Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A bizalom és függőség szerepe a családi gazdaságok együttműködésében végzett gépi munkákban AgEcon
Takacs, Istvan; Baranyai, Zsolt.
A tanulmány a családi gazdálkodók együttműködési hajlandóságát befolyásoló tényezőket vizsgálja – Békés megye egy tradicionálisan mezőgazdasági termelő térségében készült – kérdőíves felmérés és mélyinterjúk tapasztalataira alapozva. A gazdálkodói bizalom és az együttműködési hajlandóság összefüggését elemezve megállapítható, hogy az alacsony függőséget, egyben alacsony bizalmi szintet is igénylő (valójában csak tágabban annak értelmezhető) együttműködési formák (jellemzően a gépi bérszolgáltatás) elfogadottsága a jellemző. Ugyanakkor a fiatalabb generációknál az erősebb függelmi kapcsolatokkal jellemezhető (a hagyományos értelemben vett) együttműködések elfogadottsága nagyobb, amely az agrárgeneráció-váltás bekövetkeztével esélyt teremt az együttműködési...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Bizalom; Függőség; Versenyképesség; Hatékonyság; Géphasználat; Trust; Dependence; Competitiveness; Efficiency; Machine use; Agribusiness; Institutional and Behavioral Economics; Public Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99191
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A hazai zöldség- és gyümölcságazat fejlődési kilátásai AgEcon
Erdesz, Ferencne.
A magyarországi zöldség- és gyümölcságazat felkészülése az uniós csatlakozásra nem volt igazán eredményes, uniós tagságunk eddigi tapasztalatai, eredményei is felemásak. A csatlakozásnak eddig több a negatív, az ágazat jövőjét veszélyeztető következménye, mint a pozitív hozadéka. A korábbi gyengeségek – alacsony szervezettség, elavult műszaki színvonal, hiányos logisztikai rendszerek, elaprózott birtokstruktúra, szélsőségesen differenciált termelési (gazdálkodási) színvonal – következtében itthon piacvesztés, strukturális feszültségek jöttek létre. Későn és lassan indult meg a gazdák összefogása, együttműködése, értékesítő tevékenységük megszervezése. A termelők gyenge piaci alkuereje kedvezőtlenül befolyásolta mind az értékesítést, mind a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Termelés; Versenyképesség; Szervezettség; Kilátások; Fejlesztési feladatok; Production; Competitiveness; Organisation; Prospects; Development tasks; Agribusiness; Crop Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/57736
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A JUHOK MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉSÉNEK ÉS IVARZÁS-INDUKÁLÁSÁNAK ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE AgEcon
Vegh, Julianna; Gulyas, Laszlo; Szalka, Eva; Nemeth, Attila.
A szerzők vizsgálataikban a hazai juhtenyésztés jövedelmezőségének és ver-senyképességének javítása érdekében két biotechnikai eljárás – az ivarzás-indukálás és a mesterséges termékenyítés – gyakorlati alkalmazásával és ökonó-miai elemzésével foglalkoztak. Magyar merinó juhokat, továbbá lacaune és lacaune keresztezett jerkéket próbáltak vemhesíteni szezonon kívül, május végén, ivarzás-indukálás után. Így az állatokat a szokásos vemhesítési periódus előtt, négy hónappal korábban vették tenyésztésbe, megcélozva ezzel a magasabb vágóállat felvásárlási árakat. A kezelések költségét jelentős mértékben megha-ladta a bárányonként elérhető extraprofit, amit a decemberi – keresleti piacra történő – bárányértékesítéskor értek el, ráadásul a laktációs idő és a kifejt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Biotechnikai módszerek; Juhhústermelés; Versenyképesség; Felvásárlási árak; Bárányexport; Jövedelemalakulás biotechnical methods; Mutton production; Competitiveness; Buying-up prices; Lamb-export; Profitability; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57714
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból AgEcon
Udovecz, Gabor.
Az EU Közös Agrárpolitikája az állandó kompromisszumok és a sorozatos reformok terméke. Most annyiban más a helyzet, hogy a döntéshozatali mechanizmusban a szokásosnál is nagyobb a társadalmi nyomás, emiatt pedig a pénzügyi determináltság. A jövő alakításában pedig mi magyarok is részt veszünk. Kivételes lehetőség tehát, hogy hazánk adottságai (erősségek, gyengeségek) alapján határozott agrárorintációt fejezzen ki, s ennek fő törekvéseire építse az ország KAP-álláspontját. Magyarország olyan KAP-ban érdekelt, amely – európai értékek mentén – minél több uniós forrást biztosít, de tágítja is a mozgásteret a nemzeti agrár- és vidékpolitikai célok megvalósításához. Összefoglalóan kiemelhető, hogy a KAP-reform döntési mechanizmusa bonyolult, Magyarország...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: EU Közös Agrárpolitika; Nemzeti agrárstratégia; Versenyképesség; Közjavak; EU Common Agricultural Policy; National agricultural strategy; Competitiveness; Public goods; Agricultural and Food Policy; Political Economy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99189
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar agrárgazdaság napjainkban AgEcon
Kapronczai, Istvan.
Áchim L. András parasztpolitikus a nagybirtok elleni harc jelentős vezetője a XIX–XX. század fordulóján. A cikk a halálának centenáriuma alkalmából tartott emlékkonferencián elhangzott előadás alapján készült azzal az igénnyel, hogy bemutassa napjaink magyar agrárgazdaságát, és megkíséreljen párhuzamot vonni a 100 évvel ezelőtti kor, illetve a mai agrárgazdasággal szemben álló kihívások között. A 100 évvel ezelőtti viszonyok és a maiak között meglepő párhuzamok rajzolódtak ki: földosztás, a nagybirtokok parcellázása; a kisparasztok (családi gazdaságok) preferálása a nagybirtokkal szemben; szegény emberek (munkanélküliek) állami munkába történő bevonása; igazságos adó- (támogatási) rendszer igénye; törekvés hatásos érdekképviseletek létrehozására. Mindezek...
Tipo: Article Palavras-chave: Áchim L. András; Birtokpolitika; Nemzetgazdasági szerep; Üzemszerkezet; Versenyképesség; Jövőkép; András L. Áchim; Land estate policy; Role in the national economy; Farm structure; Competitiveness; Vision; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119939
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar agrárgazdaság versenyesélyei és stratégiai dilemmái AgEcon
Udovecz, Gabor; Popp, Jozsef; Potori, Norbert.
Szerzői kollektívánk az AKI 2007/7. számú tanulmányában (Alkalmazkodási kényszerben a magyar mezőgazdaság) megállapította, hogy a magyar agrárgazdaság viszonylag nagy kilengésekkel ugyan, de kényszerpályán sodródik, és kibocsátásának volumenét 2013-ig csak 6%-kal képes növelni, azt is torz szerkezetben. A behatárolt mozgástérben a mezőgazdaságból származó jövedelmek reálértéke – szintén túlzott ágazati aránytalanságokkal – legfeljebb a 2006. évi szinten marad. Rámutattunk azonban arra is, hogy ez a kedvezőtlen prognózis nem fátum, még módosítható, hiszen az adottságok alapján kínálkozik egy dinamikusabb fejlődési pálya is, amelyen a termelés volumene mintegy 25%-kal, a vállalkozói jövedelmek reálértéke pedig akár 50%-kal bővülhet. Egy évvel később az...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Versenyképesség; Termékpályák; Jövőkép; Stratégia - competitiveness; Production course; Future prospects; Strategy; Agribusiness; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92413
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ELSŐ ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN AgEcon
Kovacs, Gabor; Udovecz, Gabor.
2004. május elsején lezárult egy hosszú felkészülési időszak a magyar mezőgazdaság számára és – bizonyos korlátozásokkal – hatályba léptek az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának szabályai, rendelkezései. A tanulmány vizsgálja az agrárgazdaság 2004. évi jövedelmeinek alakulását, illetve azt, hogy ebben milyen szerepet játszottak az EU-csatlakozás mérlegének pozitív és negatív serpenyőjébe helyezhető tényezők. Az előbbiek sorában megemlíthetők a következők: a támogatási keretek növekedése, új pályázati lehetőségek, a spontán piaci ingadozások mérséklése, a várhatóan állandóbb szabályozási környezet, valamint a nagyobb termelői jövedelmek. A negatívumok sorában kiemelhetők: az intézményrendszer felkészületlenségéből eredő támogatás-kifizetési problémák s az...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: EU-csatlakozás; Közös Agrárpolitika; Agrárjövedelmek; Versenyképesség; Eredményszemlélet; Pénzforgalmi szemlélet - Joining the EU; Common Agricultural Policy; Agricultural incomes; Competitiveness; Cash-flow aspects; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54330
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar tejvertikum diagnózisa AgEcon
Popp, Jozsef; Potori, Norbert; Papp, Gergely.
Magyarország tejtermelése az EU-csatlakozást követően visszaesett. A többnyire alacsony átvételi árak és a szigorúbb minőségi követelmények miatt az elmúlt években sok tejtermelő kiszorult a piacról. A tej- és tejtermékek külkereskedelmében 2004 óta mind volumenben, mind értékben nettó importőri pozícióba kerültünk. A tejkvóta-rendszer fokozatos kivezetése (a hazai kvóta kihasználtsága alig éri el a 85%-ot) a hazai tejágazatot közvetetten érintheti: a hatékonyabban ter¬melő tagállamok kerülhetnek előnybe a számunkra fontos olaszországi piacon, így értékesítési lehetőségeink szűkülhetnek, a hazai árakra még nagyobb nyomás nehezedhet. Magyarországon a tejfeldolgozás koncentráltsága a vállalatok nagy száma ellenére viszonylag erős. A tejipar kettős prés...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agribusiness; Livestock Production/Industries; Marketing; Magyarország; Tejpiac; Tejtermelés; Versenyképesség; Hungary; Dairy market; Milk production; Competitiveness.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99077
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar zöldség- és gyümölcságazatok külkereskedelmi versenyképességének alakulása AgEcon
Medina, Viktor.
A vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a zöldség- és gyümölcságazatok versenyképesek, de a versenyképesség évről évre csökken. A versenyképesség romlása az uniós csatlakozással nem szűnt meg, sőt erősödött, ami részben az ágazat felkészületlenségének, részben a 2004. évi bő termésnek és a 2005. év kedvezőtlen időjárásának köszönhető. Kedvezőtlen eredmény az is, hogy a pozícióromlás legnagyobb mértékben a célpiacokon észlelhető. A termékköröket külön elemezve látható, hogy a versenyképességi mutatók a legkedvezőbbek a feldolgozott termékeknél. Ezt követik a friss zöldségek. A friss gyümölcsnél már nem is beszélhetünk versenyelőnyről. Ennek a magyarázatát elsősorban a jelentős mértékben megnőtt déligyümölcsimport adja. A kedvezőtlen...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Zöldség; Gyümölcs; Versenyképesség; Külkereskedelem; EU-csatlakozás; Vegetable; Fruit; Competitiveness; Foreign trade; EU accession; Crop Production/Industries; International Relations/Trade; Marketing.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58593
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A MINŐSÉG A MAGYAR HÚSIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉBEN AgEcon
Nagy-Percsi, Kinga.
A tanulmány elkészítésének alapját az engedélyezett, illetve a jóváhagyott és derogációs húsüzemek körében 2005. év végén és 2006. év elején elkészített kér-dőíves felmérés adta. A márkázott húsprogramok fő problémáját leginkább a márkázott termékek iránti hazai fizetőképes kereslet hiányában látják. Ettől kis mértékben marad el a programokhoz kapcsolódó elégtelen promóció, ami kiemeli az összefogás, a közösen végzett promóció szükségességét a versenyképesség növelése érdekében. A multinacionális láncok árleszorító törekvései és a növekvő költségek hatá-sára kialakult kisebb jövedelemtermelő képességet a húsipari cégek részben a beruházások visszafogásával ellensúlyozzák, mégpedig azokon a területeken, me-lyek nem kifejezetten az előírásoknak...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Versenyképesség; Specializáció; Promóció; Beruházás; Vágósertés minősítés; Competitiveness; Specialisation; Promotion; Investment; S/EUROP classification; International Relations/Trade; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57649
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A műszaki fejlesztési környezet néhány meghatározó eleme az Európai Unió mezőgazdaságában AgEcon
Baranyai, Zsolt.
A vizsgálat eredményei rámutattak arra, hogy az EU-országok üzemei meglehetősen heterogének a műszaki fejlesztés feltételrendszerét illetően, amely magában foglalja az üzemi koncentráció mértékét, a műszaki fejlesztés színvonalát, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokon (fedezeti összeg és támogatás) keresztül megjelenő fejlesztési potenciált és a fejlesztésekben lekötött tőke hatékonyságát is. Magyarország helyzetét értékelve, sajnálatos módon kedvezőtlen tendenciák mutathatók ki, hasonlóan a legtöbb 2004-ben csatlakozott országhoz. A fennálló problémák megoldását az ágazat racionális fejlesztése jelenti, melyben a tőkehatékonysági szempon¬tok kiemelt szerepet kapnak. A tőkehatékonyság javulását eredményezheti a kon¬centráció, ami bekövetkezhet egyrészt...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Jövedelmezőség; Műszaki fejlesztés; Támogatás; Tőkehatékonyság; Versenyképesség; Profitability; Technical development; Subsidies; Capital efficiency; Competitiveness; Agribusiness; Agricultural and Food Policy.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92498
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A precíziós növénytermelés externális hatásai az Agárdi Farm Kft. esetében AgEcon
Sinka, Anett.
A hagyományos mezőgazdasági termelés negatív hatásainak kiküszöbölése ér¬dekében az Európai Unió országaiban az utóbbi évtizedben egyre fontosabbá vált a multifunkcionális mezőgazdaság. Ahhoz, hogy a vidékfejlesztés, a környezetgazdálkodás az agrárgazdaság integrált részévé váljék, a gazdasági gyakorlatnak szá¬mos területen szükséges változtatni: merőben új módszerek alkalmazása, a koráb¬ban használt vagy meglévő technológiák megújítása, mások által már kipróbált eljá¬rások adaptálása, mind-mind egy-egy lehetőséget kínál a jól működő, többfunkciós mezőgazdasághoz. Mindezen okok mérlegelése után döntött úgy az Agárdi Farm Kft., hogy átáll a ha¬gyományos gazdálkodásról a precíziós növénytermelésre. A precíziós növényterme¬lési technológia nem más, mint a...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Externáliák; Multifunkcionális mezőgazdaság; Precíziós növénytermelés; Versenyképesség; Externalities; Multifunctional agriculture; Precision farming; Competitiveness; Crop Production/Industries; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92499
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A támogatások szerepe a magyar mezőgazdaságban AgEcon
Kovacs, Gabor.
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások a világ számos országában igen jelentősek. Magyarországon a 2008-ban kifizetett támogatások a szektor által előállított bruttó hozzáadott érték közel 44 százalékát tették ki. Ezt a juttatást – egyfajta közvetett adóként – a fogyasztók, illetve a többi ágazat finanszírozza (jórészt az EU szintjén). Ezért folyamatosan célszerű vizsgálni, hogy az agrártámogatások által okozott torzulások (pl. a termelés fennmaradása versenyképtelen üzemekben, a termelési struktúra nemkívánatos változásai) kellően indokolhatók-e ökonómiai vagy más előnyökkel, illetve hogy ezek a célok hatékonyabb módon is elérhetők-e? Hazánkban a támogatások az elmúlt öt év átlagában elérték a gazdaságok adózás előtti eredményének másfélszeresét...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárpolitikai célok; Támogatottság; Versenyképesség; Jövedelmezőség; Jövedelembiztonság; Agricultural policy goals; Support; Competitiveness; Profitability; Security of revenues; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Farm Management.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/92525
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A VIDÉKI TURIZMUS SZEREPE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VIDÉKFEJLESZTÉSRE A 2007-13. ÉVI AGRÁR- ÉS VIDÉKPOLITIKA TÜKRÉBEN AgEcon
David, Lorant; Toth, Geza; Kelemen, Nora; Kincses, Aron.
Észak-Magyarország három megyéje közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-ben a legjelentősebb a magánszállásadás szerepe, a vendéglátók 50,5%-a találha-tó itt, Hevesben 41,6%-a, miközben Nógrád megyében 7,9%-a. Észak-Magyarország magánszállás férőhelyeinek eloszlása a 2005-ös adatokat vizsgálva területileg meglehetősen egyenlőtlen. A magánszálláshelyeken belül a 2005-ös adatok alapján a falusi szállásadás szálláshelyei 58%-ot tesznek ki, mellyel a régió eltér az országos megoszlástól. A legtöbb mutató vonatkozásában megállapítottuk, hogy a régió megyéinek falusi szállásadással, illetve magánszállásadással rendelkező települései társadalmi-gazdasági fejlettsége, illetve folyamatai sok tekintetben kedvezőtlenebbek az ilyen szállásadással rendelkező települések...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Vidéki turizmus; Falusi szállásadás; Fizetővendéglátás; Statisztikai elemzés; Versenyképesség; Countryside tourism; Village accommodation; Commercial hospitality; Statistical analysis; Competitiveness; Agricultural and Food Policy; Community/Rural/Urban Development.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57687
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az agrárfoglalkoztatottság helyzetének vizsgálata Győr-Moson-Sopron megyében AgEcon
Karacsony, Peter; Zrak, Viktoria.
A vizsgált két szövetkezetnél és egy Zrt.-nél a földterületek nagyarányú csökkenését munkaerő-létszámcsökkenés kísérte. A pályát elhagyni kényszerültek jelentős, mintegy 30 százaléka tartósan munkanélkülivé vált, a többiek pedig más szektorokban (ipari, szolgáltatói) helyezkedtek el. A vezetők, illetve a dolgozók körében végzett kérdőíves és mélyinterjús felméréseink szerint a korösszetétel kedvezőtlen képet mutat: a dolgozói kollektíva napjainkra túlságosan elöregedett. A jövedelemviszonyokat figyelembe véve a gazdaságok egyre kevésbé vonzóak a fiatal agrárértelmiségiek számára. A fiatalabb munkavállalók szinte kivétel nélkül kevesellték a bérüket. Az iskolázottságot vizsgálva elmondható, hogy a férfiak körében alacsonyabb, a nőknél több a magasabb...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrárfoglalkoztatottság; Versenyképesség; Rendszerváltás; Győr-Moson-Sopron megye; Agricultural employment; Competitiveness; Change of political system; Győr-Moson-Sopron county; Community/Rural/Urban Development; Labor and Human Capital.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99175
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Az agrár-külkereskedelem versenyképességének vizsgálata CMS-modellekkel AgEcon
Poor, Judit.
A tanulmány célja, hogy az agrár-külkereskedelem versenyképességének vizsgálatára a nemzetközi szakirodalmakban alkalmazott három CMS-modellt bemutassa, kiemelve hasonlóságaikat és különbözőségeiket. Az egyes modellek az exportnövekmény mögött alapvetően a referenciapiac növekedésének, a termék-, valamint piacösszetétel módosulásának, illetve a versenyképességet jelző termék- és célország-szintű részesedések változásának hatását vizsgálják. ------------------------------------------------------------- This paper aims to introduce three CMS models used in the international literature to examine the competitiveness of agricultural foreign trade, highlighting their similarities and differences. Essentially, each model examines the growth of the reference...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Agrár-külkereskedelem; Versenyképesség; CMS-modell; Agricultural foreign trade; Competitiveness; CMS model.; Agricultural and Food Policy; International Relations/Trade; Productivity Analysis.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99177
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
AZ ÁTALAKULÓ MAGYARORSZÁGI TEJGAZDASÁG AgEcon
Konig, Gabor.
Az EU csatlakozással a tejágazatban bár bővült a belföldi piac – nőtt a forgalom és a fogyasztás, amit a növekvő olcsó import fedezett –, a felvásárlás és az értékesítés (bel- és külpiacra egyaránt) csökkent, illetve stagnált. Az import erősödése a hazai cégek belpiaci részesedését mintegy 80%-ra csökkentette, miközben a vállalati koncentráció még intenzívebbé vált a magyar tejágazatban, s a nagyvállalatok tovább erősítették pozíciójukat, míg a kicsik tovább gyengültek. 2005-ben a Parmalat – állami segítséggel – termelői tulajdonba került, ami a vertikális integráció erősödéséhez vezetett. A külföldi tulajdon meghatározó helyzetbe került a tejiparban – 2004-ben 87% volt a részesedése, ami a második legnagyobb az élelmiszeripari alágazatok között –, célja...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Tej; Tejipar; Élelmiszeripar; EU; Agrárkereskedelem; Versenyképesség; Milk; Dairy industry; Dairy sector; EU; Agrotrade; Agricultural and Food Policy; International Relations/Trade; Livestock Production/Industries.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57650
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EGYÜTTMŰKÖDÉS A GABONAÁGAZATBAN A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN AgEcon
Stren, Bertalan.
Kérdőív segítségével meghatároztuk a gabonaágazat dél-alföldi szereplőinek egymáshoz fűződő viszonyainak jellegét, szorosságát. Megállapítható, hogy a ga-bonaágazatban létezik a földrajzi közelségen alapuló együttműködés a Dél-Alföldön. Ennek kialakulásában az ökológiai adottságok és a piac a meghatáro-zó. A vállalatok közötti üzleti tranzakciók zöme formalizált kapcsolatot jelent, de már megjelent az igény – amely már bizonyos bizalmi szintet feltételez – az isme-retek és tudás megosztásán alapuló együttműködésre is. Az azonos ágazatban tevékenykedő, egymással versengő cégek földrajzi kon-centrációja lehetővé teszi a teljesítmények összehasonlítását. Így egy-egy újabb, hatékonyabb eljárás gyorsan elterjed a szereplők között, főleg a vezető szakértők...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Együttműködés; Versenyképesség; Gabonaágazat; Régió; Piac; Cooperation; Competitiveness; Cereal sector; Region; Market; Agribusiness; Community/Rural/Urban Development; Public Economics.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57646
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gondolatok a magyar mezőgazdaság versenyképességéről AgEcon
Csaki, Csaba.
A magyarországi mezőgazdaság helyzetére a csökkenő versenyképesség, pozíció- és piacvesztés jellemző, belföldön és külföldön. A hazai agrárvilág legsúlyosabb gondja a változó piaci körülményekhez való alkalmazkodás hiánya, amiben sajnos szerepet játszik az is, hogy az egyébként szükségszerű mezőgazdasági rendszerváltás nem járt együtt korszerű agrárstratégia kibontakozásával, az EU csatlakozásra való megfelelő felkészüléssel. Rendkívül káros a termelési szerkezet extenzív irányú eltolódása, az alacsony jövedelemtermelő képesség. A kiindulási állapot mellett, a helyzet megváltoztatásában célszerű számolni az európai mezőgazdaság és agrárpolitika változásaival is. A versenyképesség javítása közmegegyezésre épülő stratégiát, komplex tennivalókat igényel....
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Versenyképesség; Változó környezet; Termelési szerkezet; Agrárstratégia; Komplex megoldás; Competitiveness; Changing circumstance; Production structure; Agricultural strategy; Complex solution; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; International Relations/Trade.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/58896
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Precíziós növénytermelés növényvédőszer-használatának gazdasági hatásai AgEcon
Takacs-Gyorgy, Katalin.
A mezőgazdaság műszaki fejlesztése lehetőséget nyújt a korszerű technológiák széles körű alkalmazására. Ilyen a precíziós növényvédelem, amely egyben a fenntarthatóság kritériumai érvényesítését is szolgálja. Gyakorlati alkalmazása érdemi vegyszer megtakarítást eredményez. Modellszámítás segítségével vizsgáltam a lehetséges megtakarítás közgazdasági összefüggéseit makrogazdasági szinten. A precíziós növénytermelésre történő átállás utáni kemikália-felhasználásban az EU-25-ökben – optimista szcenáriót feltételezve – változatlan hozamszint 340 ezer tonnával kevesebb műtrágya hatóanyaggal, míg növényvédő szerből – jelenlegi dózisszinten – 30 ezer tonnával kevesebb kijuttatásával érhető el. Amennyiben az átálló gazdaságok aránya 30–60% között alakul, a teljes...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Növényvédőszer-környezetterhelés; Megtakarítás; Versenyképesség; Fenntarthatóság; Pesticide emission; Savings; Competitiveness; Sustainability; Crop Production/Industries; Environmental Economics and Policy; Production Economics.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99133
Registros recuperados: 22
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional