Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 162
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
150 jaar Rijksherbarium en 25 jaar afdeling Nederlandse Flora Naturalis
Mennema, J..
The author gives a short historical survey of 150 years Rijksherbarium and makes mention of the current research, done by the 25 scientists of the institute. Furthermore he pays attention to the 25 years of existence of the department for the Netherlands (and European) flora, which was the subject of a separate paper in English (MENNEMA, 1979).
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1979 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526818
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A taxonomic revision of Lamium (Lamiaceae) Naturalis
Mennema, J..
The present study deals with the systematics and taxonomy of the genus Lamium (Lamiaceae). The taxonomic revision is mainly based on the study of herbarium collections, and to a smaller degree on field observations and abstracts from literature. The research was done at the Rijksherbarium, Leyden, while many other Herbaria were shortly visited. As the genus Lamium was never before monographed, a short survey is given of the taxonomic history of Lamium, which goes back as far as Linnaeus (1753). In this short survey of the taxonomic history of the genus Lamium the general history of taxonomy and its changing emphasis on different geographical regions can be recognized. It is difficult to give a definition of Lamium in which it stands out from related genera...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1989 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/508230
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanvullende gegevens op Gremmen en Kremers, De flora van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden Naturalis
Mennema, J.; Ooststroom, S.J. van.
A list of additions to GREMMEN & KREMERS, The flora of the Netherlands, German and Danish Wadden islands (1971) is given. The names of the species, new for the Netherlands Wadden islands, are in bold type.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1975 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527639
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanwinsten voor de Nederlandse flora, hoofdzakelijk uit 1967-1974 Naturalis
Ooststroom, S.J. van; Mennema, J.; Adema, F..
In 1966 the decease of Th. J. Reichgelt caused a stagnation in the regular publication of acquisitions to the adventitious flora of the Netherlands. Only VAN OOSTSTROOM (1970a and b), ADEMA (1974), and VAN DER MEIJDEN (1975) incidentally continued this series. From 1975 onward the acquisitions to the adventitious flora of the Netherlands — and the new escapes from cultivation — are published in the annual lists with records of rare species. The present publication has the purpose of filling up the gap between 1967 and 1974 and includes: A. Native taxa — a few infraspecific taxa new for the Netherlands; B. Adventitious species; C. Species escaped from cultivation. In the lists B and C the original area of the species has been added.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1977 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527321
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Arenaria serpyllifolia L. var. macrocarpa Lloyd in Nederland niet eerder herkend Naturalis
Mennema, J..
The first attention to Arenaria serpyllifolia var. macrocarpa in the Netherlands is paid in 1980, as the editors of Atlas Florae Europaeae asked for data of this neglected taxon. Dr. F.H. Perring (Oundle, Great-Britain) kindly controled the determinations of specimens of 'macrocarpa' in the collections of the Rijksherbarium (Leiden). The taxon only occurs in the coastal area of the Netherlands (fig. i). The differences of the infraspecific taxa of Arenaria serpyllifolia are given (table i). Awaiting 'closer study to clear up the taxonomical delimination and the range of this coastal ecotype' (Jalas & Suominen, 1983), the taxon has been considered subsp. serpyllifolia var. macrocarpa. closely related to var. serpyllifolia.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1983 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527825
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bibliografische aanvullingen Naturalis
Mennema, J.; Adema, F..
Onderstaande gegevens zijn aanvullingen op de Bibliografie van S.J. van Ooststroom, samengesteld door L. Vogelenzang, Gorteria 5 (7/10), 1971, p. 101-115.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1983 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/528098
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondiging Naturalis
Mennema, J..
Bij het Rijksherbarium is in oktober 1971 verschenen het „Overzicht der Nederlandse bramen” van de hand van S. E. DE JONGH met medewerking van A. v. D. BEEK, J. H. KERN en F. M. MULLER. Deze gestencilde publicatie van 182 pag. omvat het eerste deel, nl. de Inleiding en de Homalacanthi. Het is verkrijgbaar door fl. 10,40 (incl. BTW.) te storten op gironummer 111768 van het Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden, met vermelding „Bramenboek”.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1971 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527287
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondiging Naturalis
Mennema, J..
J. J. BARKMAN, Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes, 2nd ed. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1969, 628 pag., 50 kaartjes, 71 tabellen, 16 foto’s. Prijs ƒ 98,—. Hoewel deze tweede editie een onveranderde herdruk is, moet de auteur het ongetwijfeld als een compliment voor zijn werk beschouwen, dat het tot deze herdruk is gekomen. Voor de floristen met bryologische en lichenologische belangstelling, die dit werk niet bezitten, alsnog een goede gelegenheid zich van deze voor de bryologie en lichenologie van Nederland onmisbare publicatie te voorzien.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1970 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527456
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
D. en R. Aichele, H.-W. Werner en A. Schwegler, Thieme’s Veldflora, Thieme, Zutphen, 1982, 398 pag. met 736 kleurenfoto’s, ƒ 49,95. Een door Joh. Bolman bewerkte en vertaalde ‘veldflora’, die de bloemkleur als basis heeft voor de determinaties; de keuze van de opgenomen soorten is gebaseerd op de flora van Duitsland, inclusief de Alpen. H. Baumann en S. Künkele, Thieme’s Orchideeëngids, Wilde orchideeën van Europa, Thieme, Zutphen, 1983, 431 pag. met 239 kleurenfoto’s, ƒ 78,25. De door J. Huisinga bewerkte vertaling van het oorspronkelijk Duitstalige werk, dat reeds in Gorteria 11, 1982, p. 119 was aangekondigd.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1984 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527909
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
R. BEIDERBECK & J. KOEVOET, Pflanzengallen am Wegesrand, Erlebte Biologie, Kosmos/ Franckh, Stuttgart, 1979, 129 pag. met 110 kleurenfoto’s en 18 tekeningen, DM 14,80. Na enkele inleidende hoofdstukken volgen beschrijvingen en afbeeldingen van de meest voorkomende gallen. K. BOELE, Floristische inventarisatie Amerdiep, vegetatiekartering De Holten-Ruimsloot, 1979, 49 pag., stencil ¹). Resultaat van floristisch en vegetatiekundig onderzoek in het stroomdallandschap van de Drentsche Aa.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1980 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526423
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
D. & R. Aichele, H.-W. & A. Schwegler, Blumen am Wegesrand, Franckh/Kosmos, Stuttgart, 1985, ISBN 3-440-05561-2, 224 pag., DM 19,80. Een boekje volgens het bekende recept: duidelijke kleurenfoto’s vergezeld van een beschrijving van de plant, zijn standplaats en zijn verspreiding. Anonymus, In Heerlen ontspringen twee beken, I.V.N. afdeling Heerlen, 1985, 118 pag., fotokopie.* In deze ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de IVN-afdeling Heerlen verschenen publicatie werd het floristisch overzicht van de Geleen- en Camerbeek samengesteld door J.H. Bilo.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1987 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/528004
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J..
G. ALLERSMA, Beweiding Oosterkwelder, Schiermonnikoog. Verslag doctoraal onderwerp Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr. / Intern rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1976, 110 pag., fotokopie¹). Het resultaat van een onderzoek in het kader van het begrazingsproject van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat in 1970 van start ging met het doel om inzicht te verkrijgen in het effect van begrazing op natuurgebieden. A. VAN DE BEEK, Rubus een moeilijk geslacht? Rijksherbarium, Leiden, 1976, 14 + 1 pag., stencil²). Een inleiding tot de „Batologie”, die de deelnemers aan de uitstekend geslaagde Rubus-excursie op 7 augustus j.l. tevoren kregen thuis gezonden.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1976 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527203
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
Anon., Vegetatierapport Groot Goor, deel II, Werkgroep ‘Planologie’ van de Stichting Samenlevingsopbouw te Mierlo-Hout, 1982, fotokopie.* Een voortzetting van het onderzoek, dat in Gorteria 10 (10) reeds is aangekondigd. J.-P. Breure en H. van der Hagen, Waalsdorp, een vegetatiekartering en een onderzoek naar de invloed van recreatie op vegetatie, Doctoraalverslag afd. Geobotanie, Nijmegen, 1981, 219 pag. + bijlagen + tabellen, fotokopie.* Het resultaat van een geobotanische inventarisatie, met in de bijlagen uitvoerige vegetatiekundige opnamen, dat als grondslag moet dienen voor het beheer van dit door het Duinwaterleidingbedrijf van ’s-Gravenhage nieuw te verwerven duingebied.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1983 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527793
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
Anon., Reggedal 1983, IVN-afd. Hellendoorn-Nijverdal, 8 pag. + lijsten, fotokopie.* Een lijst van plantetaxa, waargenomen in 1983 in kilometerhok 28.32.14. F.A. Bink (red.), Natuurbeheer in Nederland, Deel 1, Levensgemeenschappen, 2e druk, Pudoc, Wageningen, 1984, 391 pag., ƒ 55. Een boek over de verschillende levensgemeenschappen in Nederland: hun kenmerken, geschiedenis, bedreiging en beheersmogelijkheden.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1984 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526791
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
* E.E. Biewinga, De vegetatie van Tinteler: een tussenopname. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, ’s-Graveland, 1988, 59 pag. + bijlagen. De resultaten van een herinventarisatie van de vegetatie van het geïntegreerde melkveebedrijf Tinteler in de gemeente Putten, even N.O. van Nijkerk. * H. van Dam & A. Mertens, Tijdreeksen van gegevens over chemie en diatomeeën uit enige verzuurde vennen, Intern rapport 88/47, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1988, 25 pag., fotokopie.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1988 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527915
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J..
A. v. D. HEIJDEN & G. NIJLAND, Laarder Wasmeer, Hilversum, 1978, 50 pag., stencil, ƒ 6,50 (te bestellen via girono. 3646612 t.n.v. A. v. d. Heijden, Hilversum, onder vermelding van „Laarder Wasmeer”). Een uitvoerig verslag van een planten-inventarisatie van dit Goois Natuurreservaat met een soms met verspreidingskaartjes geïllustreerde lijst van gevonden soorten. KNNV, afd. Eindhoven, Het Beatrixkanaal Eindhoven, inventarisatie-rapport, Eindhoven, 1978, 85 pag., stencil, ƒ 6,00 (+ ƒ 2,50 porto; te bestellen via girono. 1066049 t.n.v. Penn. KNNV, Eindhoven). Het resultaat van een veelzijdig onderzoek naar de natuurwetenschappelijke waarden van de oevers van dit 8,5 km lange kanaal, dat aanvankelijk een ingreep op het Brabantse landschap betekende, doch...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1979 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526980
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
Anon., Muurbegroeiing en restauratie, Werkgroep Herstel Leefbaarheid oude Stadswijken te Utrecht, Utrecht, 1985, 44 pag., fotokopie, ƒ 10 (te bestellen via gironummer 5317068 t.n.v. H. de Bruijn-Stronken te Utrecht). Een verslag van een zestal muurrestauraties, waaronder die bij Kamerik en te Buren in het kader van het project ‘Natuur in de stedelijke omgeving’, die ten doel hadden de specifieke muurbegroeiing te behouden. R. Aichele, D. Aichele, A. Schwegler, H.-W. Schwegler, J. Zahradnik und J. Cihar, Unsere Flora und Fauna, Franckh-Kosmos, Stuttgart, Goldener Kosmos Tier- und Pflanzenführer, 1985, 792 pag., DM 25. Ongeveer de helft van deze natuurgids is gewijd aan de flora — ook paddestoelen en enkele mossen en lichenen — volgens het beproefde recept:...
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1985 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527469
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
H.P.J.J. Cuppen, Een onderzoek naar de flora en fauna van een aantal vennen en leemkuilen bij Hoog Soeren (Gem. Apeldoorn), Regionale Milieuraad Oost-Veluwe, 1983, 12 pag. + tabellen, fotokopie.* Dit onderzoek moet worden gezien als een ‘referentiesituatie’ in het kader van het algemene onderzoek naar de gevolgen van de toegenomen verzuring van de neerslag in Nederland. G.M. Dirkse, V. van Laar, J. Muilwijk, J.L. Spier, J.W. van Vlieten J. Wisman, De begroeiing van de grachtmuren in Amersfoort, Natuur, landschap en milieu van Amersfoort, afl. 4, Amersfoort, 1983, 76 pag., fotokopie, ƒ 9,80 (te bestellen via gironummer 49627 t.n.v. Dienst voor Geldverkeer en Administraties, Amersfoort, onder vermelding van ‘Begroeiing grachtmuren’).
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1983 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526633
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
Anon., Flora en Fauna van Vechtenstein te Maarssen, Rapport Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afd. Vecht- en Plassengebied, 1981, 47 pag., stencil.* Dit rapport bevat onder meer lijsten van hogere planten, blad-, lever- en korstmossen en paddestoelen van het park. R. J. de Boer, Floristische waarnemingen in het duingebied van Schouwen, Geografisch Instituut, Utrecht, 1981, 78 pag., stencil.* Een voorlopig overzicht van de flora van de reliëfrijke duinen en de halfnatuurlijke landschapselementen in de binnenduinvlakte.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1982 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/527567
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Boekaankondigingen Naturalis
Mennema, J.; Renaud-Nooy van der Kolff, G..
R. Hansen und F. Stahl, Die Stauden und ihre Lebensbereiche, 2. Aufl., Ulmer, Stuttgart, 1984, 573 pag., DM 88. Een met kleurenfoto’s doorschoten boek voor de tuinliefhebber met vele oecologische bijzonderheden omtrent een groot aantal tuinplanten. P.F.M. Opdam, J.T.R. Kalkhoven en J. Philippona, Verband tussen broedvogelgemeenschappen en begroeiing in een landschap bij Amerongen, Reeks Landschapsstudies 5, Pudoc, Wageningen, 1984, 117 pag. + kaartbijlagen, ƒ 29. Het resultaat van een studie die een onderdeel is van het vergelijkend onderzoek naar ruimtelijke relatie in het landschap, zoals dat door de afdeling landschapsecologie van het RIN (Leersum) wordt verricht.
Tipo: Article / Letter to the editor
Ano: 1985 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/526617
Registros recuperados: 162
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional