Naturalis
Hessels, E.P.L.; Tooren, B.F. van.
Leidraad voor het beheer van de terreinen van de Vereniging Natuurmonumenten is de in 1993 verschenen 'doelstellingennota'. Deze nota benadert het natuurbeheer vanuit het landschapsniveau. Er is in de nota gekozen voor een driedeling van de landschappen: nagenoeg natuurlijk, half-natuurlijk en cultuurlandschap. Daarmee samenhangend wordt gekozen voor een indeling van het beheer in drie beheerstrategieën. Het beheer van nagenoeg natuurlijke landschappen is gericht op het weer optimaal op laten treden van natuurlijke processen, inclusief landschapsvormende processen. Er wordt in principe niet ingegrepen in de vegetatieontwikkeling. Het beheer van half-natuurlijke landschappen is gericht op ecosystemen die onder invloed staan van natuurlijke processen waarin...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Natuurbeheer; Landschappen; Beheersmaatregelen; Natuurkwaliteit; Milieukwaliteit; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/350038
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in het Nederlandse natuurbeleid Naturalis
Zande, A.N. van der; Hoogeveen, Y.R..
De implementatie van het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro is een belangrijke taak voor het Nederlandse natuurbeleid. In 1990 bracht het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het Natuurbeleidsplan uit. De hoofddoelstelling van dit plan is behoud van biodiversiteit via de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Door betere ruimtelijke voorwaarden te scheppen kan het beheer van natuurterreinen efficiënter worden. Op dit moment is de EHS vooral een strategisch concept. Concrete doelstellingen voor de terreinen binnen de EHS zijn nodig om het te operationaliseren. De eenheid waarin en ruimtelijke schaal waarop diversiteit wordt uitgedrukt moet...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Natuurbeleid; Ecologische Hoofdstructuur; Doelsoorten; Natuurdoeltypen; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349998
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in Nederland Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
Biodiversiteit is een relatief nieuw begrip dat de rijkdom aan soorten en planten en dieren, maar ook van ecosystemen beschrijft. De toegenomen maatschappelijke zorg voor het verdwijnen van levensvormen heeft tijdens de Conferentie van Rio de Janeiro in 1992 geleid tot het Internationale Verdrag inzake de Biologische Diversiteit. Ook Nederland heeft als ondertekenaar van dit verdrag een bijzondere verantwoordelijkheid voor zijn eigen soorten planten en dieren. Hoeveel zijn dat er eigenlijk in Nederland? Wat doen overheid en particuliere natuurbescherming er aan om deze rijkdom in ons land te behouden? En wat is dat begrip biodiversiteit eigenlijk? Dit boek probeert een antwoord te geven op een aantal van die vragen. Zo worden hier voor het eerst de...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303573
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in theorie en praktijk Naturalis
Hengeveld, R..
Biodiversiteit is een recent en nog slecht gedefinieerd begrip. Doorgaans wordt het op tweeërlij wijze opgevat en gemeten. De eerste betreft het loutere aantal soorten in een gebied, ongeacht hun identiteit of biologische eigenschappen. De tweede wijze betreft juist de biologische variatie in eigenschappen zelf, maar deze variatie wordt doorgaans niet gekwantificeerd. In dit artikel wordt het uitwaaieringsproces beschreven van soorten die in de loop van de evolutie op steeds andere aspecten van de variatie in het milieu zijn gaan reageren. Bovendien wordt een suggestie gedaan om de afname van de biodiversiteit te meten door soorten te tellen, niet ongeacht hun eigenschappen, maar juist naar bepaalde waarden die deze eigenschappen aannemen. Er is,...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Evolutie; Biogeografie; Soortenaantal; Besechermingsmaatregelen; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349990
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit onderzoeken Naturalis
Berg, M.P.; Nieukerken, E.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364852
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Botanische diversiteit in Nederland: de getallen Naturalis
Meijden, R. van der; Vermeulen, J.J.; Lokhorst, G.M.; Noordeloos, M.E.; Dam, H. van; Sinkeldam, J.A.; Kouwets, F.A.C.; Coesel, P.F.M..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Flora; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349994
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De natuurlijke historie van biodiversiteit Naturalis
Gittenberger, E..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364851
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Noordijk, J.; Kleukers, R.M.J.C.; Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
This book provides an up-to-date survey of the biodiversity of the Netherlands. The treatment of all taxonomic groups which occur in the Netherlands forms the core (chapter 5). Around 100 specialists contributed to this unique survey. The other chapters highlight many aspects of the Dutch biodiversity: natural history (chapter 2), research (chapter 3), classification (chapter 4), patterns (chapter 7), trends (chapter 8), government policy (chapter 10) and nature management (chapter 11). In this summary we focus on the taxonomic treatments. They show that even a small and geologically relatively young country such as the Netherlands, harbours an immense diversity in life forms. [...]
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364861
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De samenstelling van de Nederlandse flora gerelateerd aan de kans op uitsterven (verdwijnen) van plantesoorten in de 20ste eeuw Naturalis
Meijden, R. van der; Gillis, J.E.M..
Tussen 1840 en 1990 zijn 73 plantesoorten uit Nederland verdwenen (tabel 3); daarnaast zijn in de laatste 25 jaar 14 soorten teruggevonden die als verdwenen werden beschouwd (tabel 4). Het aantal verdwijnende soorten is vanaf 1920 min of meer constant in de tijd: ca. 20 soorten per 20 jaar. Ook recent is er geen toename van het aantal verdwenen soorten geconstateerd, dit ondanks de toename van de bedreiging van veel biotooptypen. De studie toont aan dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen het areaaltype van de soort en de kans op verdwijnen. Soorten met een voorpost-areaal en met een marginaal areaal hebben een veel grotere kans te verdwijnen dan soorten met een centraal of subcentraal areaal; het verdwijnen van zulke soorten is een natuurlijk...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Plantesoorten; Biotooptypen; Areaaltypen; Kans op verdwijnen; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349991
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Evolutie en classificatie: de boom van het leven schudt zijn takken Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Roos, M..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364853
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het Nederlandse biodiversiteitsbeleid Naturalis
Zande, A.N. van der; Knegtering, E.; Zadelhoff, F.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364859
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het Nederlandse dierenrijk Naturalis
Koomen, P.; Nieukerken, E.J. van; Krikken, J..
Alle in Nederland vastgestelde diergroepen worden hieronder kort besproken met de volgende standaardindeling: WETENSCHAPPELIJKE NAAM - NEDERLANDSE NAAM Korte karakterisering van de diergroep. NL - Het aantal in Nederland vastgestelde soorten, de hoeveelheid daarvan die niet echt inheems is, en eventueel het aantal alleen uit ons land bekende soorten en het aantal (nog) te verwachten soorten (d.w.z.: waarschijnlijk in Nederland aanwezig, maar nog niet ontdekt), met bronnen. Eventueel zijn de bij ons soortenrijkste deelgroepen (meestal families) vermeld of is een overzicht van de groep in tabelvorm toegevoegd. VERANDERINGEN - Informatie over toe- of afname van het aantal soorten en de (mogelijke) oorzaken daarvan. Melding van in Nederland uitgestorven...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Fauna; Soorten; Beschrijving; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349996
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Inleiding Naturalis
Noordijk, J.; Kleukers, R.M.J.C.; Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364850
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Noordijk, J.; Nieukerken, E.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364854
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Patronen in de Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Kalkman, V.J.; Odé, B.; Gmelig Meyling, A.W..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364856
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samengevat: de Nederlandse biodiversiteit bestaat uit wormen en insecten Naturalis
Noordijk, J.; Koomen, P.; Nieukerken, E.J. van; Kleukers, R.M.J.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364855
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Trade in non-native, CITES-listed, wildlife in Asia, as exemplified by the trade in freshwater turtles and tortoises (Chelonidae) in Thailand Naturalis
Nijman, V.; Shepherd, C.R..
In 1973 the Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) was called to life as to regulate the international wildlife trade, and to prevent species becoming (economically and biologically) extinct. The trade in freshwater turtles and tortoises in Asia is so huge that it threatens the survival of many species. In 2006 and 2007, during three surveys at Chatuchak market in Bangkok, Thailand, we recorded a significant trade in non-native CITES-listed freshwater turtles and tortoises to be used as pets. We documented a total of 688 individuals of 19 species from different regions of the world, many of which are globally threatened with extinction. Most commonly recorded were three species of tortoise from Madagascar...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: CITES; Conservation; Southeast Asia; Wildlife trade; 42.82; 42.95.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/256140
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Veranderingen in de Nederlandse biodiversiteit Naturalis
Kalkman, V.J.; Duuren, L. van; Gmelig Meyling, A.W.; Odé, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364857
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional