Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 14.605
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Species Diversity in the Parasitoid Genus Asobara (Hymenoptera: Braconidae) from the Native Area of the Fruit Fly Pest Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) Naturalis
Guerrieri, E.; Giorgini, M.; Cascone, P.; Carpenito, S.; Achterberg, C. van.
Drosophila suzukii (Matsumura), commonly known as Spotted Wing Drosophila (SWD), is a worldwide serious economic threat to the production of berries and stone fruits. The chemical control widely used against this pest is often not able to preventing yield losses because wild flora offers an abundance of fruits to D. suzukii where the pest is able to reproduce and from where it recolonizes neighbouring cultivated fields. Alternatively, within Integrated Pest Management protocols for D. suzukii, biological control could play a key role by reducing its populations particularly in non-cultivated habitats, thus increasing the effectiveness and reducing the side negative effects of other management strategies. Because of the scarcity and of the low efficiency of...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Drosophila suzukii; Spotted Wing Drosophila; South Korea; China.
Ano: 206 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/624475
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over eene nieuwe Soort van Duif, van de Kust van Guinea, Columba (Peristera) Puella Naturalis
Schlegel, H..
Het groote geslacht der Duiven wordt in een aanzienlijk getal ondergeslachten verdeeld, welke allen meer of minder natuurlijk zijn, maar welker kenmerken, grootendeels in wijzigingen der verhouding van de enkele deelen bestaande, gewoonlijk niet zeer in het oog vallen en somtijds zeer moeijelijk zijn waar te nemen. Zoo als bij alle bewerktuigde wezens, vindt men ook bij Duiven niet zelden soorten, welke den overgang van het eene geslacht tot het andere uitmaken en welker kenmerken nieuwe wijzigingen ondergaan, waardoor het alsdan nog moeijelijker valt, haar in een der bekende ondergeslachten met zekerheid eene plaats toe te kennen. Dit verschijnsel heeft in eenen hoogeren graad bij de grond-duiven plaats, dan bij de boom-duiven, hetgeen ook ten gevolge...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1848 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504094
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nasporingen omtrent Vaatvlechten bij Onderscheiden Diervormen Naturalis
Schroeder van der Kolk, J.L.C.; Vrolik, W..
In het najaar van 1847 bood de tweede onzer aan de Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut het eerste gedeelte aan eener monographie, over den drievingerigen Luiaard, waarin hij het zoo belangrijk vaatstelsel van dit merkwaardige dier beschreef. De eerste onzer, door de Klasse benoemd tot het geven van berigt omtrent het opnemen dezer Verhandeling in hare werken, maakte daarbij melding van eene, toen ter tijde door hem ontdekte, aderlijke vlecht in de voorste ledematen van een’ Kraanvogel. Uit de vermelding van dit belangrijk en tot heden onbeschreven feit is voortgevloeid eene reeks van gemeenschappelijke nasporingen, waartoe de voorwerpen, op de meest onbekrompen wijze, door het Bestuur des Zoölogischen Genootschaps te Amsterdam...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1848 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504289
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Observations sur le sous-genre des Pouillots (Ficedula), et notamment sur le Pouillot Lusciniole, Sylvia (fic.) Polyglotta, de Vieillot Naturalis
Schlegel, H..
Les oiseaux dont nous nous proposons de traiter, forment un petit sous-genre démembré de celui des becs-fins ou Sylvia de Latham. C’est, à proprement parler, à BECHSTEIN que l’on en doit l’établissement, quoique cet auteur l’ait pris dans un sens plus ou moins différent de celui que nous y attachons aujourd’hui. Désignant ce groupe d’abord 1) simplement sous le nom Allemand de Laubvögelchen il rangea à côté des pouillots, plusieurs riverains, le roitelet et le troglodyte; et lorsqu’il lui eût conféré plus tard 2) la dénomination latine d ’Asilus, il en éloigna, avec le roitelet et le troglodyte, encore les pouillots trochilus et rufa. MEYER et WOLFE 3), reconnaissant ces erreurs, tachèrent de fixer les limites naturelles de ce groupe, mais, outre les...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1848 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/503957
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Descriptions de plusieurs espèces nouvelles du genre Lophyrus Naturalis
Schlegel, H..
Le Genre Lophyre, créé en 1806 par DUMÉRIL, comprend, chez les erpétologistes modernes, tous les Agames d’arbre de l’ancien monde, dont les formes sont plus ou moins vigoureuses, dont la tête est triangulaire et les bords sourcilliers très saillants ou anguleux , dont le fanon donne, par derrière et de chaque côté, une branche qui monte sur le devant des épaules, dont les cuisses sont dépourvues de pores fémoraux, et dont le dos est surmonté d’une crête, le plus souvent assez élevée au dessus de la nuque. Les Lophyres sont tous originaires des parties chaudes de l’Asie orientale, comprises entre le Bengale et la Nouvelle Guinée. On ne connaissait jusqu’à présent qu’un petit nombre d’espèces de ce genre, décrites avec assez de soin dans DUMÉRIL et BIBRON,...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504611
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschrijving van eenen nieuwen Roofvogel, Machaerhamphus Alcinus Naturalis
Westerman, G.F..
De vogel, dien wij onder bovenstaanden naam willen beschrijven, verdient in meer dan één opzigt de belangstelling der natuur-onderzoekers. Door de gedaante van zijnen snavel van alle bekende roofvogels afwijkende, sluit hij zich, wat zijn maaksel in het algemeen betreft; het meest natuurlijk aan de geslachten Pernis en Avicida, ook Lophotes of Baza genoemd, aan. — De vederen van den achterkop vormen eene kuif, zoo als dit bij de meeste soorten van laatstgenoemd geslacht en ook bij de eene der twee soorten van Pernis, Pernis cristata namelijk, plaats heeft. De teugels zijn, even als bij Avicida en Pernis, met vederen bezet; maar deze vederen staan digter dan bij Avicida , minder digt dan bij Pernis; zij zijn langwerpig als bij eerstgenoemd geslacht, en niet...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504429
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschrijving van eene nieuwe Soort van Marter, Mustela (Martes) Henricii Naturalis
Westerman, G.F..
Deze nieuwe soort, van welke wij in de gelegenheid waren onlangs eene uit Java aangebragte huid te onderzoeken, werd reeds vele jaren geleden door de leden der natuurkundige commissie in Nederlandsch Indië ontdekt, verscheidene voorwerpen daarvan op Java, Sumatra en Borneo verzameld en aan ’s rijks museum van Natuurlijke Historie gezonden. Dit dier draagt in de galerijen dezer prachtige Instelling den naam van Mustela Henricii, TEMMINCK. De Heer S. MÜLLER voert dezen Marter in de Natuurkundige verhandelingen over de Nederlandsche overzeesche bezitlingen (Zoologie, inleiding, bladz. 30) aan onder den naam van Mustela Hardwickii, en schijnt hem derhalve niet van deze soort van het vasteland van Indië te onderscheiden. Intusschen zijn de afwijkingen, welke...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504513
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over een Steenachtig concrement in het Gedarmte van een Paard Naturalis
d’Ailly, A.J..
De verharde steenachtige afzetsels in de verschillende deel en van het ligchaam van den mensch, zoowel als van vele dieren wekten, en met regt, ten allen tijde de oplettendheid van Natuur-Geneeskundigen. Verscheiden in aard en zamenstelling naar de plaats des ligchaams, waar zij gevonden worden, zijn daarenboven eenige er van, zoo als b. v. de galsteenen, in den regel aan mensch en dier gemeen; de pis- of blaassteenen van verschillenden aard daarentegen, te dikwijls, helaas ! bij den mensch voorkomende, ontmoeten wij slechts nu en dan bij sommige diersoorten, zijnde daarvan slechts enkele voorbeelden bij paarden, zwijnen, en ook wel bij ratten aangetroffen; terwijl eindelijk voor zoo verre mij bekend is, de maag- en darmsteenen aan ons menschen ten...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504268
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Description d’une nouvelle espèce du genre Eryx, Eryx Reinhardtii Naturalis
Schlegel, H..
M. M. DUMÉRIL et BIBRON, auxquels on doit des descriptions très exactes des espèces qui composent le genre Eryx, les ont distribuées, dans leur méthode dichotomique ou artificielle, dans deux genres, Eryx et Platygaster, qui eux-mêmes se trouvent éloignés l’un de l’autre pour figurer dans deux tribus ou sous-familles différentes. Ils assignent à leur genre Eryx, pour caractères principaux: une tête garnie d’écaillés et une queue non préhensile; tandis que leur genre Platygaster créé pour l’Eryx multicarinatus de la Nouvelle Hollande offre pour caractères: une tête revêtue en grande partie de plaques et une queue préhensile. L’espèce nouvelle que nous nous proposons de faire connaître dans ce mémoire, tient exactement le milieu entre les deux genres que...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504543
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschrijving van eene nieuwe Soort van Gaai, Garrulus Lidthii Naturalis
Westerman, G.F..
G. affinis Garruli lanceolati, sed major, coloribusque valde diversis. Rostro robusto, compresso, flavescenti. Pedibus robustis, corneis, unguibus flavo-corneis. Cauda rotundata. Remigum quinta reliquis longiore. Profunde azureus; dorso, scapularibus ventreque rubiginosis; fronte, loris, gulaque nigris; rhachibus plumarum gidae, apicibus remigum rectricumque lateralium niveis; remigibus secundariis et tectricibus alarum majorïbus, fasciolis transversis nigris. Habitat in India Orientali.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504395
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschrijving Van Twee nieuwe Soorten van Meezen Naturalis
Westerman, G.F..
Paro cristato simillimus: sed rostro robustiore; tarsis brevioribus; plumis verticis et cristae sine marginibus albis collari distinctiore; et dorso olivaceo, nee flavo-fusco. Habitat in Mexico.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504186
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over eene nieuwe soort van Polynemus. Polynemus Macronemus Naturalis
Pel, H.S..
Het niet zeer aanzienlijk getal soorten van dit zonderlinge geslacht, wordt in de zeeën der heete luchtstreken van beide werelddeelen gevonden. Het kenmerk hetgeen deze visschen het meest kenschetst, namelijk, dat der vrije stralen beneden de borstvin, is tevens ook datgeen, hetwelk aanzienlijke afwijkingen bij de soorten ondergaat, en derhalve tot hare bestemming van groot gewigt is. Deze afwijkingen hebben voornamelijk plaats, ten opzigte van de lengte en van het getal der voornoemde stralen. Dit getal wisselt volgens de soorten af van drie tot veertien. Wat hunne lengte betreft, kan men in het algemeen opmerken, dat zij bij de meeste soorten omstreeks zoo lang zijn, als de borstvin, en slechts bij eenen Polynemus melanochin, tot aan den staart reiken,...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504660
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Recherches d’anatomie comparée sur le genre Stenops d’Illiger Naturalis
Schroeder van der Kolk, J.L.C.; Vrolik, W..
Le genre Stenops D’Illiger contient des animaux fort curieux, qui, malgré les savantes recherches de plusieurs naturalistes, ne sont qu’imparfaitement connus. Aux observations disséminées dans les ouvrages anatomiques de Cuvier, de Meckel et de Tiedemann, chacun de nous a tâché, il y a quelque temps, de suppléer par des mémoires publiés séparément, qui ont donné lieu à une polémique, dont nous déplorons l’acerbité (a). Certes le meilleur moyen de réparer la faute, que nous avons commise, était de reprendre ensemble le même travail. L’acquisition d’un Loris Kukang mort récemment à la ménagerie de la Société Zoologique d’Amsterdam, nous a mis à même de comparer nos controverses, de les écarter ensuite et d’aller ainsi à la recherche de la vérité. — Nous...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504265
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Over Colobus Verus Naturalis
Pel, H.S..
Onder dezen naam gaf van BENEDEN in de Bulletins de l’Académie royale de Bruxelles, Tom. V, No. 6, eene korte beschrijving van deze nieuwe soort. WAGNER noemde haar, naar de beschrijving van VAN BENEDEN, Semnopithecus olivaceus, SCHR. Suppl. p. 309. De beschrijving, welke VAN BENEDEN er van gaf, geschiedde naar een voorwerp uit het Parijsche muzeum. Daar er door hem geene afmeetingen van gegeven zijn, en de schedel ontbreekt, kunnen wij niet bepalen of het dier, hetwelk hij beschreef, volwassen is. Ons voorwerp, het eenige wat wij hebben kunnen verkrijgen, werd nabij Dabocrom in het Ahantasche landschap geschoten, en aan het Rijks Museum van Nat. hist. te Leyden gezonden. Het is een wijfje van middelbaren ouderdom , waarvan wij de beschrijving zullen...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504481
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuw voorbeeld van twee uitgegroeide Stoottanden, aan denzelfden Narwal-Schedel Naturalis
Vrolik, G..
In het Eerste stuk van den Zevenden jaargang der Wurtembergsche Natuurkundigen komt eene Verhandeling voor van Dr. JäGER, onder het opschrift: Berichtigung einer Angabe CUVIERS über einen Narwalschädel der Stuttgarter Naturalienkabinets, an welchem beide Stosszähne aus den Zahnhöhlen hervorragen sollen (a). Reeds in het jaar 1835 had de Hoogleeraar CLAAS MULDER, in eene naauwkeurig bewerkte Memorie over de tanden van den Narwal of Eenhoorn (b), dezelfde misvatting van CUVIER aangewezen, naar hetgeen over het bestaan van twee stoottanden aan éénen schedel hier en daar is opgeteekend en door J. A. ALBERS bijeengebragt (c).
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1851 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/503889
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijdrage tot de natuur- en Ontleedkundige Kennis van den Manatus Americanus Naturalis
Vrolik, W..
Vreemd is het, maar intusschen door de geschiedenis der wetenschap steeds bevestigd, dat er enkele diersoorten zijn, hoewel niet bepaald tot de zeldzame behoorende, tot wier kennis men niet dan met groote moeite en als het ware stuksgewijze geraakt. Dat onder deze vooral de Lamantinen behooren, zal wel geen onderzoeker der natuur mij tegenspreken. In den jare 1836 nog eindigde F. CUVIER in zijne Histoire naturelle des Cétacés, Paris 1836, p. 21, het overzigt van de natuurlijke geschiedenis van den Manatus Americanus (Lamantin de l’Amérique méridionale) met den wensch, dat spoedig een verlicht natuurkenner in de gelegenheid mogt gesteld worden, om dit zoo belangrijk dier te kunnen waarnemen en zijne beschrijving te voltooijen. Sedert hem zijn slechts vier...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1852 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504662
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Notice Carcinologique Naturalis
Herklots, J.A..
Il n’y a pas longtemps encore que, profitant de l’obligeance de M. le professeur VAN BENEDEN, je passai en revue quelques parties du Musée intéressant que l’Université de Louvain doit à ses soins et à son zèle infatigable. Il me fut permis de prendre toutes les notes, que je croyais pouvoir servir à mes études, avec une libéralité qu’on rencontre souvent, mais qui n’en a pas moins de titres à mes remerciments sincères. Je ne crois pouvoir mieux la reconnaître qu’en faisant profiter la science des observations que j’ai été mis à même de faire. Pour le moment je donnerai la description de deux espèces de Crustacés, qui m’ont paru nouvelles. C’est en premier lieu le magnifique crabe de l’Amérique, représenté sur la planche fig. I. Appartenant au genre Hepatus...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1852 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/503950
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Verklaring eener afbeelding van Stenops Potto Naturalis
Pel, H.S..
De afbeelding, welke ik heden wensch bekend te maken, heeft haar ontstaan aan de volgende omstandigheden te danken. Na mijne terugkomst van de kust van Guinea mij eens met den Heer SCHLEGEL over de dieren der Goudkust onderhoudende, kwam ons gesprek ook op den hoogst zeldzamen Aposô, Stenops potto, en ik deelde dien Heer het weinige mede, dat ik over de levenswijze, zeden, houding, enz. van dit merkwaardige dier had kunnen waarnemen. Het was toen, dat de Heer SCHLEGEL een potlood ter hand nam, en eene schets van de houding, de physionomie, den vorm der teenen, enz. van dit dier maakte, in een woord het dier daarstelde zoo als het met het vallen van den avond, door de laatste stralen der ondergaande zon verlicht, op de takken van eenen hoogen boom...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1852 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504329
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschrijving eener nieuwe soort van Visschen, Peristedion Laticeps Naturalis
Schlegel, H..
Er was langen tijd slechts eene soort van dit door Lacepède gevormd geslacht bekend. Dit was de Trigla cataphracta, Linné , die in de Middellandsche zee gevonden wordt. Eene tweede soort, Peristedion orientale, uit de Japansche zee, werd door ons in 1844 beschreven en afgebeeld. Zie Fauna japonica, Pisces, p. 37, tab. 14, fig. 5 en 6.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1852 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504214
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschrijving eener nieuwe Soort van Visschen, Polynemus Multifilis Naturalis
Schlegel, H..
Deze nieuwe soort werd door den overleden Dr. SCHWANER, lid der Natuurkundige Commissie in Nederlandsch Indië, ontdekt. Het eenige voorwerp, door hem verzameld, werd aan de zuidkust van Borneo, bij Banjermassing, gevischt en bevindt zich in het Rijks Museum van Natuurlijke historie te Leiden.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1852 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/504307
Registros recuperados: 14.605
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional