Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 20
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A közvetlen termelői értékesítés szerepe, jellemzői AgEcon
Buday-Santha, Attila.
A magyar mezőgazdaság és ezzel a magyar vidék elhúzódó válsága szinte kikényszeríti, hogy az egyes kormányprogramokban, nemzeti fejlesztési tervekben, területi gazdasági stratégiákban megváltó megoldásokat vonultassanak fel. Így kapott kiemelt figyelmet a vidéki turizmus, a kézműipar, a hungarikumok kérdése, jelenleg pedig a közvetlen termelői értékesítés lehetősége. Ezek közös jellemzője, hogy a kialakult állapotokat nem kérdőjelezik meg, csak annak életképességének javításához egy eddig is ismert megoldást tolnak előtérbe, elkerülve ezzel, hogy az alapvető gondokkal szembenézzenek. Nem esik szó a gazdasági versenyképességről, holott a folyamatosan végbemenő leépülési folyamat a versenyképesség elvesztésének egyenes következménye. Ez pedig az agrárágazat...
Tipo: Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Termékpálya; Közvetlen értékesítés; Élelmiszer-fogyasztás szabályozása; Rural development; Product cycle; Product line; Direct sales regulation of food production and consumption; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Marketing.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119946
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LEADER+ program a dél-mátrai településeken AgEcon
Szenasy, Andrea.
A LEADER+ programban megpályázható pénzek ugyan nem oldják meg a térség gazdasági és szociális problémáit egyik pillanatról a másikra, de jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy együttműködő partnerek, a település lehetőségeihez igazodva, projektek megvalósítását kezdeményezzék. Erre vállalkozott 2005-ben a „Dél-Mátra 11” akciócsoport, melynek kedvező fogadtatásain felbuzdulva még 13 település csatlakozott, s „Dél-Mátra” akciócsoportként folytatják a már megkezdett utat. ------------------------------------------- The funds that are available under the LEADER+ programme will not solve the economic and social problems of the area in the blink of the eye, but they are an excellent opportunity for the cooperating partners to implement projects that were...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: LEADER+; Vidékfejlesztés; Életminőség javítása; „Dél-Mátra 11”; „Dél-Mátra” akciócsoport; LEADER+; Rural development; Improving quality of life; South-Mátra 11; South-Mátra action group; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92513
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A LEADER Program hazai gyakorlatáról AgEcon
Varga, Eszter.
A LEADER Programban az ország területén közel száz helyi akciócsoport működik a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködésében, amivel lehetőség nyílott az alulról jövő, a helyi érintettek igényeit is figyelembe vevő széles körű és integrált vidékfejlesztésre. Ezt a lehetőséget azonban egyelőre nem sikerült kellően hasznosítani. Ennek alapvető okai között említhető a megfelelő időben végzett átfogó és korábbi tapasztalatokra építő tervezés hiánya, az akciócsoportok autonómiájának alacsony szintje, a megvalósítás rendszerének túlbonyolítása, rugalmatlansága, valamint a résztvevők folyamatos és széles körű aktív részvételének hiánya. Továbbá megállapítható, hogy a magyarországi LEADER Program alapvető problémáinak,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; LEADER Program; Helyi akciócsoport; Alulról jövő (bottom-up) fejlesztés; Rural development; LEADER programme; Local action group; Bottom-up development; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99183
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MEGYEI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN AgEcon
Kaposzta, Jozsef; Nagy, Henrietta.
A vidékfejlesztési politika célja az, hogy kihasználva az ország kedvező ter-mészeti adottságait, a belföldi és nemzetközi piacokon versenyképes mezőgazda-ság jöjjön létre, amely képes jó minőségű alapanyagokkal ellátni a feldolgozó-ipart, tisztességes és kiszámítható jövedelmet biztosít a gazdálkodóknak és foko-zódó mértékben figyelembe veszi a környezetvédelem, valamint az egészséges táplálkozás követelményeit. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a hatékonysági követelményhez igazodni képes „versenyszféra” mellett létezik a mezőgazdaságban egy korláto-zottan versenyképes termelési rész is. Ebbe tartoznak részben olyan kisméretű gazdálkodó egységek, amelyek inkább a tulajdonreform keretében létrejött kényszervállalkozásnak tekintendők vagy...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Kényszervállalkozások lehetőségei; Jövedelem különbség csökkentés - opportunities of forced enterprises; Rural development; Decrease of income differences; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Political Economy.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54320
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében AgEcon
Karpati, Zoltan; Maacz, Miklos.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiában megjelenő, hazánk mezőgazdaságát érintő célkitűzések összhangban állnak az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési időszakának mezőgazdasági támogatásait megalapozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, azon túlmenően az ennek alapján kidolgozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program főbb célkitűzéseivel. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a hosszú távú fenntarthatósági elvekkel összhangban kívánja biztosítani a mezőgazdaság fejlesztéséhez, a vidék környezeti értékeinek megőrzéséhez, a vidéki térségek gazdaságának megerősödéséhez és a vidéki társadalom kohéziójához szükséges fejlesztési kereteket. ------------------------------------------ The goals set out in the National...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Stratégiai célok; Fenntarthatóság; Intézkedések; Rural development; Strategic plan; Sustainable; Policy; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92487
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A vidék és az agrárgazdaság felemelkedéséről AgEcon
Csete, Laszlo.
A magyar agrárgazdaság számára az egyik meghatározó feladat az fejlesztési irányok meghatározása. A cik a fenti kérdéskört taglalja az Új Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia mentén. ---------------------------------- For the Hungarian agriculture it is one of the most important tasks to find a new development direction. In the paper it is discussed on the base of the new Hungarian rural development strategy.
Tipo: Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Prioritások; Felemelkedés; Rural development; Priorities; Strengthening; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119905
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A vidéki hálózatok tevékenysége az Európai Unióban, kételyek és esélyek AgEcon
Feher, Istvan; Kujani, Katalin Olga.
A tagállamok cselekvési tervét és a felállított struktúrákat áttekintve megállapítható, hogy főleg azok az államok tudtak eredményes intézményrendszert kialakítani 2008 óta, akiknek önkéntesen hálózatba szerveződő csoportjai már korábban is működtek. Számos tagállamban a hálózati koordináló feladatok ellátását külön kompetenciának tekintik, és speciális képzést indítanak a szakemberek felkészítésére. A képzett animátorok kulcsszereplői a hálózatok működtetésének. Feladatuk, hogy szervezői tevékenységük révén aktivizálják a hálózatok szereplőit, aktualizálják, mozgósítsák a már kialakult partneri kapcsolatokat, szervezzék a hálózaton belüli és kívüli tapasztalatcseréket, rendszeresen informálják a nemzeti és uniós szintű projektekről,...
Tipo: Article Palavras-chave: Európai Vidékfejlesztési Hálózat; Vidékfejlesztés; Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat; Értékelés; European Network for Rural Development; Rural Development Program; Mid-term evaluation; Hungarian National Rural Network; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119912
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MAGYARORSZÁGON (2002-2013) – ELÉRT ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEK AgEcon
Weisz, Miklos; Kovacs, Laszlo.
A SAPARD-ban, az AVOP-ban és az NVT-ben rendelkezésre álló források a magyar agrárium és a vidéki gazdaság szerkezet-átalakításának, modernizálásá-nak megkezdését szolgálták, a szükséges változások megvalósításához viszont szerények voltak. A három program tapasztalatai azt mutatják, hogy a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos korábbi kételyek nem igazolódtak, a be-adott pályázatok, támogatási kérelmek forrásigénye esetenként jelentősen meg-haladta az előirányzott pénzügyi keretet. A fő célkitűzések, prioritások jórészt teljesültek, de néhány intézkedés megvalósulásában módosítást igénylő arányta-lanságok is jelentkeztek. Több szerző mást-mást emel ki a hazai mezőgazdaság problémái közül. Ab-ban egyet lehet érteni, hogy a mezőgazdaság...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; SAPARD; AVOP; NVT; ÚMVP; Regional development; SAPARD; AVOP; NVT; ÚMVP; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57688
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS FENNTARTHATÓ RENDSZERE AgEcon
Csete, Laszlo.
A témakörben végzett eddigi vizsgálódásaink alapján egyre jobban kirajzolha-tó, hogy a globalizálódó világ ellentmondásaiból való kilábalás a fenntarthatóság-tól, a kreativitástól, az alternatív erőforrások térnyerésétől és az emberek összefo-gásától remélhető. Ez még inkább igaz a rendszerváltozás átalakulási, átmeneti gondjainak következményeivel vesződő hazai agrárgazdaságra és vidékre. A fenntarthatóság és a vidékfejlesztés kibontakozása az Európai Unióban egymástól függetlenül párhuzamosan halad, s nem sokkal jobb a helyzet az ag-rárpolitikában és vidékpolitikában, miközben a fenntarthatóság középpontba ál-lítása, az agrár- és vidékfejlesztés tudatos összekapcsolása a kölcsönhatások és összefüggések előnyeinek kamatoztatása érdekében egyre sürgetőbb....
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Nemzeti stratégia; LEADER+; Vidékfejlesztés; Fenntarthatóság - National strategies; LEADER +; Rural development; Sustainability; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54294
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalása az agrárgazdaság 2010 évi helyzetéről AgEcon
Popp, Jozsef; Szekely, Csaba.
Összefoglalóan megállapítható, hogy 2010-ben kedvező fejlemény a gazdálkodók jövedelemhelyzetének javulása, valamint a növekvő mezőgazdasági és élelmiszer-ipari külkereskedelmi mérleg. Ugyanakkor továbbra is aggodalomra ad okot a kivitel és behozatal termékszerkezetének alakulása (feldolgozott termékek importhányada magas, exporthányada alacsony), a foglalkoztatás csökkenése, a növénytermelés és az állattenyésztés aránya, valamint a csökkenő támogatások hatására negatív jelenség volt a beruházások visszaesése. A jelentés pontos képet ad az élelmiszer-gazdaságról, azaz a termékpályáról, a dezintegráció és a nemzetközi versenyképesség problémáiról. A termékpálya szereplői mindaddig ki lesznek téve a hektikus ármozgásoknak, amíg nem jön létre közöttük bizalmi...
Tipo: Article Palavras-chave: Agrárágazat; Agrárpolitika; Agrárszabályozás; Vidékfejlesztés; Környezetvédelem; Agricultural sector; Agricultural policy; Agricultural regime; Rural development; Protection of the environment; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Political Economy.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119938
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az éghajlatváltozás növekvő szerepe a közösségi szakpolitikákban, különös tekintettel a közös agrárpolitikára AgEcon
Baksa, Adrienn.
Az éghajlatváltozás globális hatásainak Európa is kiszolgáltatott. Így megnövekedett annak az igénye, hogy az Európai Unió adaptációs és mitigációs intézkedéseket építsen be szakpolitikáiba. Hosszabb távra azonban összehangolt és megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkező EU-s klímastratégia szükséges. A megváltozó éghajlat kulcstényező az európai mezőgazdaság és vidék fejlődésében, ezért a közeljövő Közös Agrárpolitikáját (KAP) már ehhez javasolt igazítani. A fenntartható termelést elősegítik a 2007–2013-as EU-s vidékfejlesztési intézkedések, melyek nagy része a mitigációt is ösztönzi. Ezért az EU további vidékfejlesztési többletforrásokat csoportosított az éghajlatváltozás okozta hatások mérséklésére és az adaptáció növelésére. Véleményem szerint az EU...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Éghajlatváltozás; EU; Klímapolitika; Közös agrárpolitika; Vidékfejlesztés; Climate change; EU; Climate policy; Common Agricultural Policy; Rural development; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99134
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AZ EURÓPAI AGRÁRPOLITIKA ESZMÉNYEI ÉS REALITÁSAI AgEcon
Udovecz, Gabor.
A mezőgazdaságra, s általában az élelemtermelésre is egyre élesedő, globali-zálódó verseny vár. Ez magyarázza, hogy az európai agrárpolitika eszményei és realitásai mindinkább konfliktusba kerülnek, és ez az oka a KAP állandó re-formjainak, ezzel függenek össze a verseny torzításai, valamint a KAP követke-zetlenségei is. A magyar helyzetet, s a fejlődési lehetőségeket is – ezeken túlme-nően – az örökölt versenyhátrányok és a felemás csatlakozási felkészülés miatti új kihívások is befolyásolják. A versenyben való leszakadás megelőzése szem-pontjából fontos év 2007, amikor is át kell alakítani a nemzeti támogatási rend-szert; a nemzeti kiegészítő támogatások (top up) rendszerét; illetve elő kell készí-teni az uniós közvetlen támogatási rendszer, az ún. SAPS...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Közös Agrárpolitika; SPS; Vidékfejlesztés; Szív és ész konfliktusa; Common Agricultural Policy; SPS; Regional development; Conflict of hearts and minds; Agricultural and Food Policy; Public Economics.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57658
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Civil szervezetek szerepe a vidékfejlesztésben AgEcon
Varga, Eszter.
A civil szervezetekkel kapcsolatos viták a rendszerváltás időszakát követően folyamatosan napirenden szerepelnek. Jelenleg új kerettörvény készül, amely a definíciós viták végére is pontot tehet. A jövőbeli vidékfejlesztési irányokat kijelölő Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció a szakirodalomban és a statisztikákban gyengének minősített civil szektor helyett erős civil szférát vizionál, és a vidékfejlesztésben elkötelezett civil szerveződések bevonását tervezi a fejlesztő programok, valamint a vidéki válság megoldásának kidolgozásába. Magyarországon azonban egyelőre nem látszanak tisztán a vidéki civil szervezetek szerepkörei, amelyek ismerete pedig szükséges a tervezésben. A Dél-Dunántúl régióban végzett empirikus felmérés eredményei szerint a legnagyobb...
Tipo: Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Civil szervezetek; LEADER akciócsoportok; Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció; Rural development; Non-governmental organisations; LEADER action groups; National Rural Strategy Concept; Community/Rural/Urban Development; Institutional and Behavioral Economics.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119916
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fenntarthatósági vizsgálatok a vidékfejlesztésben AgEcon
Csete, Maria.
A fenntarthatóság jelentősége és aktualitása nem szorul különösebb bizonyításra, mert tapasztalható, hogy a természeti rendszerek körforgásának, vagy az anyagi javak újratermelésének zavarai már az emberi létezést veszélyeztetik. A vizsgálat tárgyául a Tisza-tó térsége, illetve a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba tömörült 73 település szolgált. Hazánkban a fenntarthatósági vizsgálatok szerepe a vidékfejlesztésben kiemelt jelentőségű. A vidéki térségek fejlettségi szintjei és lehetőségei erőteljesen befolyásolhatják a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításának esélyeit, amint azt korábbi vizsgálataink is alátámasztották. A vizsgált területen a támogatásokban meghirdetett fejlesztési elgondolások kérdőíves vizsgálatának eredményei alapján...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Vidékfejlesztés; Kistérség; Empirikus felmérés; Sustainability; Rural development; Micro-region; Empirical survey; Community/Rural/Urban Development; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92529
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
HUNGARIAN RENEWABLE ENERGYSTRATEGY AND THE UPRISE OF THE COUNTRYSIDE AgEcon
Gergely, Sandor.
While the development, processing and logistics of fossil resources is extremely concentrated and monopolysed, the production and utilisation of renewable energy – with the exception of larger hydroelectric plants – is deconcentrated. It is especially important that the renewable sources of energy available to us might play a decisive role in the uprise of the Hungarian countryside, as green energy production might be profitable even in areas where the land is less suitable for agriculture. There is a hot sea beneath 40% of the territory of the country. Energy derived from this sea could be used to attain various local and national goals. Utilising solar energy on a local scale is an opportunity to earn extra income, and opportunity which exists even in...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Renewable energy strategy; Rural development; Local benefits; Renewable Energy Advisory Service; Uprise of the countryside; Megújuló energia stratégia; Vidékfejlesztés; Lokális fejlesztő hatás; Megújuló Energia Tanácsadó Szolgálat; Vidék felemelkedése; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99204
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kié lesz a föld? AgEcon
Csete, Laszlo; Barcza, Gabriella.
Eltelt két évtized és hazánk, valamint az agrárvilág újra attól hangos, mint két évtizeddel ezelőtt, hogy kié lesz a föld? Ebben sok minden közrejátszott, de mindenekelőtt az, hogy a rendszerváltozáshoz ziláltan érkezett az agrárgazdaság, a vidék, s a földek reprivatizációja helyett kárpótlásra került sor, elmaradt a parasztság rehabilitációja, s főleg hogy egyetlen kormány sem foglalkozott stratégiai, szociális, környezetfenntartó súlyának megfelelően a vidékkel, a mezőgazdasággal. Ugyan 2001-ben lépéseket kezdeményeztek a családi gazdaságok felkarolására, de ez nem folytatódott. Nem jött létre korszerű üzemi szerkezet, a gazdák tőke- és tudáshiánnyal küszködnek, és összefogás, hatásos érdekképviselet, érdekérvényesítő képesség híján kiszolgáltatottak a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Válsághelyzet; Földtulajdon; Vidékfejlesztés; Fenntarthatóság; Üzemi struktúra; Crisis; Land ownership; Rural development; Sustainability; Farm structure; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99188
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Közös Agrárpolitika 2013 után: kihívások és lehetséges válaszok AgEcon
Popp, Jozsef; Molnar, Andras.
Az ártámogatási mechanizmusokat 1992 óta fokozatosan felváltották a termeléstől független közvetlen kifizetések, amelyek enyhítették a KAP negatív mellékhatásait. A jelenlegi KAP ugyanis kevésbé torzítja az európai és globális agrárpiacokat, mérsékli a fejlődő országok szegény gazdálkodóinak hátrányos helyzetét, sőt a környezetet jobban terhelő termelésre is mérséklően hat. Ennek ellenére a közvetlen kifizetések és vidékfejlesztési támogatások jelenlegi rendszere egyenlőtlen előnyöket nyújt a tagállamok és az egyes gazdák számára, világos jövedelemelosztási, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi célok megvalósítása nélkül. A vidékfejlesztés és környezetvédelem támogatásának megalapozása gyakran hiányos, a végrehajtás pedig nem eléggé hatékony. Ráadásul a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: KAP-reform; Közvetlen támogatások; Vidékfejlesztés; Költségvetési felülvizsgálat; CAP reform; Direct payments; Rural development; Budget review; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99071
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
MIÉRT NEM LEGELTETIK A TEJELŐ TEHENEKET? AgEcon
Salamon, Ildiko; Meszaros, Judit; Nemeth, Attila; Tell, Imre.
A magyar gyepgazdálkodás fejlesztése – a nyugat-európai színvonaltól elmara-dó részaránya és minősége következtében is – fontos feladat lenne, de a gazdál-kodók a tejelőállomány legelőre (is) alapozott takarmányozásában, a legeltetés gyakorlatának visszaállításában nem látnak jövőt. Legeltetést – a tejelő állomá-nyoknál – szinte csak a növendékek esetében alkalmaznak, jóllehet a gazdálkodók döntő hányada csatlakozott az egységes területalapú támogatás igénybevétele mellett valamelyik, a gyepterületeket, illetve gyephasználatot érintő célprog-ramhoz is. Véleményünk szerint a megoldást segítheti a magyar tarka fajta fel-karolása, illetve a húsmarhatartás. Tejelő tehenek legeltetésére a jó legelőkkel rendelkező, 20-30 tehenet tartó gazdaságok gondolhatnak....
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Gyepgazdálkodás; Szarvasmarhatartás; Tejelő szarvasmarha rural development; Grass farming; Cattle farming; Dairy cows; Farm Management; Land Economics/Use; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57713
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
SUSTAINABLE BIOFUELS IN HUNGARY AND EUROPE – SELF-DEFEATING INCENTIVES? AgEcon
Szendro, Gabor.
Substituting fossil fuels has been a prominent issue in the EU in recent years. Energy security, agricultural and environmental considerations have all played a part in the development of alternative fuels and in the creation of incentives promoting their use. The system, like big systems in general, cannot react to new developments quickly and it seems there are elements that we should seriously consider removing or replacing to avoid adverse effects. This paper will attempt to summarize the current issues and propose possible solutions in the form of seven recommendations to make the European incentive system more effective in the interest of sustainable rural development, an area that is of prime importance for Hungary....
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Incentives; Sustainable biofuel production; Transport; Rural development; Externalities; Támogatások; Fenntartható bioüzemanyag-termelés; Kereskedelem; Vidékfejlesztés; Externáliák; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99207
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Új agrárstratégia alapjai AgEcon
Buday-Santha, Attila.
Az agrártermelés helyzetének romló tendenciája és a vidék kilátástalansága egyre határozottabban követeli egy egységes agrár- és vidékstratégia kialakítását. Erre azonban nemcsak külső okok, de az ágazatban érdekeltek mély belső ellentétei miatt ma sincsen sok remény. Ehhez le kellene számolni sok, a rendszerváltás óta létező, a rendszerváltás törvényei által védett tabuval, amihez az agrárágazat és a vidék sorsa iránt nagyobb felelősségre, alázatra és együttműködésre lenne szükség. Ehhez kíván a rövid tanulmány az alábbiakkal hozzájárulni. Látható, hogy a mezőgazdasági termelés értéke lényegében két évtizede stagnál, miközben a nagyobb hozzáadott értéket és a gazdaság belső vertikumát képező ágaza¬tok, mint a kertészet, az állattenyésztés fokozatosan...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárstratégia; Termelési méret; Földkoncentráció; Technológia; Szakképzettség; Termékpályák; Vidékfejlesztés; Agricultural strategy; Production size; Land consolidation; Technology; Qualifications; Product paths; Rural development; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92426
Registros recuperados: 20
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional