Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 23
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bærekraftig matproduksjon Organic Eprints
Sørheim, Kristin; Solemdal, Liv.
Dagens norske jordbæråkrer sprøytes i gjennomsnitt seks ganger og potetåkrer sju ganger i løpet av sesongen.Framtidas matproduksjon må i langt sterkere grad baseres på resirkulering av organiske ressurser slik økologisk landbruk gjør.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29577/1/Nordlys_kronikk.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bærekraftig verdiskaping i verdsarvområde Organic Eprints
Sørheim, Kristin; Barstad, Johan; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Fet, Annik Magerholm; Flø, Bjørn Egil; Lande, Unni Støbet; Solemdal, Liv; Steinshamn, Håvard; Velle, Liv Guri.
Lokal verdiskaping basert på utmarka i verdsarvområda Vestlandsk fjordlandskap kan ikkje sjåast isolert, men er tett knytt til heile samfunnsutviklinga på desse stadene. Det tradisjonelle landbruket i desse områda har skapt verdfulle naturgode som biologisk mangfald, opne turområde med høg rekreasjonsverdi, turstiar og anna. Fleire av desse naturgoda er viktige for reiselivsnæringa. Kulturlandskapet er også viktig for verdsarvstatusen i seg sjølv, ettersom dette er ein viktig del av kjerneverdiane til området (OUV). Utviklinga i landbruket gjer at tungdrivne areal også i verdsarvområda går ut av bruk. Opphøyr eller låg bruksintensitet går spesielt ut over utmarksressursane og dei seminaturlege naturtypane. Utmarka i Geirangerfjordområdet er særleg trua,...
Tipo: Report Palavras-chave: Farm economics; Farming Systems; Social aspects; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/36300/1/NORS%C3%98K%20RAPPORT%208%202018%20Berkraftig%20verdiskaping%20i%20verdsarvomr%C3%A5de%20web.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bakteriologisk kvalitet av salat gjødsla med storfegjødsel Organic Eprints
Frøseth, Randi Berland; Johannesen, Gro; Solemdal, Liv; Jarp, Jorunn; Wasteson, Yngvild; Rørvik, Liv Marit.
Målet med denne undersøkinga var å samanlikna den bakteriologiske kvaliteten, inkludert førekomsten av visse patogen, av økologisk dyrka salat gjødsla med ulike typar storfegjødsel. Feltforsøk med isbergsalat ( Lactuca sativavar. Crispum, ’Iglo’) vart utført i 2001 og 2002. Behandlingane var blautgjødsel, fastgjødsel, kompostert storfegjødsel og mineralgjødsel. Prøvar av jord, gjødsel, gjødsla jord, oppalsplantar, salat og dei ytre blada av salatplantane (i 2002) vart analysert for indikatorbakteriar for fekal forureining (termotolerante koliforme bakteriar (TKB) og Escherichia coli), E. coli O157:H7, Salmonella spp. og L. monocytogenes. Det vart funne statistisk sikker forskjell mellom behandlingane i mengde TKB i gjødsla jord, men det vart ikkje funne...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Composting and manuring.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5740/1/gk9_2_froseth_205_212.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Eldrematen må bli økologisk Organic Eprints
Solemdal, Liv.
Siden de som bor på sykehjem spiser alle måltidene sine der, er det ekstra viktig at maten er god og tilpasset behovet til den enkelte. Regjeringa vil etablere en tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem, for at eldre i institusjon skal få et bedre mattilbud. Arbeidet skal bygge på erfaringer fra Danmark. I det danske kvalitetsløftet for bedre måltider i institusjonene, hører økologiske råvarer med. Erna Solberg må ikke "glemme" at økologiske råvarer er en del av suksesskriteriene i det offentlige mattilbudet i foregangslandet Danmark.
Tipo: Web product Palavras-chave: Food security; Food quality and human health.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34743/1/1159390
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Food is important for health and well-being. Results from a hospital survey in Norway with focus on organic food, and implications for future research needs Organic Eprints
Koesling, Matthias; Solemdal, Liv; Birkeland, Liv.
A questionnaire survey was conducted at the university hospital in Trondheim, Norway in December 2005. In relation to former questionnaires conducted at the hospital, patients and guests were much more satisfied with the food served, especially potatoes and vegetables. Patients and guest express that food is important for their health and well-being. Good taste, appearance and right nutrition were understood as important qualities of food. The absence of pesticides, artificial fertilizers and preservatives in food were ranked as more important than organic production of food. About 80 % of the respondents were positive or really positive to the use of organic food at the hospital.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Processing; Packaging and transportation Consumer issues Produce chain management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/8327/1/20060424_HealthCat_Koesling_et_al_Food_is_important_for_health_and_well_be.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Husdyrgjødsel og lagerkapasitet Organic Eprints
Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Solemdal, Liv.
Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel.
Tipo: Report Palavras-chave: Farming Systems; Air and water emissions; Buildings and machinery; Environmental aspects.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/30212/1/TemaarktNr12014%20Husdyrgj%C3%B8dsel%20og%20lagerkapasitet.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Insektlarver som proteinfôr til fisk og husdyr Organic Eprints
Wibe, Atle; Solemdal, Liv; Pommeresche, Reidun; Stangeland, Janne Kristin; Ween, Ola.
I dette prosjektet ble det gjennomført et dyrkningsforsøk av fluelarver for å undersøke muligheten for å bruke insektproteiner som fôr til fisk og husdyr. Larvene som ble produsert ble kjemisk analysert for å vurdere larvenes egnethet til fôr. Det ble også gjennomført en markedsundersøkelse blant fôrprodusenter og husdyrbrukere for å se på responsen for fôrprodukter laget av insektproteiner. Dyrkningsforsøkene viste at det er mulig å dyrke fluelarver, men at prosessen må optimaliseres for at det ikke skal bli for arbeidskrevende. Kvaliteten på vekstsubstratet for fluelarvene ser ut til å være avgjørende for å få en god larvevekst. Fluelarvene ser ut til å inneholde tilfredsstillende mengde næringsstoffer for at det kan brukes som fôr til fisk og husdyr....
Tipo: Report Palavras-chave: Poultry; Aquaculture.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32367/1/NORS%C3%98K%20RAPPORT%20nr.%209%202017%20F%C3%B4RLARVER.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 Organic Eprints
Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene; Strøm, Turid.
Omlegging til økologisk drift ved Tingvoll gard startet etter at Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) i 1987 inngikk leieavtale om garden. Fram til 1996 var gardsdrifta sterkt integrert i NORSØK sin virksomhet, med mål om å drive ei allsidig gardsdrift som kunne synliggjøre idégrunnlaget i økologisk landbruk. Siden 1996 har gardsdrifta vært organisert som et familiebruk, drevet av forpakter. Forpakterfamilien er avhengig av inntektene fra gardsdrifta, og de er forpliktet til å drive i tråd med reglene for økologisk produksjon. Av økonomiske, interesse- og arbeidsmessige årsaker har gardbrukerne valgt å konsentrere drifta om melkeproduksjon. Fra 2006 inngikk forpakterne samdrift med en nabogard, noe som ga økt melkekvote og grunnlag for økt...
Tipo: Report Palavras-chave: Pasture and forage crops; Soil quality; Nutrient turnover; Farm nutrient management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28178/1/BIOFORSK%20RAPPORT%20165%202014%20%20jord%20avlinger%20og%20n%C3%A6ringsbal.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Korn til mat - lokale verdikjeder Organic Eprints
Solemdal, Liv.
Utgangspunkt for rapporten er et ønske fra et bakeri om å etablere en lokal verdikjede for korn til mat i Møre og Romsdal. Aktører fra verdikjeden har sammen med veiledere sett på ulike løsninger som er etablert i Trøndelag. I tillegg er det tatt kontakt med andre gards- og bygdemøller i Midt-Norge for å innhente opplysninger om hva som finnes. For å støtte opp om en videre utvikling i Møre og Romsdal foreslår vi å gjennomføre feltforsøk innen bygg og havre, og i tillegg følge opp det nettverket som er etablert.
Tipo: Report Palavras-chave: Processing; Packaging and transportation Produce chain management.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34304/1/NORS%C3%98K%20Rapport%20nr.%2010%202018%20Korn%20til%20mat_lokale%20verdikjeder.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mat og bærekraft - matproduksjon og kosthold i et bærekraftperspektiv Organic Eprints
Solemdal, Liv.
En helhetlig tilnærming til begrepet bærekraftig kosthold omfatter hvilke ressurser som går med i produksjonen, om ressursene er fornybare, ulike miljøkonsekvenser som klimagassutslipp, forurensing fra produksjonen og effekter på biologisk mangfold. I tillegg har sosiale og økonomiske forhold, inkludert matsikkerhet, betydning for bærekraft. Det er godt belegg for at et kosthold med mer plantemat og mindre kjøtt enn det norske forbrukere i gjennomsnitt spiser, vil være et steg i bærekraftig retning, både når det gjelder helse og miljø. Generelt er produksjon av kjøtt mer ressurskrevende og belaster klima og miljø mer enn ved produksjon av planter til mat. Norge har imidlertid svært gode forhold for å produsere melk og kjøtt fra drøvtyggere, og om lag 45...
Tipo: Report Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Recycling; Balancing and resource management.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/36468/1/NORS%C3%98K%20RAPPORT_11_2019_Mat%20og%20b%C3%A6rekraft.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Med storhusholdninger som kunde – mer og bedre økologiske produkter gjennom samarbeid i hele verdikjeden. Erfaringer fra omlegging av kjøkkenet på St. Olavs Hospital, Trondheim Organic Eprints
Solemdal, Liv; Kvamme, Gunnar.
Samarbeid mellom storhusholdninger og produsenter om innføring av økologisk mat, bidrar til å utvikle produkter med bedre og mer stabil kvalitet. Ved hjelp av prosjekter og helkjedeavtaler kan det etableres nødvendige strukturer og et samarbeidsklima mellom de ulike leddene i verdikjeden, slik at det gis rom for å arbeide mot mer langsiktige kvalitetsmål. For noen produkter vil storhusholdninger ha egne kvalitetskriterier som skyldes annen tilberedningsmåte enn i små husholdninger. I andre tilfeller vil kvalitetsfeil bli langt mer synlig når produktene brukes i storhusholdning. Når det er sporbarhet til alle ledd i verdikjeden og en åpen kommunikasjon mellom produsent og bruker, er forutsetningene til stede for å endre og kvalitetssikre produksjonen....
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Produce chain management.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/6036/1/gk9_2_solemdal_213_219.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk landbruk "mellom bakkar og berg" Organic Eprints
Solemdal, Liv; Ebbesvik, Martha.
Ut fra ei tidsrekke på over 20 år, er det ikke store endringer i engavlinger etter omlegging til økologisk drift ved Tingvoll gard. Avlinga varierer og det er interessant å følge med om avlingsnivået ved første og andre slått fortsatt vil ha en svak nedadgående trend, eller om det har stabilisert seg i forhold dagens driftsopplegg og slåtteregime. I tillegg til å analysere innholdet av næringsstoffer i jorda er det viktig å sørge for at kløveren trives, at det ikke blir for mye ugras og at enga fornyes ofte nok for å opprettholde avlingsnivået. Tallmaterialet fra Tingvoll gard dokumenterer en god ressursutnytting regnet ut fra næringsbalanse per daa og nitrogen-effektivitet. Disse parametrene peker likevel mot et større overskudd av næringsstoffer de...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Pasture and forage crops; Production systems; Farm nutrient management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/34756/1/Tingvoll%20gard_%20Solemdal_%20Ebbesvik_%20Landbrukstidende.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon Organic Eprints
Solemdal, Liv; Serikstad, Grete Lene.
Spydspissfunksjonen til økologisk landbruk er vurdert ut fra • Hensikt og mål med driftsformen (intensjon) • Økologisk landbruk som kunnskapsleverandør • Hvilke reelle endringer av landbrukspraksis/verdikjede mat har driftsformen bidratt med? • Dokumenterbare effekter for bærekraftig utvikling • Områder hvor økologisk landbruk har et utviklingspotensial som spydspiss Rapporten belyser driftsformens rolle som læringsarena, korrektiv og spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. Ulike tolkinger av bærekraft-begrepet er referert. Det er gjort rede for bakgrunn, verdigrunnlag, definisjon og prinsipper for økologisk landbruk. Økologisk og konvensjonelt landbruk, som to ulike driftskonsept, har mye å lære av...
Tipo: Report Palavras-chave: "Organics" in general; Farming Systems; Food systems; History of organics.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30179/1/NIBIO%20Rapport%2087%202015%20Spydspiss.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk mat i barnehagen Organic Eprints
Solemdal, Liv; Lie Bergeheim, Lena.
I veilederen Økologisk mat i barnehagen vil du få inspirasjon til å velge miljøvennlig og ernæringsriktig mat i barnehagen. Matvaner og holdninger til mat dannes tidlig. Et bevisst forhold til mat, helse og miljø fra ung alder er viktig for å ta fornuftige valg senere i livet.
Tipo: Book Palavras-chave: Community development; Food systems.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/32175/1/4114_1%C3%B8komat%20i%20barnehage.RAPPORT.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat Organic Eprints
Solemdal, Liv; Friis Pedersen, Susanne.
Det er samlet informasjon om markedet for økologisk mat i de nordiske landene. Ulikheter mellom landene er belyst ved å sammenligne faktorer som politiske mål og oppfølging av disse, innenlands produksjon av økologisk mat, strategier for markedsføring og forbrukerpreferanser.
Tipo: Report Palavras-chave: Markets and trade; Food systems.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/30184/1/BIOFORSK%20RAPPORT_9_139_2014%20%C3%98kologisk%20mat%20i%20de%20nordiske%20landene.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk mat i sjukehus - status og behov for oppfølging Organic Eprints
Solemdal, Liv.
Kjøkkenledere og miljøledere i sjukehus som har deltatt i matnettverk om økologisk mat, er intervjuet. Mange har en positiv vilje til å bruke økologisk mat og er godt i gang. Dette er de viktigste funnene av intervjurunden: • Rundt om i landet er det forskjellige og delvis uklare målsettinger om bruk av økologisk mat. • De som har et tydelig uttalt mål og en forventning om at de skal nå målet, er kommet lengst med sin satsing. • Av de som er i gang med å arbeide mot et 15 % mål økologisk mat, har flere erfart at det er problemer med leveranser av basismatvarer som melk og grønnsaker. Videre satsing blir gjerne satt på vent. Det blir ikke så aktuelt å gå videre før det de allerede etterspør er på plass. Dette kan bli en tålmodighetsprøve som setter hele den...
Tipo: Report Palavras-chave: Markets and trade; Food systems.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32837/1/Rapport_statussjukehus_2018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk mat på "store fat" Organic Eprints
Koesling, Matthias; Solemdal, Liv.
Økologisk mat er etterspurt. Ikke bare av enkelte forbrukere, men også av storkjøkken. Men hva må til for at økologisk mat kan få innpass i dette markedet? Vi oppsummerer erfaringer som hittil er gjort ved et prosjekt der kjøkkenet ved St. Olavs Hospital i Trondheim deltar.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Processing; Packaging and transportation Produce chain management.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/6616/1/MKoesling__Oekologisk_mat_paa_store_fat.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic and conventional public food procurement for youth in Norway Organic Eprints
Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Roos, Gun; Birkeland, Liv; Solemdal, Liv.
In Norway, public procurement of food to youth is not well developed in comparison to many other European and Scandinavian countries. School meals are only offered in very few primary schools, and the common school meal is a packed lunch (sandwiches) brought from home, consumed in the class room. Subscription schemes for milk were introduced around 1970, and for fruit around 1995. Organic milk and fruit is offered only in some regions. Since 2007, fruit is served without payment in all schools with a lower secondary level (class 8-10 or 1-10). This effort was introduced as a first step to develop a free school meal in all public schools, which is a goal of one of the political parties in the current government. As in many other European countries, free...
Tipo: Report Palavras-chave: Country reports; Produce chain management.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/13346/1/PDF_NATIONAL_REPORT_NORWAY.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic meals as environmental commitment - an example from Trondheim municipality Organic Eprints
Solemdal, Liv; Glørstad, Anne Grethe.
Experiences from Trondheim municipality confirm that it is easier to introduce organic food in schools and kindergartens when it is part of a larger environmental commitment. In Trondheim, school and kindergarten staff, as well as parents, are offered courses in healthy and sustainable eating and cooking. Purchasing organic food becomes more meaningful and motivating when it is part of a commitment for a better environment, healthier diet and a part of children’s education. When children are involved in preparing healthy meals with environmentally sound food choices, including local, organic and seasonal foods, they learn with all their senses. Such a practical approach is useful in education for sustainable development.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Education; Extension and communication.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/23841/7/23841.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Perlitt tilført landbruksjord Organic Eprints
Solemdal, Liv.
På oppdrag av Statoil har NORSØK vurdert om perlitt er egnet som jordforbedringsmiddel. Litteratur på området tyder ikke på at perlitt har uheldige virkninger i jord. Perlitt kan ha positiv effekt på jordas fysiske egenskaper om den blandes inn i kompakt jord.
Tipo: Report Palavras-chave: Soil quality; Soil.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/30472/1/Perlittrapport%20180316.pdf
Registros recuperados: 23
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional