Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 20
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A falusi turizmus helyzete és ökonómiai értékelése zempléni településekben AgEcon
Szabo, Bernadett.
Zempléni települések helyzetét és falusi vendéglátóinak a tevékenységét 2002-ben és 2010-ben végzett mélyinterjúk és kérdőíves felmérések keretében vizsgáltam, amely lehetőséget adott a változások figyelemmel kísérésére. A vizsgált települések az utóbbi nyolc évben jelentősen fejlődtek a megvalósult infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően. A térség jelentős turisztikai potenciált rejt magában,melynek hasznosítása azonban szerény. A vendégforgalom alakulása nem tükrözi az országos tendenciát, mert a gazdasági válság hatására nem emelkedett, hanem 40%-kal csökkent. A vendéglátók nincsenek tisztában a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségekkel, nem ismerik a tevékenységüket érintő aktuális változásokat; a szállás mellett szegényes az étkeztetés...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Falusi turizmus; Ökofalvak; Fenntarthatóság; Zemplén; Rural tourism; Eco villages; Sustainability; Zemplén.; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99184
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A fenntartható fejlődés kérdései a Gyöngyösi kistérség településein AgEcon
Baják, Imre; Torcsvari, Zsolt.
A kutatás célja a fenntarthatóság lokális, helyi (kistérségi, települési) megvalósítási lehetőségeinek, megoldási módjainak, ellentmondásainak és akadályainak feltárása. A kérdőíves vizsgálat az önkormányzatoknál és a lakosságnál is ismerethiányt és gyenge kezdeményezőkészséget jelzett. Igaz, napjainkban Magyarországon a fenntarthatóságot kormányzati és helyi szinten sem kezelik jelentőségének megfelelő helyen, s a nemzeti stratégia is csak 2007-re készült el. Útmutatók és esettanulmányok híján az önkormányzatok is csak tapogatóznak, és a lakosság sincsen tisztában a nemzetközi kezdeményezés jelentőségével. A törvényi háttér csak azt rögzíti, hogy a helyi hatóságok részt vehetnek ilyen stratégiák készítésében, de nem fogalmaz meg kötelezettségeket,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Fenntarthatósági stratégia; Lokális szint; Önkormányzatok; Civil szféra; Sustainability; Sustainability strategy; Local level; Municipal Governments; NGOs; Community/Rural/Urban Development; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92528
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A fenntartható fejlődést szolgáló paradigma AgEcon
Meszaros, Sandor.
Az uralkodó neoklasszikus paradigma alapján a 20. század második felében a gazdasági növekedés a várható klímaváltozás, a Föld természeti erőforrásai és a társadalmi egyenlőtlenségek figyelembevétele nélkül ment végbe. Erre a helyzetre szolgált válaszul a fenntarthatóság koncepciója, amely az utóbbi két évtizedben globális mozgalommá vált, és nemzeti alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához vezetett. A gazdaság működésére azonban igazán új paradigma mégsem született, bár a köz¬gazdaságtan a komplexitás irányába látszik fejlődni. Az új (transzdiszciplináris) paradigma eddigi hiánya ellenére a szükséges változások irányai már felismerhetők: a fosszilis energiaforrások mielőbbi helyettesítése és az erdőgazdaság kiemelt kezelése (Low Carbon Economy), valamint...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Gazdasági paradigmák; Fenntarthatóság; Klímaváltozás; Globalizáció; Modellezés; Economic paradigms; Sustainability; Climate change; Globalisation; Modelling; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99116
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A helyi akciócsoportok működése egy országos felmérés tükrében AgEcon
Kiss, Krisztian; Szekeresne, Koteles Rita.
A tanulmányban kérdőíves felmérésünk eredményeire támaszkodva bemutatjuk a 2007-ben megalakult LEADER HACS-ok fontosabb működési jellemzőit. Országos felmérésünkből kiderül, hogy nincsen hagyománya, gyakorlata a fejlesztésekben való együttműködésnek, holott a helyi program végrehajtása nagymértékben múlik a helyi társadalom felkészültségén, az emberek és szervezetek együttműködésén. A HACS-ok által lefedett térségek fejlődését több vonatkozásban a humán erőforrások, a vidéki emberek és közösségeik (az ún. szoft tényezők) hiányosságai gátolják, következésképpen sürgető a humán erőforrások fejlesztése is. A HACS-ok feladatuknak a támogatási források odaítélését tartják, ami fontos, de korántsem elégséges ahhoz, hogy a tőlük elvárt, a helyi vidékfejlesztési...
Tipo: Article Palavras-chave: Helyi akciócsoportok (HACS-ok); Szubszidiaritás; Együttműködés; Kapacitásépítés; Fenntarthatóság; Local Action Groups (LAG's); Subsidiarity; Cooperation; Capacity building; Sustainability; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital; Public Economics.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119887
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A megújuló és a fosszilis energiahordozók szerepe Magyarországon AgEcon
Magda, Robert.
A magyar gazdaság energiaszükségletében meghatározóak a fosszilis eredetű tüzelőanyagok – kőolaj, földgáz, kőszén, illetve ezek származékai –, amelyek kimerülőben vannak, így növelik függőségünket, károsítják környezetünket. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani az alternatív energiaforrásokra, amelyekről ma még az a véleményünk, hogy kimeríthetetlenek, kevésbé károsítják Földünket. A kutatók számára ma az jelent feladatot, hogy ezen erőforrások felhasználásának korlátait felkutassák, feltárják. Az előrelépés egyik tényezője a finanszírozásban keresendő, mert annak ellenére, hogy mintegy évtizede az aktuális kormányok folyamatosan hirdetik részarányuk növelésének szükségességét, a megfelelő – a társadalom nagy többsége számára elérhető – támogatási...
Tipo: Article Palavras-chave: Fosszilis és megújuló energiahordozók; Szűkösség; Fenntarthatóság; Fossil and renewable resources; Scarcity; Sustainability; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy; Production Economics.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119897
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A mezőgazdasági területek érzékenységének és adaptációs képességének mérési lehetőségei AgEcon
Farkas-Fekete, Maria.
A tanulmány alapvető célja az, hogy hozzájáruljon az érzékenység, sérülékenység és adaptációs képesség vizsgálatának módszertanához. A kutatások eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy bár az európai vidék összessége egyre sérülékenyebbé válik a különböző globális kihívásokra, a veszélyeztetettség mértéke régiónként eltérő. A kutatások eredményei megerősítették az IPCC 3. jelentésében megfogalmazott hipotéziseket, melyek szerint a gazdag országok ugyanolyan veszélyeztetettség mellett is kevésbé sérülékenyek, mivel nagyobb az alkalmazkodóképességük. A klímaváltozás, amely pozitív és negatív hatást is gyakorol Európa mezőgazdaságára, módosítja az eddigi komparatív előnyöket, illetve hátrányokat. Gazdasági szempontból Dél- és Közép-Kelet-Európa minden...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Klímaváltozás; Érzékenység; Sérülékenység; Veszélyeztetettség; Adaptáció; Sustainability; Climate change; Vulnerability; Sensitivity; Adaptability; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92481
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében AgEcon
Karpati, Zoltan; Maacz, Miklos.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiában megjelenő, hazánk mezőgazdaságát érintő célkitűzések összhangban állnak az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési időszakának mezőgazdasági támogatásait megalapozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, azon túlmenően az ennek alapján kidolgozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program főbb célkitűzéseivel. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a hosszú távú fenntarthatósági elvekkel összhangban kívánja biztosítani a mezőgazdaság fejlesztéséhez, a vidék környezeti értékeinek megőrzéséhez, a vidéki térségek gazdaságának megerősödéséhez és a vidéki társadalom kohéziójához szükséges fejlesztési kereteket. ------------------------------------------ The goals set out in the National...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidékfejlesztés; Stratégiai célok; Fenntarthatóság; Intézkedések; Rural development; Strategic plan; Sustainable; Policy; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92487
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az erdők éve 2011! – Nemzetközi összefogás az erdőkért AgEcon
Solymos, Rezso.
„Kísértet járja be Európát és Észak-Amerikát: az erdőpusztulás kísértete.” Ezzel a drámai hangvételű mondattal kezdődik a World Resources 1986. évi kötetének erdőkkel foglalkozó része, ami a 70-es években kezdődött nagyarányú erdőpusztulás világméretű „jajkiáltása” volt, melynek visszhangja: „Mentsétek meg a Föld erdeit – amíg nem késő, amíg van mit megmenteni és megőrizni!” Nemzetközi tudományos, világméretű társadalmi fórumok témájává vált az erdő. Az emberiség egyre jobban ráébredt arra, hogy az erdő az emberiség létfeltételeinek elengedhetetlen része. Ebben nagy jelentősége volt a Római Club állásfoglalásának a növekedés határairól. A Stockholmban rendezett első környezetvédelmi világértekezlet, majd a Brundtland Bizottság közös jövőnkről készített...
Tipo: Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Érték; Forest Principle; Sustainabiltiy; Value; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119895
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ECONOMIC ASPECTS OF LAND USE AgEcon
Bozsik, Norbert; Magda, Robert.
The aim of our paper is to show the economic importance of land usage. This topic is very important because land is the basis of industrial, agricultural production, energy and environmental security. The analysis focuses on the relationship between land use and scarcity, sustainability and competitiveness. ------------------------------------------- Cikkünk célja a földhasználat gazdasági jelentőségének bemutatása. Ez a téma azért kiemelt fontosságú, mert a föld az ipari és mezőgazdasági termelés, az energia- és a környezetbiztonság alapja. Az elemzés középpontjában a földhasználat és a korlátozottság, a fenntarthatóság és a verseny¬képesség közti összefüggések állnak.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Land use; Scarcity; Sustainability; Competitiveness; Földhasználat; Korlátozottság; Fenntarthatóság; Versenyképesség.; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99206
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erdőgazdálkodás és erdőtörténet AgEcon
Solymos, Rezso.
Az erdőgazdálkodás az erdők fenntartásának, művelésének, sokoldalú, tartamos hasznosításának az alapja. A Föld lakosságának gyarapodásával a történelem folyamán együtt növekedett az embernek az erdővel szemben támasztott igénye. Az igények kielégítésekor hamarosan kitűnt, hogy ezek teljesítésének lehetőségei szigorúan behatároltak. Hosszú távon, tartamosan (fenntarthatóan) akkor nyújthatja az erdő a gazdasági, társadalmi élet számára a legtöbbet, ha az adottságainak megfelelően gazdálkodnak. A Föld erdeinek jelenlegi képe több évezredes fejlődés, valamint emberi beavatkozás eredményeként alakult. A jelenlegi felfogás szerinti „korszerű” erdőgazdálkodás az egyes kontinenseken különböző időben, alig egy-két évszázada jött létre. Abban az esetben azonban, ha...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Erdőgazdálkodás; Fenntarthatóság; Történeti tanulságok; Természeti törvények; Erdőtársulások; Forestry; Sustainability; Historical lessens; Natural laws; Forest associations; Environmental Economics and Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92423
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fenntarthatósági vizsgálatok a vidékfejlesztésben AgEcon
Csete, Maria.
A fenntarthatóság jelentősége és aktualitása nem szorul különösebb bizonyításra, mert tapasztalható, hogy a természeti rendszerek körforgásának, vagy az anyagi javak újratermelésének zavarai már az emberi létezést veszélyeztetik. A vizsgálat tárgyául a Tisza-tó térsége, illetve a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba tömörült 73 település szolgált. Hazánkban a fenntarthatósági vizsgálatok szerepe a vidékfejlesztésben kiemelt jelentőségű. A vidéki térségek fejlettségi szintjei és lehetőségei erőteljesen befolyásolhatják a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításának esélyeit, amint azt korábbi vizsgálataink is alátámasztották. A vizsgált területen a támogatásokban meghirdetett fejlesztési elgondolások kérdőíves vizsgálatának eredményei alapján...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Vidékfejlesztés; Kistérség; Empirikus felmérés; Sustainability; Rural development; Micro-region; Empirical survey; Community/Rural/Urban Development; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92529
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Földhasználat és fenntarthatóság AgEcon
Magda, Robert.
A jelen kor legfontosabb problémája, hogy hogyan és miként kezeljük azt a válságot, melynek jelei egyes elemzők szerint már két éve, de kézzel foghatóan is közel egy éve jelen vannak a mindennapjainkban. Egy olyan helyzetről van szó, ami érinti a világ minden országát, az élet minden területét, ezért elengedhetetlen vizsgálni azokat a lehetőségeket, melyek kiutat jelenthetnek ebből a helyzetből. Ez természetesen rendkívül összetett feladat, társadalmi, gazdasági és ökológiai vonatkozásai miatt. A megoldás keresése is komplexitást igényel. Jelen tanulmányban azt mutatjuk be, hogy milyen a földhasználat ebben a különösen kritikus időszakban, illetve melyek lehetnek azok a formái, amelyek elősegíthetik a kiút megtalálását, mind¬amellett, hogy közben...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Földhasználat; Fenntarthatóság; Válság; Korlátozottság; Oktatás; Land use; Sustainability; Crisis; Limitations; Education; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99081
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit? AgEcon
Tanka, Endre.
A történelmi korszakváltás a fenntarthatóság egyik létfeltételévé teszi, hogy a birtokrendben az állam közhatalmi beavatkozással érvényesítse a föld társadalom- és gazdaságszervező közfunkcióit. Ennek jogi pillére olyan alkotmányos intézmény lehet, amely a Magyar Állam területét alkotó termőföldet tulajdoni formájától függetlenül a nemzet vagyonának minősíti. Az állam az államterületét alkotó, földre fennálló alkotmányos önrendelkezési joga alapján valamennyi jogalanyra kiterjedően szabályozza és közérdekből korlátozhatja a termőföld-tulajdonszerzés és a földhasználat feltételeit. Magyarország a földmoratórium uniós meghosszabbításával a közérdekű birtokpolitika megvalósítására további három évet nyert, és a föld nemzeti vagyonná minősítése alapján...
Tipo: Article Palavras-chave: Értékalapú birtokpolitika; Fenntarthatóság; Köztulajdon; A termőföld nemzeti vagyon minősége; Value-based land estate policy; Sustainability; Public goods; Arable land as a national asset; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119891
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kié lesz a föld? AgEcon
Csete, Laszlo; Barcza, Gabriella.
Eltelt két évtized és hazánk, valamint az agrárvilág újra attól hangos, mint két évtizeddel ezelőtt, hogy kié lesz a föld? Ebben sok minden közrejátszott, de mindenekelőtt az, hogy a rendszerváltozáshoz ziláltan érkezett az agrárgazdaság, a vidék, s a földek reprivatizációja helyett kárpótlásra került sor, elmaradt a parasztság rehabilitációja, s főleg hogy egyetlen kormány sem foglalkozott stratégiai, szociális, környezetfenntartó súlyának megfelelően a vidékkel, a mezőgazdasággal. Ugyan 2001-ben lépéseket kezdeményeztek a családi gazdaságok felkarolására, de ez nem folytatódott. Nem jött létre korszerű üzemi szerkezet, a gazdák tőke- és tudáshiánnyal küszködnek, és összefogás, hatásos érdekképviselet, érdekérvényesítő képesség híján kiszolgáltatottak a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Válsághelyzet; Földtulajdon; Vidékfejlesztés; Fenntarthatóság; Üzemi struktúra; Crisis; Land ownership; Rural development; Sustainability; Farm structure; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99188
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kihívás: a fenntarthatóság megvalósítása vidéken AgEcon
Csete, Laszlo.
A folyamatosságra, vagy másképpen a fenntarthatóságra irányuló emberi magatartás kívánalma bibliai múltra tekint vissza, s az is jól ismert, hogy a természeti erőforrásokat hasznosító mező-erdőgazdasági tevékenységekben, a józan gazdálkodó mindennapjaiban ezek „újratermelése” a gazdálkodás szerves részét képezi, de a folyamatosság, az előrelátás, a beosztás jellemzi a családi élet mindennapjait is. Ennek ellenére – néhány évtizeddel ezelőtt – az emberiség jövőjéért aggódó szakemberek szűk csoportja a fenntartható fejlődést megoldandó tennivalóként tárta a világ elé a természeti környezet, az élővilág gyorsuló pusztulása, a természeti erőforrások mértéktelen kizsarolása miatt. A globalizáció, a klímaváltozás és a közelmúltban kibontakozott...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Paradigmaváltás; Termelés; Fogyasztás; Élhetőség; Sustainability; Change of paradigm; Production; Consumption; Suitability for living; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99080
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Néhány gondolat a 2010. évi időjárási szélsőségek nyomán a fenntartható erdőgazdálkodásról AgEcon
Solymos, Rezso.
2010 emlékezetes esztendeje lesz a magyarországi erdőknek, erdőgazdálkodásnak is. Kedvezőtlen időjárási tényezők sora és mértéke okozott nem várt károkat erdeinkben. Afák ezreit, az erdők több száz hektárját tarolta le a kíméletlen vihar és tette kérdésessé az adott területen megcélzott fenntartható, természetközeli erdőgazdálkodást. A2010. évi tapasztalatok is megerősítették a klímaváltozással kapcsolatos kutatások folytatásának az indokoltságát és a gyakorlati tapasztalatok összegezését, értékelését, ezek mielőbbi hasznosítását. Afolyamatban levő kutatások főleg hosszabb idő elteltével szolgáltatnak majd tudományosan megalapozott, a gyakorlatban is hasznosítható eredményeket. Az erdőket veszélyeztető abiotikus és biotikus károk között a szélsőséges...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Klímaváltozás; Fenntarthatóság; Erdőgazdálkodás; Faj és fajta; Természetközeliség.; Climate change; Sustainability; Sylviculture; Species and variety; Natural management; Agricultural and Food Policy; Environmental Economics and Policy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99201
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Precíziós növénytermelés növényvédőszer-használatának gazdasági hatásai AgEcon
Takacs-Gyorgy, Katalin.
A mezőgazdaság műszaki fejlesztése lehetőséget nyújt a korszerű technológiák széles körű alkalmazására. Ilyen a precíziós növényvédelem, amely egyben a fenntarthatóság kritériumai érvényesítését is szolgálja. Gyakorlati alkalmazása érdemi vegyszer megtakarítást eredményez. Modellszámítás segítségével vizsgáltam a lehetséges megtakarítás közgazdasági összefüggéseit makrogazdasági szinten. A precíziós növénytermelésre történő átállás utáni kemikália-felhasználásban az EU-25-ökben – optimista szcenáriót feltételezve – változatlan hozamszint 340 ezer tonnával kevesebb műtrágya hatóanyaggal, míg növényvédő szerből – jelenlegi dózisszinten – 30 ezer tonnával kevesebb kijuttatásával érhető el. Amennyiben az átálló gazdaságok aránya 30–60% között alakul, a teljes...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Növényvédőszer-környezetterhelés; Megtakarítás; Versenyképesség; Fenntarthatóság; Pesticide emission; Savings; Competitiveness; Sustainability; Crop Production/Industries; Environmental Economics and Policy; Production Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99133
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
TOURISM DEVELOPMENTAS A SUSTAINABLE RURAL ACTIVITY AgEcon
Csete, Maria.
The subject of the analysis is the Lake Tisza region. This region was chosen because it is rich in natural values coupled with economic and social problems and a significant Romani population, making it suitable for the complex evaluation of interdependences. I am investigating the contribution of development to sustainability, taking into account the local connections and interactions between sustainability, climate change and tourism. The purpose of this paper is to highlight the possible role of tourism in sustainable rural development and outline an adaptation portfolio accordingly. A questionnaire-based survey was carried out from June to December 2008 to highlight the major uncertainties in the practical implementation of local sustainability in...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Sustainability; Climate change; Tourism development; Sustainable rural activities; Local adaptation portfolio; Fenntarthatóság; Klímaváltozás; Turizmusfejlesztés; Fenntartható vidéki tevékenység; Helyi alkalmazkodási portfolió; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99213
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Új paradigma az agrárgazdaságban: alkalmazkodás a globális kihívásokhoz AgEcon
Csete, Laszlo.
Rendkívül fontos a paradigmák és a külföldi üzemtani, agrár-gazdaságtani tudományos világ eredményeinek, tapasztalatainak a megismerése, de a követő magatartás mellett, helyett a kibontakozó vagy várható változásokra és ezek hatásaira irányuló kutatások kezdeményezése szolgálhatja mindenekelőtt a hazai mező-erdőgazdaság és élelmiszer-ellátás biztonságát, valamint érdekeit a rohamosan átalakuló, egyre komplexebb és veszélyesebb világban. A különféle folyamatok nem, vagy csak alig, rendkívüli erőfeszítések árán és csak igen lassan alakíthatók, befolyásolhatók. Ezért szükségszerű a globális kihívásokhoz való előrelátó alkalmazkodás kutatása, nevezetesen a klímaváltozás, a fenntarthatóság és a globalizáció kihívásaihoz, melyek egyenként is számtalan kutatási...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Paradigma; Kihívások; Klímaváltozás; Fenntarthatóság; Globalizáció; Paradigm; Challenges; Climate change; Sustainability; Globalization; Agricultural and Food Policy; International Development; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58601
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vidékfejlődés: bűvészmutatványok örök ellenszélben AgEcon
Varga, Geza.
A galgahévízi ökoprojekt gondolata a 80-as évek második felére tekint vissza, majd fokozatosan valósul meg 1989-től kezdődően. Az első lépést a faluban szervezett népfőiskola jelentette, melynek keretében a helyi lakosok ismerkedtek a fenntartható jövővel, majd megalakult a „Galgafarm” Első Magyar Organikus Mezőgazdasági Szövetkezet, amely tevékenységét 1998 óta pénzügyileg is eredményesen folytatja, megteremtve 40-45 család megélhetését. A Galgafarmon tájgazdálkodás folyik, s 50-60 család számára önellátást valósítanak meg élelmiszer-feldolgozó üzemeikben, de termékeiket nyers és feldolgozott formában értékesítik is. Fontos szerepet játszik az épülő galgahévízi ökofalu, mint lakó- és élettér. Minden tevékenység, – az ökofalu is – a természettel való...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fenntarthatóság; Tájgazdálkodás; Élelemtermelés; Közjó; Ökofalu; Sustainability; Area-specific agriculture; Food production public good; Ecovillage; Environmental Economics and Policy; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92489
Registros recuperados: 20
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional