Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 36
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bærekraftig utmarksmote Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise.
Gjennom fotosyntesen omdannes karbondioksid i lufta til gras. Sauen spiser graset og produserer ull som vi kan bruke til å lage de fineste klær og andre tekstiler.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Recycling; Balancing and resource management Sheep and goats Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34633/1/B%C3%A6rekraftig%20utmarksmote%20-%20%C3%B8kologisk%20landbruk%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bærekraftig verdiskaping i verdsarvområde Organic Eprints
Sørheim, Kristin; Barstad, Johan; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Fet, Annik Magerholm; Flø, Bjørn Egil; Lande, Unni Støbet; Solemdal, Liv; Steinshamn, Håvard; Velle, Liv Guri.
Lokal verdiskaping basert på utmarka i verdsarvområda Vestlandsk fjordlandskap kan ikkje sjåast isolert, men er tett knytt til heile samfunnsutviklinga på desse stadene. Det tradisjonelle landbruket i desse områda har skapt verdfulle naturgode som biologisk mangfald, opne turområde med høg rekreasjonsverdi, turstiar og anna. Fleire av desse naturgoda er viktige for reiselivsnæringa. Kulturlandskapet er også viktig for verdsarvstatusen i seg sjølv, ettersom dette er ein viktig del av kjerneverdiane til området (OUV). Utviklinga i landbruket gjer at tungdrivne areal også i verdsarvområda går ut av bruk. Opphøyr eller låg bruksintensitet går spesielt ut over utmarksressursane og dei seminaturlege naturtypane. Utmarka i Geirangerfjordområdet er særleg trua,...
Tipo: Report Palavras-chave: Farm economics; Farming Systems; Social aspects; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/36300/1/NORS%C3%98K%20RAPPORT%208%202018%20Berkraftig%20verdiskaping%20i%20verdsarvomr%C3%A5de%20web.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beite/mosjonskravet for storfe. Presentasjon av 10 løsninger Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Ugelvik, Nina.
Rapporten omhandler hvordan ulike bønder har løst kravet om beiting/mosjon for storfe. Rapporten er et delprosjekt under prosjektet «Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal» med Møre og Romsdal Bondelag som prosjektleder. Ti ulike gårder er besøkt, løsninger er studert og bøndene er intervjua. Åtte av gårdene har et velfungerende opplegg for beiting/mosjonering. Disse presenteres i rapportens del 1. På to av gårdene er det ikke helt klart hvordan beite-/mosjonskravet skal løses. Der er løsninger vurdert og diskutert. Resultatene fra disse presenteres i rapportens del 2.
Tipo: Report Palavras-chave: Dairy cattle; Feeding and growth; Health and welfare; Buildings and machinery.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/34741/1/NORS%C3%98K%20RAPPORT%202%202019%20beite%20web%20-%20mosjonskravet%20for%20melkeku.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beiting på jordbruksarealer ute av drift Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine.
I forbindelse med prosjektet «Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal» (2016 -2018) har NORSØK blant annet arbeidet med ulike utfordringer knyttet til den økende andelen jordbruksarealer ute av drift. Her ser vi nærmere på en av flere metoder for å få nedlagte jordbruksarealer i bruk til beiting. Denne faginfoen er utarbeidet i samarbeid med næring og kommunal landbruksforvaltning i tre kommuner i Møre og Romsdal, og er den siste i en serie på fire Faginfoer og en rapport fra dette delprosjektet.
Tipo: Report Palavras-chave: Farm economics; Feeding and growth; Landscape and recreation.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/34477/1/Beiting%20p%C3%A5%20jordbruksarealer%20ute%20av%20drift.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bonden er den beste jordverneren Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine.
Femte desember 2016 blei verdens jordverndag markert. Jordvern handler om hvor vi legger veiene og hvor vi bygger husene. Men det handler også om bønder og landbrukspolitikk. For har vi ikke bønder der dyrkamarka er, vil den gro igjen.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Biodiversity and ecosystem services; Consumer issues.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/31108/1/BONDEN%20ER%20DEN%20BESTE%20JORDVERNEREN.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bønder sparer mye på å samarbeide om møkka Organic Eprints
Land, Anita Marlene; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine.
Ved å samarbeide med naboen når møkka skal ut, kan bøndene spare både utgifter, arbeid og klimaet.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Social aspects; Farm nutrient management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32586/1/20180126110511927.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Driftsopplegget påvirker kuas klimaavtrykk Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hansen, Sissel.
På en rekke områder er dagens modeller for beregning av klimagassutslipp fra drøvtyggere mangelfulle. Type drift er avgjørende for drøvtyggernes netto klimabelastning. På et Klimaverksted ble temaet diskutert og svakhetene med dagens system oppsummert.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Dairy cattle; Beef cattle; Air and water emissions.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/30779/1/%C3%98ko_Landbruk_03_2016_Kuas_avtrykk.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Evaluering av Regionalt miljøprogram - tiltak 3.14 Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine.
Nasjonale og regionale miljøprogram (RMP) er etablert for å styrke miljøarbeidet i jordbruket, samt synliggjøre jordbruket sin miljøinnsats. Høstspredning av husdyrgjødsel er en viktig årsak til avrenning av nitrogen og fosfor fra jordbruket. Med ønske om å redusere andelen høstspredd husdyrgjødsel i fylket innførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal en ny ordning i RMP med navn «spreiing i vår/vekstsesong» - tiltak 3.14, hvor bønder som sprer all husdyrgjødsel innen 10. august kan søke om tilskudd. Tiltaket ble innført i 2012. 40 % av tilskuddsmidlene i RMP brukes til dette tiltaket. Det er gjennomført en evaluering av om tiltaket har hatt ønsket effekt. NORSØK har utført oppdraget i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag. 5 store landbrukskommuner ble valgt...
Tipo: Report Palavras-chave: Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/30727/1/Sluttrapport%201.11.2016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fjøs med energivennlige løsninger Organic Eprints
Hansen, Sissel; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Land, Anita Marlene; Koesling, Matthias; Sørheim, Kristin; Nes, Synnøve.
Film om temaet. Enkle tiltak ved nybygg kan spare energi i fjøset, sier Sissel Hansen, seniorforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk.
Tipo: Video Palavras-chave: Buildings and machinery.
Ano: 2018
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fra karbon til klær Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise.
Gjennom fotosyntesen omdannes karbondioksid i lufta til gras. Sauen spiser graset og produserer ull som vi kan bruke til å lage de fineste klær og andre tekstiler.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Recycling; Balancing and resource management Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34631/1/Fra%20karbon%20til%20kl%C3%A6r%20-%20Ringreven%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fra Molde til Marokko med møkk Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine.
I Norge har 43 prosent av bøndene som dreiv jordbruk i 1996, slutta. De som er igjen, driver stadig større, en utvikling som ifølge regjeringa må fortsette for å øke effektiviteten. Er vi på rett vei? Eller er det på tide å se nærmere på hva som er et effektivt jordbruk og eventuelt justere kursen?
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Social aspects; Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31663/1/VOF317_RB_Fra%20Molde%20til%20marokko%20med%20m%C3%B8kk_Tanker%20om%20et%20effektivt%20jordbruk_8.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fra tap til verdifullt fôr Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Ebbesvik, Martha.
Omtrent en fjerdedel av potetene og gulrøttene som leveres til pakkeriene sorteres ut fordi de ikke oppfyller kravene til salg som fersk mat. Selv om fôrverdien er god, har potetene og gulrøttene liten økonomisk verdi for bonde og pakkeri i dag. Kan ensilering med probiotiske bakterier bidra til å øke verdien av dette fôret?
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Feeding and growth Processing; Packaging and transportation Post harvest management and techniques.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32336/1/Ensilering%20av%20frasorterte%20poteter%20og%20gulr%C3%B8tter%20-%20Landbrukstidende%202017.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Full fart på fellesbeite i førti år Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine.
Storslettet fellesbeite er delt inn i 18 ulike skifter som kyrne beiter i tur og orden gjennom sommeren. Skiftene varierer i størrelse fra 8 – 30 daa. Kyrne er ute døgnet rundt. Sesongen avsluttes rundt 10. september. Det settes opp turnus for hele sesongen, og det er alltid to som melker; en fast ansatt i tillegg til en av gårdbrukerne. En uke melking og to uker melkefri gjennom sommeren gir fleksibilitet til anna arbeid, ferie og fritid gjennom sommeren.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Beef cattle; Feeding and growth; Social aspects.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34632/1/Full%20fart%20p%C3%A5%20fellesbeite%20i%2040%20%C3%A5r%20-%20Ringreven%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grøvdalen sambeite - en vurdering av beitekapasiteten Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøtta, Maud.
Beitebruk og dyrehold er i stadig forandring, og dyretall og dyreslag endres. I et sambeite – hvor flere har beiterettigheter – kan en vurdering av beitekapasitet gi et bedre grunnlag for å planlegge beitesesongen, vurdere antall dyr som skal slippes i området og vurdere behovet for evt. tilleggsfôring. Dette var bakgrunnen for at NORSØK ble bedt om å vurdere beitekapasiteten i Grøvdalen sambeite øverst i Isfjorden i Rauma kommune. Beitekapasiteten sier noe om hvor mange dyr som bør beite innenfor et gitt område. Det er mange faktorer som spiller inn på husdyra sin beitebruk, og det er lite forskning gjort på området. Det er derfor viktig å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til vurdering av beitekapasitet, og ingen eksakte svar kan gis. Det er...
Tipo: Report Palavras-chave: Beef cattle; Feeding and growth; Sheep and goats; Landscape and recreation.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32476/1/NORS%C3%98K%20-%20Rapport%20Gr%C3%B8vdalen%20sambeite.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Husdyrgjødsel og lagerkapasitet Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Solemdal, Liv.
Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel.
Tipo: Report Palavras-chave: Farming Systems; Air and water emissions; Buildings and machinery; Environmental aspects.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/30212/1/TemaarktNr12014%20Husdyrgj%C3%B8dsel%20og%20lagerkapasitet.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvordan kan verdikjeden for melk, kjøtt og ull bli mer klimavennlig enn i dag? - samtidig som vi holder jord i drift og artsrike kulturlandskap i hevd? Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Løes, Anne-Kristin; Lyche, Arnar.
Vi må tenke kretsløp i alt vi gjør. Global oppvarming skyldes ubalanse i karbonets og nitrogenets kretsløp. Utnyttelsesgraden av karbon og nitrogen i produksjonen er helt avgjørende for klimabelastningen. Dette gjelder ikke bare landbruket, men i alt vi foretar oss. Det nasjonale klimaregnskapet bygger på mangelfull statistikk, og det trengs nye og bedre beregningsmetoder. Effekten av ulike driftsmåter som utnyttelse av tilført nitrogen, karbonbinding i jord, og utslipp ved dyrking av fôr som importeres fanges i liten grad opp
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems; Air and water emissions.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34634/1/Klimavennlig%20verdikjede%20for%20melk%2C%20kj%C3%B8tt%20og%20ull.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jord ute av drift og driveplikta Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine.
I forbindelse med beiteprosjektet «Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal» (2016 -2018) har NORSØK jobbet med utfordringer knyttet til jordbruksarealer som går ut av drift. I denne publikasjonen blir det sett nærmere på sammenhengen mellom jordbruksareal som går ut av drift og utviklinga i melkeproduksjonen i fylket. Tre prosjekter som har jobba konkret med oppfølging av driveplikta blir presentert. Erfaringer fra disse prosjektene kan brukes av andre som vil arbeide med utfordringer knyttet til driveplikt.
Tipo: Report Palavras-chave: Social aspects Education; Extension and communication.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33718/1/NORS%C3%98K%20FAGINFO%201%202018%20Jord%20ute%20av%20drift%20og%20driveplikta.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordbruksarealer ute av drift og ubrukte utmarksbeiter - oppsummering fra arbeidsmøte Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Steinshamn, Håvard.
I perioden 2003 – 2013 har gras- og beitearealet i Møre og Romsdal blitt redusert med om lag 10 %. Samtidig er det en politisk målsetting at husdyrproduksjonen så langt som mulig skal skje på grunnlag av norsk grovfôrareal, beitebruk og norske fôrråvarer. Skal vi lykkes med det krever det at vi bruker jord- og beiteressursene våre langt bedre enn i dag.
Tipo: Report Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Landscape and recreation.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31096/1/NORS%C3%98K%20INFO%201%20-%20%202017%20Jordbruksarealer%20ute%20av%20drift%20og%20ubrukte%20utmarksbeiter.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Klimaverksted - klimaråd til bonden Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Hansen, Sissel.
Høsten 2016 arrangerte NORSØK et klimaverksted på Tingvoll gard i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag. Deltakerne kom fra Bondelaget, Bonde og Småbrukarlaget, Landbruksrådgivinga (med representanter fra NLR sentralt og Landbruk Nordvest regionalt) og Fylkesmannen. Formålet med klimaverkstedet var å utveksle kunnskap og erfaringer og diskutere klimaråd. Dagen starta med innlegg fra Møre og Romsdal Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving (prosjektleder for prosjekt «klimarådgiving på gårdsnivå») og NORSØK. Resten av dagen ble brukt til meningsutveksling og diskusjon.
Tipo: Report Palavras-chave: Farming Systems; Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/30728/1/NORS%C3%98K%20INFO%202016%20-%20klimaverksted%20-%20klimar%C3%A5d%20til%20bonden.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk Organic Eprints
Hansen, Sissel; Bakke, Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild; Walland, Finn.
I denne rapporten presenterer vi seks gårder som viser at det er mulig å forene god økonomi med en miljømessig bærekraftig produksjon, men økonomien var best på de største gårdene. Felles for alle gårdene er næringsrik jord med god jordstruktur og god drenering, fokus på agronomi og godt husdyrstell. Dette resulterte i gode avlinger, god utnytting av tilførte næringsstoff, moderat bruk av energi og moderate utslipp av klimagasser. Fra observasjoner på disse gårdene og diskusjon på arbeidsseminar med gårdbrukerne, prosjektgruppe og inviterte gjester kan vi tipse om noen tiltak for miljøvennlig melkeproduksjon: god drenering, lite kjøring på våt jord, utføre jordarbeiding, gjødsling og høsting straks været og jorda er egnet, slepeslange med stripespreder i...
Tipo: Report Palavras-chave: Production systems; Dairy cattle; Farming Systems; Animal husbandry; Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33980/1/NIBIO_RAPPORT_2018_4_96.pdf
Registros recuperados: 36
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional