Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 14
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Janmaat, Leen.
In 2009 en 2010 is een praktijkproef uitgevoerd met een alternatief teeltsysteem in de biologische glastuinbouw. Het doel van het alternatieve systeem is het verbeteren van de bodemgezondheid, door verbreding van de vruchtwisseling. Dit moet gebeuren op een manier die economisch rendabe is. In het zogenaamde Köver systeem, worden de plantbedden ondergronds door middel van folie in compartimenten verdeeld. Op de ene helft van het plantbed worden vruchtgroenten geteeld, en op de andere helft van het plantbed kunnen antagonistische gewassen worden geteeld, of kan de gron braak worden gelegd. Paprika blijkt in het systeem veel last te hebben van de antagonistische gewassen, die veel licht wegvangen. Door de rijke grondsoort (locatie Tinte) en hoge temperatuur...
Tipo: Report Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Soil biology; Greenhouses and coverings.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/20824/1/2609.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Deel 1: definitiestudie Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Smeding, Frans; van der Burgt, Geert-Jan.
Bodemkwaliteit is een containerbegrip dat biologische, chemische en fysische componenten omvat. Bodemgezondheid is een nauwer begrip dat beschreven kan worden vanuit een ecosysteem benadering. De begrippen stabiliteit en zelfregulatie, vitaliteit, ecologische veerkracht, organisatiegraad en biodiversiteit worden ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Ziektewerendheid is een weer nauwere invulling van het begrip bodemkwaliteit en heeft uitsluitend betrekking op het vermogen van gronden om, ondanks de aanwezigheid van pathogenen, de expressie van de pathogeen in het gewas laag te houden. Negen mechanismen waarop de ziektewerendheid gebaseerd kan zijn worden beschreven. Het feitelijk vaststellen (meten) van ziektewerendheid gebeurt in biotoetsen met...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil biology; Greenhouses and coverings.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/15034/1/2092.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels. Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Janmaat, Leen; van der Burgt, Geert-Jan.
In dit tweede deel van dit literatuuronderzoek naar bodemgezondheid in de biologische glastuinbouw is informatie verzameld over 6 belangrijke schimmelpathogenen die in de biologische vruchtgroententeelt van belang zijn: Fusarium, Phomopsis (zwartwortelrot), Pyrenochaeta (kurkwortel), Pythium, Sclerotinia (rattenkeutelziekte) en Verticillium. Behalve aan het herkennen van de ziekte en de ecol ogie van de pathogenen, is specifiek aandacht besteed aan mogelijkheden die biologisch werkende glastuinders hebben om met teeltmaatregelen de ziekten te bestrijden. Afhankelijk van het soort pathogeen zal de keuze op een andere set maatregelen vallen. • Algemene maatregelen zijn het gebruik van compost of andere organische toevoegingen, en de introductie van...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil biology; Greenhouses and coverings.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/15035/1/2093.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt: Effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; van der Burgt, Geert-Jan.
In 2006 en 2007 is in een tweejarig project het effect op de bodemstructuur van grondbewerking, van organische bemesting en van het uitzetten van wormen gemeten. Het ging om een proefopzet met proefstroken zonder herhalingen op een praktijkbedrijf en de uitkomsten zijn alleen indicatief. Door alleen te spitten en niet daarna nog te frezen werd de structuur van het bodemprofiel over het geheel verbeterd, afgemeten aan de parameters indringingsweerstand, waterinfiltratie en bulkdichtheid. De opbrengst nam substantieel toe. Het effect op de structuur was echter tijdelijk van aard: kort na de grondbewerking kon het gemeten worden (april – mei), maar in oktober was een verschil niet meer meetbaar. De vervanging van compost door stalmest, gecombineerd met een...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14821/1/2058.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Compost composities: Bodem, bemesting en ziektewering Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Janmaat, Leen.
Biologisch telen doe je in de grond. Maar (te) intensief grondgebruik leidt tot opbouw van ongewenste ziekten en plagen in de bodem. Hoe kunnen glastuinders op natuurlijke wijze deze bodemgebonden ziekten en plagen onder controle houden? Van compost is bekend dat het specifieke micro‐organismen en schimmels bevat die concurreren met ziekte verwekkende bodemschimmels. Centraal in het praktijknetwerk staat de vraag welke samenstelling van compost en welke toevoegingen aan compost effectief werken tegen de meest voorkomende ziekten en plagen in de kasbodem. In deze brochure staat compost centraal en geven we inzicht in compostprocessen en compostkwaliteit in relatie tot de bodem en gewasgroei.
Tipo: Report Palavras-chave: Composting and manuring.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29469/1/2963.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Janmaat, Leen.
Biologische telers zijn verplicht biologische meststoffen te gebruiken. Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden beperkt. De basisbemesting bestaat uit compost al dan niet gecombineerd met dierlijke mest. De stikstof uit organische meststoffen komt doorgaans geleidelijk vrij na toediening. Maar vooral in het voorjaar willen fruittelers wat extra doen en met snel werkende stikstofhoudende meststoffen bijsturen. Naast fruittelers hebben ook tuinders soms behoefte aan snel werkende meststoffen. Dit biedt mogelijkheden om te sturen. Hulpmeststoffen zoals verenmeel en bloedmeel zijn bemestingsproducten die specifiek voor stikstofwerking worden aangewend. Sinds een aantal jaren is er ook vloeibare digestaat verkrijgbaar, deze meststof wordt deels aangemerkt als...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30313/1/3030.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of Field Treatments against Root-Knot Nematodes on Soil Suppressiveness against Fusarium oxysporum f.sp. linii Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Burgt, Geert-Jan H.M..
Organic greenhouses may cope with high loads of soil-borne pathogens: not only root knot nematodes, but also various kinds of plant-pathogenic fungi. In a field situation in an organic greenhouse, 3 treatments were tested for their effectiveness to suppress root-knot nematodes compared to control plots. The treatments consisted of (1) Sarepta mustard, (2) Sarepta mustard covered with a plastic sheet for 8 days, (3) Ricasa: a mixture of Ricinus communis, Capsicum annuum and formic acid. After the field treatments were carried out, soil was sampled and tested in a bioassay for suppressiveness against Fusarium oxysporum f.s. linii. The field treatments had a significant effect on soil suppressiveness against Fusarium. Soil of fields treated with Ricasa were...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Soil biology; Soil.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/26754/1/2851.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Helpmeststoffen: Beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Hospers-Brands, Monique.
In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw: verenmeel, vinasse (restproduct uit de verwerking van suikerbieten),protamylasse (restproduct uit de winning van aardappelzetmeel), Maltaflor (restproduct op basis van moutkiemen van gerst en vinasse), ricinusschroot (restproduct uit de winning van wonderolie uit de plant Ricinus communis), luzernebrok, koolzaadschroot, Condit (restproduct op basis van melkwei op een drager van zaagsel en tarwestro, met toevoeging van zeoliet), twee kippenmesten, een digestaat op basis van co-vergisting van rundveemest met energiemaïs en kuilgras, en een digestaat op basis van puur energiemaïs. De meststoffen zijn...
Tipo: Report Palavras-chave: Composting and manuring.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/13259/1/2005.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Samen met ondernemers naar een weerbare bodem: Bodemweerbaarheid in de praktijk Organic Eprints
Hospers-Brands, A.J.T.M.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn; van den Broek, R..
De doelstelling van het project was om, samen met ondernemers, na te gaan of er een relatie te leggen was tussen bodemweerbaarheid en wat er in de praktijk gebeurt. Verder zijn we ook nagegaan of er uit het onderzoek maatregelen te destilleren waren die voor de praktijk interessant kunnen zijn. Deze brochure beschrijft de bevindingen van het project.
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality Soil Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/28343/1/2976.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; França, Soraya; Debode, Jane; Hospers-Brands, A.J.T.M..
In de biologische glastuinbouw is een goede bodemgezondheid van cruciaal belang. Het streven is om een systeem te ontwikkelen met meer veerkracht en een betere bodemweerbaarheid. In dit onderzoek wordt het bodemleven gevoed met lignine-rijke gewasresten. Het doel is om de natuurlijk voorkomende witrotschimmels te stimuleren die lignine omzetten, en daarmee ook de overlevingsstructuren (microsclerotiën) van plant-pathogene Verticillium schimmels af te breken. Houtige gewassen bevatten het meeste lignine, gevolgd door grassen en granen. Ook gewasresten van broccoli en boon bevatten relatief veel lignine. In een laboratorium proef is grond van twee bedrijven met een natuurlijke besmetting met Verticillium dahliae gemengd met 7 lignine-rijke gewasresten. De...
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Crop husbandry; Soil; Greenhouses and coverings.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30148/1/3077.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Toepassing gefilterd digestaat in de biologische fruitteelt: Resultaten demo 2014 Organic Eprints
Cuijpers, Willemijn; Water, van de, Martin.
In het praktijknetwerk Benutting Organische Kringloopstikstof is onderzocht hoe de stikstofbeschikbaarheid in de biologische fruitteelt te verbeteren is door middel van toediening van vloeibare organische meststoffen. De proef is uitgevoerd in een biologisch perceel met een jonge aanplant van Conference peren, met een moeizame opname van stikstof. In de proef zijn twee vloeibare organische meststoffen vergeleken, die in principe door middel van fertigatie toegediend zouden kunnen worden. Het gaat om gefilterd digestaat, en Organic Plant Feed korrels die opgelost zijn in water. De vloeibare meststoffen zijn in deze proef niet in druppelaars toegediend, maar in 3 giften uitgebracht en direct oppervlakkig ondergewerkt. Tijdens het seizoen zijn de gehaltes in...
Tipo: Report Palavras-chave: Nutrient turnover; Crop husbandry; Soil; Fruit and berries.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30041/1/3069.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Werken aan bodemweerbaarheid Organic Eprints
van den Broek, R.; van den Berg, W.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn; Hospers-Brands, A.J.T.M.; Smits, S..
Eén van de randvoorwaarden voor een duurzame teelt is een gezonde en veerkrachtige bodem, waarbij de bodem voldoende weerstand kan bieden tegen ziekten en plagen. In dit onderzoek is de bodemgezondheid van zowel praktijk- als proefveldpercelen onderzocht. In het toetsgewas aardbei is een bakkenproef met verschillende gronden gedaan om de opbrengstpotentie van de verschillende gronden in beeld te krijgen. Met dezelfde gronden in in een biotoets met aardbei en Phytophthora cactorum de bodemweerbaarheid onderzocht, en gerelateerd aan een groot aantal bodem- en gewasfactoren.
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality Soil Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28342/1/2977.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013 Organic Eprints
Bos, Heleen; Mertens, L.; Diemen, van, Marcel; Janmaat, Leen; Cuijpers, Willemijn.
De Nederlandse consument is gewend aan een ruim assortiment groenten en fruit in de supermarkt. Tegelijkertijd is er een groeiende groep die graag regionale producten eet: groenten en fruit van dichtbij, met een lage CO2-footprint. In de winter is het regionale aanbod echter klein. Daarom is het praktijknetwerk Wintergroenten gestart. Dit is de eerste nieuwsbrief van het praktijknetwerk Wintergroenten.
Tipo: Other Palavras-chave: Crop husbandry Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/30394/1/3033.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Zelfmedicatie door varkens in de biologische veehouderij: Deskstudie naar een nieuw concept voor diergezondheidszorg. Ideeën voor praktijk en onderzoek Organic Eprints
Bestman, Monique; Cuijpers, Willemijn; Baars, Ton.
In de biologische veehouderij is behoefte aan een minder 'chemische' en meer 'natuurlijke' benadering van ziekten. Wanneer gekozen moet worden voor een complementaire geneeswijze, wordt die keus bemoeilijkt door het grote scala aan geneeswijzen, allemaal met bijpassend gedachtegoed. Eén uitgangspunt voor het kiezen van een geneeswijze kan zijn hoe wilde dieren met ziekte en gezondheid omgaan. Er zijn talloze voorbeelden gedocumenteerd hoe wilde dieren met ziekten omgaan, bijvoorbeeld door het eten van geneeskrachtige planten of andere medicinale grondstoffen. Dit principe wordt zelfmedicatie genoemd, waarvan zowel preventieve als curatieve voorbeelden bekend zijn. Fytotherapie is een geneeswijze die gebaseerd is op geneeskrachtige planten en zou,...
Tipo: Report Palavras-chave: Health and welfare; Pigs.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1407/1/lv50.pdf
Registros recuperados: 14
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional