Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 15
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A predictive distribution model for Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Sierdsema, H.; Cuppen, J.G.M..
Een voorspellend verspreidingsmodel voor de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv is het huidige voorkomen en de biotoopvoorkeur van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus onderzocht. Om informatie te krijgen over de mogelijke verspreiding van deze Habitatrichtlijn-soort is een voorspellend verspreidingsmodel gemaakt. Het beste model is gebaseerd op de aanwezigheid van tien met G. bilineatus geassocieerde plantensoorten en het elektrisch geleidingsvermogen van het water. Met behulp van dit model en de sterke associatie van de soort met laagveenbodems zonder toplaag van zand of klei is de kans op voorkomen per kilometerhok...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327158
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Carpelimus zealandicus, een nieuwe kortschildkever voor Nederland (Coleoptera: Staphylinidae) Naturalis
Cuppen, J.G.M..
Carpelimus zealandicus, a new rove beetle for the Netherlands (Coleoptera: Staphylinidae) In this paper the first occurrence in the Netherlands of the rove beetle Carpelimus zealandicus, originating from New Zealand, is reported. One specimen was collected on 23.v.2002 on the banks of the straightened lowland stream Hoge Raam near Sint Hubert (province of Noord- Brabant). In Europe, banks of different types of water form the normal habitat of C. zealandicus, with an apparent preference for newly created ones. During a period of forty years after the introduction of the species in Europe (England) and by an apparently good colonisation power, C. zealandicus has succeeded to build up a large distribution area in Western Europe. Despite occasionally large...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Herkenning; Exoot; Biotopen; Ecologie; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219837
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe De verspreiding en de biotoop van de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in wateren, voornamelijk vennen, in Zuidwest-Drenthe is in 2006 onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van twee mannetjes van deze soort in het najaar van 2005 in een ven in de omgeving van Uffelte (Van Dijk 2006). Gedurende het onderzoek in 2006 in de maand september werden in 19 vennen en één middenloop van een laaglandbeek gedurende vier aaneensluitende nachten series met vallen opgesteld in ondiep water (30- 60 cm). Wekelijks werden tien series geplaatst, in totaal 40 series. De vallen waren voorzien van kippenlever dat als lokaas fungeerde voor de waterkevers. Een...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219869
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: een eerste inhaalslag Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B..
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: een eerste inhaalslag De huidige verspreiding en de biotoop van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland zijn in 2004 en 2005 onderzocht. Uitgangspunt vormden de waarnemingen van deze soort in het bestand van EIS-Nederland sinds 1980 in 16 5x5-kilometerhokken, waarvan met voldoende zekerheid kon worden aangenomen dat deze betrouwbaar waren. In 12 van deze 16 hokken werd G. bilineatus teruggevonden met daarbij de volgende kanttekeningen: één hok is niet bezocht, in één hok was geen exacte vindplaats bekend en in één hok is de soort verdwenen. Derhalve is slechts in één hok, waar G. bilineatus waarschijnlijk nog wel voorkomt, de soort niet teruggevonden. Daarnaast...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verpsreiding; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219870
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: inhaalslag 2006 / 2007 Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Vorst, O.; Koese, B.; Sierdsema, H..
In 2004 en 2005 zijn alle vindplaatsen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus uit de periode 1980-2000 onderzocht. Op basis van die resultaten is toen een voorspelling gedaan over het potentiële verspreidingsgebied van deze beschermde keversoort in Nederland. Hieruit bleek dat er 141 kilometerhokken waren waarin de kans op vóórkomen van G. bilineatus op minimaal 70% werd geschat. Het huidige rapport doet verslag van een inventarisatie van dat potentiële verspreidingsgebied, die in 2006 en 2007 werd uitgevoerd door Stichting EIS-Nederland. Van de 141 kilometerhokken was G. bilineatus reeds uit acht hokken bekend. De resterende 133 hokken zijn onderzocht, aangevuld met een selectie van 14 vennen op de zandgronden, die op basis van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Graphoderus; Verspreiding; Inhaalslag; 42.75.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/246296
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Friesland: verspreidingsonderzoek 2009. Naturalis
Koese, B.; Cuppen, J.G.M..
In het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting EIS sinds een aantal jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus. Bij eerdere inventarisaties van de gestreepte waterroofkever is gebruik gemaakt van een model dat de kans op voorkomen van de gestreepte waterroofkever in een bepaald kilometerhok voorspelde. Het model bleek een redelijke voorspellende waarde te hebben in gebieden waarbij gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en vegetatiedata gecombineerd konden worden. In gebieden waarvan alleen EGV waarden bekend waren, is het model ontoereikend gebleken...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Verspreiding; Friesland; Coleoptera; Waterroofkevers; Inhaalslag; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/329670
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Holland Naturalis
Cuppen, J.G.M..
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Holland De huidige verspreiding en de biotoop van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in de provincie Zuid-Holland werd in 2004 onderzocht. Uitgangspunt vormden alle waarnemingen van na 1965. Op de vindplaatsen van adulten van vóór 2000 werd de soort niet meer geobserveerd. Op enkele vindplaatsen van vermeende larven van G. bilineatus werd slechts de verwante soort G. cinereus aangetroffen. Graphoderus bilineatus komt op de vindplaatsen buiten de Nieuwkoopse Plassen vrijwel zeker niet meer voor. Aan de vindplaatsen in de Nieuwkoopse Plassen, waar de soort voor het eerst in 2003 werd verzameld, konden enkele nieuwe worden toegevoegd. Toch lijkt de soort in dit natuurreservaat...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219871
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuidoost-Friesland: inhaalslag 2008 Naturalis
Koese, B.; Boer, E.P. de; Cuppen, J.G.M.; Schut, J.; Tienstra, J..
In het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting-EIS sinds een aantal jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus. Om dit onderzoek efficiënt en doelgericht te kunnen uitvoeren is een model ontwikkeld dat de kans op voorkomen van de soort in een bepaald kilometerhok voorspelt op basis van indicatieve planten, gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en de aanwezigheid van laagveen (Sierdsema & Cuppen 2006). De eerste versie van dit model bleek de aanwezigheid van de soort redelijk goed te kunnen voorspellen in gebieden waaruit zowel flora- als...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Gestreepte waterroofkever; Graphoderus bilineatus; Faunistiek; Bescherming; Habitatrichtlijn; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294420
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer aangetroffen in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) Naturalis
Verdonschot, R.C.M.; Dekkers , T.B.M.; Cuppen, J.G.M..
In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Zeegebied ligt, is eerder slechts op twee vindplaatsen in Nederland vastgesteld en werd voor het laatst gevonden in 1909 bij Bergen op Zoom. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hier een bestendige populatie aanwezig is.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Coleoptera; Dytiscidae; Yola bicarinata; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2011 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512617
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B.; Sierdsema, H..
Verspreiding en biotopen van Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus zijn in 2004 en 2005 onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv. Deze waterroofkever is wettelijk beschermd middels de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn. Graphoderus bilineatus kwam vroeger in grote delen van Nederland voor, maar is tegenwoordig vrijwel beperkt tot de grote laagveengebieden in de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. De belangrijkste biotopen in Nederland zijn sloten en kanalen met een breedte tussen 1,5 en 20 meter, een diepte tussen 50 en 150 centimeter met helder water, en meestal een vrij...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Nederland; Verspredding; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327154
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dytiscidae - waterroofkevers Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Waterroofkevers; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407185
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ranunculus hederaceus L. in Noord-Limburg Naturalis
Cuppen, J.G.M..
Ranunculus hederaceus which is rare in the Netherlands has been found in six hour-squares in the province of Limburg. The species seems to be restricted to small, 0—25 cm deep ditches with stagnant or usually very slowly flowing water. At some places the plants are covered with ironhydroxide due to seepage of ground water. It is essential for the maintenance of Ranunculus hederaceus vegetations that the ditches will be cleaned once a year in autumn, otherwise Ranunculus will be overgrown by grasses, e.g. Glyceria fluitans.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1979 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526514
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Koese, B.; Cuppen, J.G.M..
Onderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (in opdracht van het ministerie van lnv), werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende vangstmethodieken. Het doel was om tot een inventarisatieprotocol te komen. Er werden twee vergelijkingen uitgevoerd. Allereerst werden keverfuiken (gemaakt van frisdrankflessen) al dan niet voorzien van lokaas (kattenvoer, kippenlever of zonder aas) met elkaar vergeleken. Vervolgens werd op grond van deze resultaten de effectiviteit onderzocht van de beste fuik (met kippenlever), ten opzichte van het schepnet. Het blijkt dat aas onmisbaar is bij het gebruik van fuiken,...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Inventarisatiemethoden; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327156
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The distribution of the invasive harvestman Dicranopalpus ramosus in the Netherlands (Arachnida: Opiliones). Naturalis
Noordijk, J.; Wijnhoven, H.; Cuppen, J.G.M..
De verspreiding van de invasieve hooiwagen Dicranopalpus ramosus in Nederland (Arachnida: Opiliones) De hooiwagen Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909) werd in 1993 voor het eerst in Nederland waargenomen. In deze bijdrage worden alle sindsdien bekend geworden vindplaatsen gebundeld. Wij concluderen dat de soort vrijwel geheel Nederland heeft gekoloniseerd, misschien het noordoosten uitgezonderd. De soort wordt vaak gezien op muren van gebouwen, in tuinen, parken en bermen. Aangezien deze karakteristieke soort ook door niet-entomologen gemakkelijk te herkennen is en op muren eenvoudig opgemerkt wordt, is het voorkomen in meer natuurlijke habitats hoogstwaarschijnlijk onderschat. We verwachten dat D. ramosus zich in de Atlantische klimaatzone verder...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hooiwagens; Opiliones; Verspreiding; Nederland; 42.74.
Ano: 2007 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327109
Registros recuperados: 15
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional