Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 16
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Developing a welfare assessment system for use in commercial organic egg production Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Johansen, N.F..
A welfare assessment system is being developed for commercial organic egg production based on indicators of behaviour, health, system, and management, which is the general Danish Institute for Agricultural Science (DIAS) concept for assessing animal welfare at farm level. The welfare assessment system works as an advisory tool for farmers, helping them to improve welfare in their flocks. Identification of individual animals in organic egg production is impossible; therefore, management and welfare assessment are based on flock evaluation. Mortality is often a major welfare problem in organic egg production, to some extent caused by inefficient disease detection and control. Health indicators are therefore closely monitored, including variations in live...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Health and welfare.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/5724/1/5724.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Faktorer med mulig indflydelse på høners benyttelse af udearealet i økologisk ægproduktion Organic Eprints
Andersen, D.B.; Hegelund, L.; Sørensen, J.T..
Dette litteraturstudie viser, at der er adskillige faktorer, som spiller ind mht. æglæggende høners brug af udearealet. Tilsyneladende har afstamning til dels en betydning; hønerne kan være prædisponerede i deres villighed til at benytte et udeareal. Endvidere har tilvænning til hønsegården stor betydning – både i opdrætningsperioden, men også senere; dermed har såvel opdrætningsmetoden som hønernes alder/tidspunkt i æglægningsperioden virkning. Der er fundet negativ sammenhæng mellem flokstørrelse og antallet af høns, der kommer ud. Endvidere bevæger hønerne sig længere væk fra huset, når der er flere ude. Her synes hønernes medfødte flokadfærd at spille en rolle, idet den enkelte høne tiltrækkes af og følger den største flok (som er inde i huset),...
Tipo: Report Palavras-chave: Health and welfare.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/5964/2/5964.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fjerpilning hos økologiske høns Organic Eprints
Hegelund, L..
Nogle høns har tendens til at pille fjer af hinanden og sig selv. Og en ufuldstændig fjerdragt har flere uheldige konsekvenser. Hvis fjerdragten kun dækker dele af kroppen taber hønsene mere varme, hvilket blandt andet medfører behov for mere foder. Samtidig giver nøgne dele af kroppen lettere adgang til rifter og blødninger, som kan afføde kannibalistiske handlinger fra andre høner i flokken. Og endelig er fuldbefjerede høner er en fryd for øjet, der signalerer sundhed og velvære, mens halvnøgne høner synes forkert og giver et uæstetisk indtryk. I en vurdering af hønsenes velfærd indenfor økologisk ægproduktion undersøgte vi derfor fjerpilning som en af flere parametre til at vurdere dyrenes velfærd. Blandt de øvrige parametre i undersøgelsen var...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/9116/1/9116.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forbedrede udearealer i økologisk ægproduktion Organic Eprints
Hermansen, J.E.; Horsted, K.; Hegelund, L.; Frantzen, C.; Johansen, N.F..
Med henblik på at styrke forsknings- og udviklingsindsatsen inden for økologisk fjerkræproduktion, blev det muligt med finansiering fra Direktoratet for FødevareErhverv, i 2001 at påbegynde udviklingsprojektet ”Fjerkræets udearealer ved økologisk produktion”. Projektet tog udgangspunkt i en række interessetilkendegivelser fra fjerkræproducenter og andre interesserede indenfor økologisk fjerkræproduktion, og projektet blev planlagt i et samarbejde mellem • Brancheforeningen for Økologiske Æg- og Fjerkræproducenter • Dansk Erhvervsfjerkræ • Landsforeningen for Økologisk Jordbrug • Landskontoret for Fjerkrærådgivning og • Danmarks JordbrugsForskning som koordinerende partner Det var en grundlæggende ide i projektet at tage udgangspunkt i de medvirkende...
Tipo: Report Palavras-chave: Poultry.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/9117/1/9117.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Health status in organic pig herds in Europe Organic Eprints
Sundrum, Albert; Goebel, Amke; Bochicchio, Davide; Bonde, Marianne; Bourgoin, Aude; Cartaud, Gerald; Dietze, Klaas; Dippel, Sabine; Gunnarsson, Stefan; Hegelund, L.; Leeb, Christine; Lindgren, Kristina; Prunier, Armelle; Wiberg, Sofia.
Introduction Organic pig production is still a small-scale produc-tion, achieving, however, increased interest by con-sumers who are concerned about the conventional production method. The EU-Regulation (EEC-No. 1804/1999) on organic livestock production, now replaced by EEC-No 834/2007, was introduced to provide a framework ensuring living conditions for organic livestock to be better than those in conven-tional systems and to harmonize the rules across member states. Scientifically based information on how and to what degree the EU-Regulation contrib¬utes to the objective of a high status of pig health in organic farming is scarce. Further information is needed to assess whether consumer expectations in organic pig production in Europe are met....
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/18479/1/IPVS_PigHealth.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ingen forskel på dødelighed mellem økologiske og konventionelle slagtesvinebesætninger, men de konventionelle havde et tre gange så stort medicinforbrug Organic Eprints
Hegelund, L.; Bonde, M.K.; Sørensen, J.T..
Dødeligheden blandt slagtesvin i Danmark er mere end fordoblet de sidste 25 år. Samme tendens ses i forbruget af antibiotika til slagtesvin, hvor der inden for blot 2 år er sket en stigning på 19% (Jensen og Heuer, 2005). Disse tal er dog ikke opgjort særskilt for økologiske og konventionelle bedrifter, og da det økologiske regelsæt foreskriver, at grise, der behandles med antibiotika mere end én gang, ændrer status til konventionelle, kan man godt forestille sig, at fl ere økologiske grise blev afl ivet som alternativ til medicinering, og at dødeligheden derved blev højere i økologiske besætninger.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/9130/1/9130.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Measuring fearfulness in organic egg production Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T..
Measuring fearfulness in organic egg production.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5966/1/5966.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Medicinforbrug og dødelighed i økologisk og konventionel slagtesvineproduktion Organic Eprints
Hegelund, L..
Svineproduktion spiller en stor rolle i Danmark. Vi er verdens største eksportør af svinekød, og svinekød er stadig danskernes foretrukne, når der skal kød på bordet. Der er imidlertid stor opmærksomhed på og bekymring for svins sundhed og medicinforbrug. Der bruges væsentlig mere antibiotika i den animalske produktion end til humant brug i Danmark, og svineproduktionen tegner sig for mere end 80% af antibiotikaforbruget inden for landbruget. Økologisk svinekød står som et alternativ til konventionelt svinekød, og forbrugerne har en forventning om, at økologiske svin lever sundere og at de har et lavere medicinforbrug. For at få et billede af svins sundhedstilstand er det nødvendigt at anvende flere forskellige kilder. Det er ikke umiddelbart nemt at danne...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Pigs.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/9131/1/9131.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye tal på svinesundhed Organic Eprints
Bonde, M.K.; Hegelund, L.; Sørensen, J.T..
I 2004 har forskere fra Danmarks JordbrugsForskning besøgt 16 økologiske og 50 indendørs slagtesvinebesætninger for at vurdere grisenes sundhedstilstand. Vi fandt lige mange grise med sygdomsbemærkninger i de to systemer. 12,8 pct. af de økologiske grise og 14,4 pct. af de indendørs grise havde sygdomsbemærkninger. I begge systemer havde 3,6 pct. af grisene alvorlige sygdomsbemærkninger, som ofte vil være behandlingskrævende.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/9136/1/9136.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Øko-grise får mindre antibiotika Organic Eprints
Hegelund, L.; Bonde, M.K.; Sørensen, J.T..
Danmarks JordbrugsForskning har i de sidste to år gennemført en større analyse af sundhedstilstanden hos økologiske og konventionelle slagtesvin, hvor vi bl.a. har inddraget besætningernes antibiotikaforbrug. Forbruget af antibiotika er interessant både i forhold til at vurdere sundheden hos svin, men også fordi et højt forbrug kan øge antallet af resistente bakterier, hvorved mulighederne for effektivt at behandle syge mennesker og dyr med antibiotika begrænses. Når vi diskuterer antibiotikaforbruget, er vores husdyr ofte i fokus. I Danmark bruger vi mere end dobbelt så meget antibiotika til husdyr som til mennesker. Mere end 80 pct. af antibiotikaforbruget til husdyr ordineres i svineproduktionen, og tallet er stigende.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/9135/1/9135.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk ægproduktion: Produktion, sundhed, ernæring og næringsstofhusholdning Organic Eprints
Hegelund, L.; Hermansen, J.E.; Sørensen, J.T.; Horsted, K..
Økologisk ægproduktion har bidt sig fast som en af Danmarks største økologiske fødevaresucceser målt som andel produceret og solgt økologisk. Økologisk ægproduktion er efter økologisk mælkeproduktion den vigtigste animalske økologiske produktion i Danmark. Det er imidlertid en produktionsform, der er følsom overfor kritik. I forbrugernes øjne er økologiske æg et alternativ til æg fra burægproduktion, som primært er kritiseret for manglende dyrevelfærd. Det er derfor vigtigt, at den økologiske ægproduktion kan dokumentere en tilfredsstillende dyrevelfærd. Dette aktualiseres af, at traditionel burægsproduktion er under udfasning i EU og at økologisk ægproduktion i fremtiden skal konkurrere mod nye alternative indhusningsformer med fokus på dyrevelfærd. I den...
Tipo: Report Palavras-chave: Poultry.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/9115/1/9115.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Use of range area, plumage condition and mortality Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Hermansen, J.E..
Use of range area, plumage condition and mortality.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5962/1/5962.ppt
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Use of the range area in commercial egg production systems: effect of climatic factors, flock size, age and artificial cover Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Kjær, J.; Kristensen, I.S..
To evaluate the effect of climate, flock size, age and artificial cover on the use of range area, a study was conducted in 1994 to 1998, involving 5 farms with a total of 37 flocks of layers kept in commercial, free-range, organic systems. Flocks were visited regularly during the production period to record the number and distribution of hens on the range. 2. On average 9% of the flock used the range area, but with large variations both within and between flocks, and this was partly influenced by climatic factors. Range use was affected by temperature, wind, precipitation, season and age, and there was a tendency for reduced numbers of hens on the range with the time of day and increasing flock size. 3. Eight flocks (including houses and range areas) were...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5722/1/5722.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Velfærdsvurderingsrapporter fra økologisk ægproduktion. Rapport fra afdelingen for Husdyrsundhed og Velfærd, Danmarks Jordbrugsforskning Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Horsted, K.; Hermansen, J.E..
En af grundideerne i den økologiske fødevareproduktion er princippet om god dyrevelfærd for husdyrene, og det er et område der er kommet stadig mere fokus på i de senere år. Dyrenes velfærd afhænger i høj grad af sammenspillet mellem dyr, system og den daglige pasning, og der forventes derfor en stor variation i dyrenes velfærd fra bedrift til bedrift. Husdyrenes velfærd kan betragtes som et produktionsmål på linie med produktivitet, produktkvalitet og bedriftens miljøpåvirkning, og det er derfor nødvendigt for ægproducenten at have en metode til vurdering af hønernes velfærd på flokniveau. En velfærdsvurdering skal beskrive velfærden i flokken i hele produktionsperioden vha. en række forskellige registreringer. De data, der indsamles til brug i en...
Tipo: Report Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/5963/1/5963.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Velfærdsvurderingsrapporter, økologisk ægproduktion. Rapport fra afdelingen for Husdyrsundhed og Velfærd Organic Eprints
Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Horsted, K.; Hermansen, J.E..
Det generelle indtryk af flokkens sundhedstilstand er god: holdet har en lav dødelighed, en høj læggeprocent, meget få gulvæg, en god vægtudvikling, bortset fra et enkelt fald, ingen tegn på fjerpilning eller problemer med fodhelse. Strøelsens beskaffenhed har en indflydelse på udviklingen af fodbylder, sygdomsudviklingen, mulighederne for god fjerpleje, aktivering mv. Hos driftsgren 182-1 har strøelsen været af en meget høj kvalitet hele produktionsperioden igennem, dvs. med et meget lavt gødningsindhold i øverste lag, store mængder sand, ingen skorpedannelse eller fugt. Der er dog tilsyneladende en opformering af blodmider i sommer/efterår. Der er god adgang til reder, vand og sandbad, dog er siddepindene og foderstrengen noget...
Tipo: Report Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/5960/1/5960a.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
What is welfare? And a Welfare Assessment System Organic Eprints
Hegelund, L..
What is welfare? And a Welfare Assessment System.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Animal husbandry; Health and welfare.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/5968/1/5968.ppt
Registros recuperados: 16
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional